Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

teamplan VT-18- utvärdering-VT-18 Ugglan

Skapad 2017-10-16 18:19 i Björndammens förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar, reflekterar och analysera utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Det här är en mall att utgå ifrån när arbetslaget planerar, reflekterar, analysera och utvärderar er verksamhet.

Innehåll

 1. Utveckling och lärande

MÅLFORMULERING: Varje barn i vår verksamhet ska få möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga.

 

VAR ÄR VI? 

Vi har en grupp barn med många olika modersmål, en del barn kan inte svenska alls och en del barn behöver mycket stöd. Vi pedagoger känner att gruppen är mycket splittrad och  kraft måste läggas på att få gruppen trygg.

Barnen har börjat visa intresse för bokstäver, hur dom låter och hur dom ser ut. Vissa barn har börjat skriva lätta ord ex. mamma, pappa, sina namn.

 

VART SKA VI?

Forsätta arbeta med sammanhållningen i gruppen för att få en harmonisk och trygg grupp.

Vi vill väcka nyfikenhet hos barnen för skriftspråket.

Öka barnens ordförråd i alla dagens aktiviteter.

Barnen får övar på att på att skriva sina namn och andra enkla ord.

Öva olika boksavsljud.

 

HUR GÖR VI?

Böckerna står tillgängliga för barnen.

Vi använder oss av en uggla som kommer med bokstäver, vi leker med bokstäverna. Barnen får höra flanosagor och berättande genom dockor, rimma och ramsor.

Dela barnen i mindre grupper så att alla kan komma tilltals.

Försöker fånga barnen i deras intressen ex. läser om eller letar upp fakta om dinosaurier, ormar. skriva bokstäver mm.

Barnen får göra små berättelser tillsammans i grupper som dom sedan läser upp för sina kompisar

Boksamtal.

Vi sätter ord på det vi gör och ta tillvara på tillfällen då vi kan samtala runt något som tex. vid maten.

Vi arbetar även med språket då vi är i skogen, vi läser, barnen får olika uppdrag, vi läser faktaböcker om djur i vår skog.

Vi börjar använda av oss mer av bild och teckenstöd.

Vi dokumenterar genom att fotografera för reflektion i arbetslaget.

 

HUR BLEV DET? 

 

HT-17

Gruppen har blivit något stabilare. Vi har delat in barnen i mindre grupper men det har varit svårt att hitta bra grupper som fungerar pgr. barnens olika behov.

Vi har arbetat mycket med olika språkaktiviteter med vår vän ugglan, läst böcker, olika språklekar. 

Vi har sett ett ökat intresse då barnen själva har frågat om tex.när ugglan kommer på besök, när skall vi gå till skogen och läsa om djuren och trollen. Barnen tar själva ner böcker från hyllan och sätter sig och läser, kommer till oss och vill att vi läser, barnen har även haft egna samlingar med språkaktiviteter. Vill veta hur bokstäverna ser ut i deras namn mm.

VT-18

Barngruppen har varit fortsatt orolig fast det har ändrat karaktär. Vi har lagt mycket kraft på att få det att fungera.

Vi har fortsatt att arbeta på sätt. Ugglan har kommit och lämnar några krumelurer till, vilket varit mycket uppskattat av barnen.

Vi har suttit i smågrupper och läst och berättat sagor och även rimmat tillsammans med barnen, både inne och ute.

För att lättare fånga barnens uppmärksamhet har vi fotograferat bilderna i olika böcker och visat på tv skärmen medan vi läst. Det här fungerade mycket bra.

Vi har fortsatt med bild- och teckenstöd och vissa barn har fått stor hjälp av det.

Böckerna är tillgängliga för barnen men vi har fått prata mycket  om att vara rädd om böckerna. Att inte riva eller klippa i dem, att inte rita eller förstöra på annat  sätt.

 

Likabehandling

Vision - Björndammens förskola

På Björndammens förskola har alla lika värde, vi vill att barnen ska utveckla sin empati, känna omsorg och respekt för varandra.

 

MÅLFORMULERING: Varje barn i vår verksamhet ska känna sig stolta över sitt ursprung och sitt kulturella arv.

 

VAR ÄR VI? 

Vi har arbetat mycket med att alla skall trivas och känna sig välkommen på ugglan.

Intresset har ökat för flaggor, barnen frågar när min flagga kommer upp.

Vi har sett ett ökat intresse hos barnen för att det finns olika språk och hur säger man ja tack på ett annat språk.

Barnen vill visa kläder mm. som kommer från andra länder.

 

 

VART SKA VI?

Vi vill att barnen skall bli medvetna om att vi alla har olika bakgrund och kunna vara stolta över sin kultur.

 

HUR GÖR VI?

Vi tar reda på vilka länder barnen har anknytning till, tittar på ländernas flagga. Visar bilder ifrån de olika länderna,  lyssnar på språken. Försöker lära oss fraser och enkla ord på olika språk.

Vi går runt i området och tittar på var vi bor.

Vi har köpt in en jordglob där vi kan se vilka länder vi pratar om.

Vi lyssnar på sagor och tittar på barnprogram från olika länder.

 

HUR BLEV DET? 

 

HT-17

Gruppen har fått en bättre sammanhållning och känns tryggare.

Vi har pratat om att vi kommer från olika länder och att vi ser olika ut  och vara olika är en fördel .Vi har även  lyssnat till och pratat om våra språk. Hur säger man hej på arabiska o.s.v.

Kommer att börja arbeta mer med detta denna termin.

HT-18

Vi har fortsatt med flaggtemat. Mycket uppskattat av barnen. Det var svårt att hitta sagor från andra länder men vi använde även musik och dans från andra kulturer.

Vi försökte blanda in föräldrar med utländsk härkomst i eftersökningar kring material men även de hade svårt att hitta något på svenska.

 

 

Barns delaktighet och inflytande

MÅLFORMULERING: Varje barn i vår verksamhet ska vara medvetet om att det har möjlighet till delaktighet och inflytande i vår verksamhet.

 

VAR ÄR VI? 

Vi lyssnar in barnen och låter intresset hos barnen styra en del av verksamheten.

Vi har börjat diskutera att göra aktivitetskort för att bli tydlig på vad barnen har att välja mellan. Vi diskuterar också hur vi skall göra miljön mer tillgänglig och anpassad för barngruppen för att barnen lätt själva skall kunna välja aktivitet.

 

 

 

VART SKA VI?

Vi behöver bli bättre på att synliggör och dokumentera att barnen är delaktiga i besluten som tas.

Vi vill förenkla delaktigheten för barnen ex. barnen kan plocka fram saker de själva behöver.

Barnen behöver träna på att ta ansvar för de material de använt, ex. plocka bort/städ, inte slösa på pappret 

Bättre samarbete.

 

HUR GÖR VI?

Vi har en dialog med barnen, visar tydligt vad barnen kan välja mellan,  hur och vad som bestäms, ex. genom röstning

Vi fångar barnens intresse och låter det synas i  miljön ex. dinosauriehörna,liten lägenhet i kuben.

Barnen har ett stort intresse av att vara i skogen, vi försöker gå dit minst en gång i veckan.

Barnen får plocka fram saker de behöver själv när de vill ha det men måste ställa tillbaka det,  Delaktighet under ansvar

Öva på samarbete.

HUR BLEV DET? 

 

 

HT-17

Vi pedagoger har lyssnat in barnen vad de vill göra och tycker är roligt och låtit de påverka verksamheten. Vi har låtit barnen få rösta om vad vi skall göra, ändrat planeringen när vi sett att barnen vill göra något annat. Barnen har fått påverka sin miljö.

Vi har delat gruppen och har kommit iväg regelbundet till skogen vilket varit mycket uppskattat

Vi pedagoger måste tänka på att bli ännu mer tydliga för barnen vad de har att välja mellan och när de kan vara med och påverka.

VT-18

Vi har diskuterat olika sorters aktivitetskort men inte kommit dit ännu.

Vi fortsatte med att gå till skogen en bra bit in på våren men tyvärr hade vi barn som tyckte det var roligt att springa iväg så vi har pausat utflykterna.

Vi har låtit barnen ha möjlighet att påverka vad de vill göra inom vissa ramar.

Vi behöver fortsätta att bli tydligare med vad barnen har att välja på.

Kopplingar till läroplanen

 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, inne­ håll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas och lära inom samtliga målområden kritiskt granskas, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
  Lpfö98 Rev. 2016
 • barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: