👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Un projecto en español.

Skapad 2017-10-19 13:51 i Fullriggaren Malevik 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
En pedagogisk planering för vårt arbete med realia under VT-16
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika
  sammanhang och delar av världen där språket används.

Centralt innehåll

 

Kommunikationens innehåll
• Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
• Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där
språket används.

Läsa och förstå

• Texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
• Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i texter.
• Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
• Hur ord och fasta språkliga uttryck, används i texter.
• Hur olika formuleringar används i olika typer av framställningar.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

• Presentationer, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
• Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till.
• Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen.

Så här kommer vi att arbeta

 

  • Välja ett ämne att fördjupa sig i. Ta reda på fakta genom att läsa, förstå, bearbeta och använda oss av texter olika typer av media på spanska, engelska och svenska.
  • Skriva egna texter eller muntliga framställanden på spanska.
  • Jämföra vardag, kultur och traditioner med exempelvis Sveriges motsvarigheter.

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper i spanska utifrån...

 

  • Hur du visar att du att förstår och kan använda information från olika typer av media i egen produktion.
  • Hur du uttrycker dig i skrift med ord, fraser och meningar.
  • Hur du utvecklar och bearbetar dina texter och framställningar.
  • Hur du anpassar ditt språk till mottagare och situation.
  • Hur du relaterar till och gör jämförelser kring kultur och samhällen där det spanska språket används.

Matriser

M2
Mal Moderna språk År 6-9

Bedömningen avser följande förmågor

E
C
A
Reception
Lyssna
Du förstår det viktigaste av innehållet i enkelt, tydligt talat språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta områden.
Du förstår det viktigaste av innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkelt, tydligt talat språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta områden.
Du förstår helheten och uppfattar viktiga detaljer i enkelt, tydligt talat språk om vardagliga och välbekanta områden.
Du visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och prata om innehållet samt agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.
Du visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och prata om innehåll och detaljer samt agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med tillfredställande resultat.
Du visar förståelse genom att översiktligt redogöra för och prata om innehåll och detaljer samt agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.
Du använder dig av någon strategi för lyssnande för att underlätta din förståelse.
Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande för att underlätta din förståelse.

Reception Lyssna: För att utvecklas mot nästa nivå kan du exempelvis:

Från E -> C Utöka ditt ordförråd genom att repetera ord och uttryck. Träna på att läsa enkla texter på målspråket. Träna på att återberätta texter. Från C -> A Se ovan. Dessutom kan du träna på att lyssna på film, musik och texter från ex. läromedel och lektioner. Träna på att dra slutsatser från sammanhang, göra logiska gissningar och jämföra med ord från andra språk
E
C
A
Reception
Läsa
Du förstår det viktigaste av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta områden.
Du förstår det viktigaste av innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta områden.
Du förstår helheten och uppfattar viktiga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta områden.
Du visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och prata om innehållet samt agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.
Du visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och prata om innehåll och detaljer samt agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med tillfredställande resultat.
Du visar förståelse genom att översiktligt redogöra för och prata om innehåll och detaljer samt agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.
Du använder dig av någon strategi för läsning för att underlätta din förståelse.
Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning för att underlätta din förståelse.

Reception Läsa: För att utvecklas mot nästa nivå kan du exempelvis:

E -> C Utöka ditt ordförråd genom att repetera ord och uttryck. Träna på att läsa enkla texter på målspråket. Träna på att återberätta texter. C -> A Se ovan. Dessutom kan du träna på att dra slutsatser från sammanhang och göra logiska gissningar. Träna på att återberätta en text med hjälp av nyckelord
E
C
A
Produktion och interaktion
Tala och samtala
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar samt använda använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar samt använda använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar samt använda använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen

Produktion och interaktion: Tala/samtala: För att utvecklas mot nästa nivå kan du exempelvis:

E -> C Träna på att tala genom att öva på meningar från lektioner eller läromedel. Tala med hjälp av stödord/samtalskort. Träna på uttal och intonation. C -> A Se ovan. Dessutom kan du träna på att använda olika fraser och uttryck. försök variera dig genom att använda synonymer och olika meningsbyggnad. Träna på att omformulera dig och på att ställa frågor på målspråket.
E
C
A
Produktion och interaktion
Skriva
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar samt använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar samt använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar samt använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen

Produktion och interaktion: Skriva: För att utvecklas mot nästa nivå kan du exempelvis:

E -> C Utöka ditt ordförråd och repetera ord, uttryck och grammatik från lektioner och läromedel. Träna din språkliga säkerhet genom att repetera verbformer. Öva på att använda varierande meningsbyggnad genom att använda bindeord. Bearbeta och utveckla dina texter efter respons. Träna på att använda språkliga strategier som omformuleringar och på att använda hjälpmedel som exempelvis ordböcker. C -> A Se ovan. Utöver detta kan du öva på att uttrycka dig med egna ord på ett fungerande och sammanhängande sätt och anpassa din text efter syfte och mottagare. Repetera basgrammatik som verbformer i olika tempus för att öka din språkliga säkerhet. Träna på att variera dina meningar genom att använda synonymer och adjektiv.
E
C
A
Kultur och samhälle
Du kan i enkel form tala och skriva om några företeelser i områden där språket används och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan översiktligt tala och skriva om några företeelser i områden där språket används och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.