Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Favorit 2A

Skapad 2017-10-26 21:22 i Jumkils skola Uppsala
Du kommer att få lära dig mer om talen 0-100, tiotalsövergångar, addition och subtraktion. Du kommer också får börja med multiplikation och division och lära dig mer om klockan.
Grundskola 2 Matematik
Du kommer att få lära dig mer om talen 0-100, tiotalsövergångar i addition och subtraktion. Du kommer också få börja med multiplikation och division samt lära dig lite om tal i bråkform.

Innehåll

Syfte

Eleverna ska genom undervisningen utveckla sin förmåga att:

-använda matematiska begrepp och se samband mellan begreppen, tex addition och subtraktion, eller addition och multiplikation.

-välja och använda lämpliga matematiska metoder tex utläsa av en instruktion, bild eller räkneberättelse vilket/vilka räknesätt som kan användas.

 

Här nedan presenteras områden som tas upp i undervisningen:

Taluppfattning och tals användning
Räkneramsan 0-100
Markera tal på tallinjen 0-100
Större än och mindre än, 
Positionssystemet med ental och tiotal.
Addition, huvudräkning och uppställning
Subtraktion, huvudräkning och uppställning 
Multiplikation med 2, 5 och 10
Samband mellan addition och multiplikation
Division och tal i bråkform
Tolka textuppgifter och välja räknesätt

Så här kommer vi att arbeta:

Du ska få arbeta laborativt, delta i diskussioner, spela spel samt färdighetsträna i din bok, på arbetsblad och på dator/platta (t.ex. NOMP)

Hur din lärare ser vad du har lärt dig:

Genom att delta i gemensamma diskussioner i skolan.
I det dagliga arbetet med matematik.
I slutet av varje kapitel görs ett summativt prov eller vad har jag lärt mig sidor.
Skolverkets bedömningsstöd.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik Favorit 2a

Matris för Matematik ht 2014 årskurs 2

Här nedan kan man utläsa var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling utifrån lärarens bedömning.
Nivå 1
Du är på väg mot godtagbara kunskaper för år 2.
Nivå 2
Du har godtagbara kunskaper för årskurs 2.
Nivå 3
Du har mer än godtagbara kunskaper för årskurs 2.
Räkneramsan
Räkneramsan 0-100
Du kan med bildstöd tex hundraruta, tallinje räkna från 0 till 100
Du kan självständigt räkna från 0 till 100 och till viss del räkna baklänges från givna tal.
Du kan självständigt räkna från 0-100 både fram och baklänges och starta räknandet från givna tal. Tex Räkna framåt från 39, räkna bakåt från 58.
Tallinje
Markera tal på tallinjen 0-100.
Du kan markera tal på tallinjen 0-20
Du är på gång att kunna markera tal på tallinjen 0-100.
Du kan självständig markera tal på tallinjen 0-100.
<, > eller =
Större än och mindre än.
Du kan med stöd av hundraruta eller tallinje berätta om tal som är större och mindre än givna tal.
Du kan med stöd av hundraruta eller tallinje bedöma tals storleksförhållanden och använda symbolerna < > =
Du kan bedöma tals storleksförhållanden och använda symbolerna < > =
Tiotal och ental
Positionssystemet med ental och tiotal.
Du är osäker på vad som är ental och tiotal.
Du är säker på tiotal och ental.
Huvudräkning
Addition och subtraktion
Du kan med stöd räkna ut enkla uppgifter med hjälp av huvudräkning inom talområdet 0-100.
Du kan till viss del självständigt räkna ut uppgifter med hjälp av huvudräkning inom talområdet 0-100.
Du kan självständigt räkna ut uppgifter med hjälp av huvudräkning inom talområdet 0-100.
Uppställning
Addition och subtraktion
Du kan med stöd räkna ut uppgifter med hjälp av uppställning inom talområdet 0-99.
Du kan till viss del självständigt räkna ut uppgifter med hjälp av uppställning inom talområdet 0-99.
Du kan med säkerhet räkna ut uppgifter med hjälp av uppställning inom talområdet 0-99.
Multiplikation
Du kan med stöd rabbla tabellernas produkter, dvs 2,4,6,8,10 eller 5,10,15,20 eller 10, 20, 30, 40 Du kan med bildstöd räkna ut enkla multiplikationer.
Du kan rabbla tabellernas produkter, dvs 2,4,6,8,10 eller 5,10,15,20 eller 10, 20, 30, 40 Du kan med bildstöd och utan, räkna ut enkla multiplikationer.
Du kan rabbla tabellernas produkter, dvs 2,4,6,8,10 eller 5,10,15,20 eller 10, 20, 30, 40 och har börjat lära dig även andra tabeller. Du kan utan bildstöd räkna ut enkla multiplikationer ur tabellerna 1, 2, 3, 4, 5, och 10.
Samband
Se samband mellan addition och multiplikation
Du kan med stöd räkna uppgifter med både addition och multiplikation med hjälp av bild.
Du kan med bildstöd räkna ut uppgifter med både addition och multiplikation på egen hand.
Du kan räkna ut uppgifter med både addition och multiplikation utan bildstöd.
Välja räknesätt
Tolka textuppgifter och välja passande räknesätt.
Du kan med stöd läsa och välja räknesätt.
Du kan självständigt läsa och behöver ibland stöd att välja räknesätt.
Du kan självständigt läsa och välja räknesätt.
Klockan
Du kan hel och halvtimmar och är på gång att lära dig om kvartar.
Du kan hel och halvtimmar, kvart i och kvart över och är på gång att lära dig mer.
Du kan den analoga klockan. Du kan både avläsa klockan och själv rita visare på rätt plats efter givna klockslag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: