Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Laxens matematiska undersökningsresa i siffrornas värld, 2017/18.

Skapad 2017-10-27 09:21 i Tröingebergs förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor maj 2017
Förskola
Förskolan kan med hjälp av räkneramsor grundlägga det matematiska lärandet på ett medvetet sätt, genom att barnen får uppleva variation och mångfald med hjälp av vår lärmiljö & de hundra språken.

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering, våra identifierande utvecklingsområden/mål?

Vi vill ta med oss från föregående projekt att som pedagog vara medforskande och våga gå utanför sin comfort zone. På så sätt kan barnen få tillgång till flera uttrycksätt genom de 100 språken.

 

Formulering av syfte

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför? (tänk på det pedagogiska innehållet)

Vi vill att barnen ska få möta matematiken med hjälp av de 100- språken, och samtidigt få uppleva känslan av positiv lärandeidentitet. Barnen ska få möjlighet att uppleva och undersöka räkneramsan, symboler och antal, genom sin kropp och sina sinnen. 

Vi vill att barnen ska utveckla sina kunskaper i den tidiga matematiken och även utvecklas som person genom positiv lärandeidentitet, som är grunden i allt lärande.

 

Föräldrarnas delaktighet

På vilket sätt kan vi göra föräldrarna delaktiga i projektet?

Under vårt föräldramöte gjorde vi föräldrarna delaktiga genom en praktisk aktivitet. De fick skapa egna siffror, som laminerades och placerades ut runt om på avdelningen. Detta för att barnen sen kunde gå på sifferjakt.

Innan föräldramötet lät vi föräldrarna fundera över begreppet "positiv lärandeidentitet". Detta diskuterade vi sedan gemensamt under mötet.

 

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Vilka material och miljöer vill vi erbjuda barnen under inskolningen/barnens undersökningsperiod? Varför har vi tänkt och gjort så?

Vi har erbjudit barnen en varierad lärmiljö som berör olika delar av Lpfö98/10. Detta för att se var barnens intressen ligger mest. Efter observationer har vi sett vad de var mer intresserade av och vad de var mindre intressarede av. Efter några veckor såg och hörde vi att de fokuserade sig på räkneramsan och siffror.

 

Arbetssätt, organisation och struktur

Hur ska vi organisera veckan/dagen för att ge barnen möjlighet att utvecklas i riktning emot vårt syfte?

Vi kommer genomföra en daglig pedagogledd aktivitet, där vi erbjuder olika matematiska undersökningar, genom exempelvis räknesagor, ramsor, tecken som stöd.

Hur använder vi pedagogisk dokumentation för att synliggöra processen och lärandet? (tex unikum och processväggar)

Vi dokumenterar synligt på väggarna med bilder, så att barnen har möjlighet att reflektera och samtala kring deras aktiviteter. På så vis medvetandegör vi för barnen deras progression. Vi dokumenterar även i unikum i barnens lärloggar och avdelningens blogg. Med hjälp av kvalitetsindikatorerna fångar vi upp var de är i sitt lärande. De tre indikatorerna rör barnens lärande i läs- och skrivutveckling, matematikutveckling och lärandeidentitetsutveckling.
 

Kompetensutveckling

Mer fördjupning i hur vi kan arbeta mer med "positiv lärandeidentitet". Läsa in oss på litteratur/forskning angående barns tidiga matematiska lärande.

 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för i miljön? Hur visar barnen intresse? Vilka material och aktiviteter har vi erbjudit barnen, ge exempel? Vad ser vi att barnen är nyfikna på som vi kan utveckla?

I vår uppstart erbjöd vi barnen en variation i vår lärmiljö från läroplanens olika delar. Efter att ha observerat barnen såg vi att de hade ett särskilt intresse för räkneramsan och siffror. Vi erbjöd därför barnen en räknesaga om "De tio vilda hästarna". Här fick vi erfarenheten att räkneramsan var för lång och sagan var för avancerad då den "ramsräknade" 10-1 & 1-10 på ett rimmande språk. Därefter testade vi ramsräkning med hjälp av "Fem sjörövare".

  

Formulera mål

Vilka läroplans mål är relevanta utifrån barnens intresse, nyfikenhet, gruppens behov och er utvärdering från förra läsåret. Konkretisera läroplans målen. Tänk på att ni ska kunna synliggöra ett förändrat kunnande och lärande i er dokumentation.  

 Läroplansmål som vi vill fokusera på i vårt projekt är:

- utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

- utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

- utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

Konkretisering av Läroplansmål:

Vi vill att barnen ska få känslan av att kunna - att känna att "jag är en som kan" och "jag är en som kan lära mig". Vi anser att genom detta utvecklar barnen självständighet och tillit till sin egen förmåga. Den positiva lärandeidentiteten är även en del av kvalitetsindikatorerna som främjar barns utveckling.

Vi vill att barnen ska få möjlighet att upptäcka matematikens symboler och dess funktion genom att konkret använda det i vardagen och sin omvärld. Vi förstärker symbolerna med hjälp av tecken som stöd.

Vi anser att räkneramsan är en bas för att vidareutveckla matematiska kunskaper. Om barn får möta, använda och reflektera över tal, räkneramsan och siffersymboler i vår dagliga verksamhet, skapar detta en vidare förståelse för matematiska situationer (Sterner). 

 

Utifrån vår verksamhetsidé arbetar vi lite extra med att vara medupptäckare i samspelet mellan barn och pedagoger, nyfikenhet och lust att lära.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: