👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska/Sv A åk 2-3

Skapad 2017-10-30 00:10 i Högastensskolan Helsingborg
Här är en beskrivning av vad vi arbetar med i ämnet svenska i år 3.
Grundskola 2 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts." (Lgr 11)

Innehåll

 

Mål att arbeta mot:

 • Kunna läsa bekanta texter med flyt.
 • Kunna återberätta handlingen muntligt eller skriftligt.
 • Kunna föra resonemang om text samt relatera till egna erfarenheter.
 • Kunna läsa faktatext och använda innehållet.

 

 • Kunna skriva läsligt för hand samt på Ipad.
 • Kunna skriva berättande text, med tydlig handling.
 • Kunna söka information och skriva enkel faktatext.
 • Kunna stava ord som används ofta.
 • Kunna använda sig av stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.

 

 • Kunna berätta så att andra lätt förstår.
 • Kunna ge och ta enkla instruktioner.
 • Kunna samtala genom att ställa frågor, framföra åsikter och ge kommentarer.

Arbetssätt:

 • Vi arbetar både i grupp och enskilt.
 • Vi jobbar med läseboken, arbetsboken och läxboken "ABC-klubben". 
 • Vi arbetar efter modellen "en läsande klass"
 • Vi skriver texter, både enskilt och i par eller grupp.
 • Samtal kring det skrivna och lästa
 • Vi övar på att berätta, förklara samt lyssna.
 • Vi väver in svenskan i våra temaarbeten. Då får vi naturliga tillfällen att söka, samla och skriva fakta.
 • Vi skriver texter både för hand och på Ipad. 

 

Bedömning

Hur bedömer vi?

 • Observationer av pedagogen (vad och hur eleven presterar).
 • Tester.
 • Samtal mellan elev-pedagog.
 • Matris "nya språket lyfter" 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3

Matriser

Sv SvA
Nya språket lyfter A-D

A - Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser.

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
A - Läsa
A:1 - Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
A:2 - Jag förstår vad texten handlar om och känner igen en del ord.
A:3 - Jag kopplar ihop det lästa med egna upplevelser och har börjat ljuda när jag läser själv.
A:4 - Jag kan läsa ord och meningar och förstår vad jag själv läser och andra läser för mig.
A:5 - Jag resonerar om det som andra läst och läser själv kortare texter.
A - Skriva
A:1 - Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
A:2 - Jag kan komma på saker att skriva om, skriver mitt namn och skriver av bokstäver och ord.
A:3 - Jag prövar att skriva själv, kan flera bokstäver och vet hur de låter.
A:4 - Jag prövar att skriva till bilder.
A:5 - Jag skriver för att berätta eller minnas och ljudar orden när jag skriver.

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
B - Läsa
B:1 - Jag kan sammanfatta det jag läst om och börjar få flyt när jag själv läser.
B:2 - Jag prövar att koppla ihop det jag läser med mina egna erfarenheter.
B:3 - Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
B:4 - Jag använder olika sätt för att förstå en text och läser oftast texterna med flyt.
--
B - Skriva
B:1 - Jag kan skriva korta texter och börjar få lite flyt i skrivandet.
B:2 - Jag pratar med andra om hur man kan skriva på lite olika sätt.
B:3 - Jag prövar att planera hur jag ska skriva och ser hur de gjort i andra texter.
B:4 - Jag skriver så andra kan läsa och följa med i mina texter.
--

C - Jag läser med flyt och förstår och tolkar innehåll och budskap i det lästa.

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
C - Läsa
C:1 - Jag läser för att uppleva och lära.
C:2 - Jag läser ofta och regelbundet.
C:3 - Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
C:4 - Jag läser olika slags texter med flyt och på lite olika sätt beroende på varför jag läser.
--
C - Skriva
C:1 - Jag får idéer från andra om hur jag kan ändra i mina texter så det blir bättre.
C:2 - Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
C:3 - Jag skriver så att det blir spännande, intressant och lärorikt att läsa mina texter.
C:4 - Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texterna för att göra dem bättre.
--

D - Eleven läser obehindrat med förståelse.

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
D - Läsa
D:1 - Eleven tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse.
D:2 - Eleven använder varierande sätt att läsa beroende på syftet med läsningen.
D:3 - Eleven läser regelbundet längre texter av olika slag med flyt och förståelse.
--
--
D - Skriva
D:1 - Eleven följer nästan genomgående de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel för skrivande.
D:2 - Eleven använder ibland några texttypiska drag vid skrivande och prövar att bearbeta sina texter med stöd av andras råd.
D:3 - Eleven visar förståelse för att texter kan skrivas för olika syften och mottagare.
--
--

Samtala, tala och lyssna

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
--
--
Beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
--