Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik/teknik: ELEKTRICITET skolår 5 hösten/våren 2017/2018

Skapad 2017-10-30 11:39 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att...

 • förklara begreppen statisk elektricitet, elektrisk ström, seriekoppling, parallellkoppling, ledare, isolator, sluten krets och öppen krets,
 • få en lampa att lysa med hjälp av batteri och sladdar,
 • veta vad som krävs för att en elektrisk krets ska fungera,
 • konstruera en elektrisk koppling med lampa, batteri och strömbrytare,
 • förstå hur elektricitet kommer hem till dig,
 • genomföra och dokumentera enkla el-experiment och
 • känna till någon uppfinning/uppfinnare som haft betydelse för elektricitetens utveckling.

Undervisning

Vad?

Vi kommer att arbeta med följande:

 • vad statisk elektricitet är och hur det uppstår,
 • elektricitet i naturen t.ex. åska och djur,
 • vad elektrisk ström är,
 • glödlampans och batteriets delar,
 • elektriska kretsar; seriekoppling och parallellkoppling,
 • elektriska symboler och kopplingsschema,
 • vad som leder ström; ledare och isolatorer,
 • felsökning,
 • konstruera elektriska kopplingar,
 • uppfinnare/uppfinningar som har haft betydelse för elektricitetens utveckling,
 • elektricitet i hemmet t.ex. elframställning, elanvändning, elsäkerhet och resurssparande.

Hur?

Undervisningen kommer att bestå av...

 • filmer,
 • genomföra och dokumentera experiment,
 • genomgångar,
 • göra ett elektriskt frågequiz (programmering),
 • lektionsplaneringar i Google Classroom,
 • lektion på KomTek,
 • läsa texter, skriva egna texter, titta på bilder och modeller och rita egna bilder/modeller,
 • läxor, 
 • samtal och diskussion i mindre grupp och i helklass,
 • söka fakta och information i olika texter och medier.

Bedömning

När vi har arbetat klart med arbetsområdet ska du...

 • kunna redogöra för vad statisk elektricitet är,
 • kunna berätta om vad elektrisk ström är och hur den kommer hem till dig,
 • kunna få en lampa att lysa,
 • kunna göra en jämförelse mellan en parallellkoppling och en seriekoppling,
 • kunna redogöra för vad som leder och inte leder ström,
 • kunna planera, genomföra och dokumentera el-experiment,
 • kunna skapa en el-konstruktion,
 • kunna redogöra för någon uppfinning/uppfinnare som haft betydelse för elektricitetens utveckling.

Bedömning kommer att ske under lektionerna och vid ett provtillfälle.

Jag bedömer även din förmåga att:

 • söka naturvetenskaplig information,
 • använda information i diskussioner och texter,
 • genomföra experiment,
 • dokumentera experiment,
 • jämföra resultat av experiment,
 • beskriver och förklarar aktuella begrepp inom arbetsområdet.

Bedömning kommer jag att göra utifrån en helhetsbedömning grundat på kunskaper du visar under lektionerna  och läxor du lämnar in.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Fy Tk
Fysik/teknik: Elektricitet - bedömningsmatris

---------->
---------->
---------->
Begreppsförståelse
Statisk elektricitet Elektrisk ström Seriekoppling/Parallellkoppling Ledare/Isolator
Du är på god väg att kunna beskriva begrepp inom arbetsområdet elektricitet. (Beskriver med hjälp av stödfrågor.)
Du kan på ett enkelt sätt beskriva begrepp inom arbetsområdet elektricitet. (Beskriver kortfattat.)
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva begrepp inom arbetsområdet elektricitet. (Förklarar utförligt. Kan även ha med en bild.)
Elektricitet hem till dig/Elsäkerhet
Du är på god väg att kunna förklara elektricitetens väg och elsäkerhet. (Förklarar med hjälp av stödfrågor.)
Du kan på ett enkelt sätt förklara elektricitetens väg och elsäkerhet. (Förklarar kortfattat.)
Du kan på ett utvecklat sätt förklara elektricitetens väg och elsäkerhet. (Förklarar utförligt. Kan även ha med en bild.)
El-konstruktion
Få en lampa att lysa. Skapa en el-konstruktion med lampa, batteri, ledningstrådar och strömbrytare.
Du är på god väg att kunna bygga en el-konstruktion som får en lampa att lysa. (Behöver hjälp med att bygga.)
Du kan bygga en el-konstruktion som får en lampa att lysa. (Bygger på egen hand. Följer instruktion.)
Du kan bygga en el-konstruktion som får en lampa att lysa och kan utveckla den med egna idéer. (Bygger på egen hand. Följer instruktion och testar egna idéer.)
Planera, genomföra och dokumentera experiment.
Du är på god väg att kunna planera, genomföra och dokumentera experiment. (Behöver hjälp med planering, genomförande och dokumentation.)
Du kan på ett enkelt sätt planera, genomföra och dokumentera experiment. (Deltar i vissa delar av planering och genomförande. Dokumenterar kortfattat.)
Du kan på ett utvecklat sätt planera, genomföra och dokumentera experiment. (Deltar aktivt i planering och genomförande. Dokumenterar utförligt med både text och bild.)
Uppfinnare/uppfinning
Du är på god väg att kunna redogöra för en uppfinnare/uppfinning. (Redogör med hjälp av stödfrågor.)
Du kan på ett enkelt sätt redogöra för en uppfinnare/uppfinning. (Redogör kortfattat.)
Du kan på ett utvecklat sätt redogöra för en uppfinnare/uppfinning. (Redogör utförligt.)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: