Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet och statistik

Skapad 2017-11-06 15:53 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 6 Matematik
I detta område kommer du: - arbeta med att tolka och skapa stapel-, linje- och cirkeldiagram - utveckla kunskaper om medelvärde, median och typvärde - ta reda på hur stor chans eller risk det är att något händer genom att lära dig mer om sannolikhet  - lära dig metoder för hur man kan lösa uppgifter där man har olika valmöjligheter och ska kombinera dem (kombinatorik)

Innehåll

Tidsperiod

 v. 46 - 6

Syfte/förmågor att utgå ifrån

 Se länkar nedan

Vi kommer att jobba med och utveckla de här fyra förmågorna: 

 • problemlösningsförmågan
 • begreppsförmågan
 • metodförmågan
 • kommunikations- och resonemangsförmågan

Centralt innehåll

Se länkar nedan. 

Kunskapskrav och bedömning

 För bedömning se matris.

Begrepp som vi kommer jobba med:

cirkeldiagram, stapeldiagram, linjediagram, axel och veckad axel, statistik, lägesmått, medelvärde, median, typvärde, sannolikhet, chans och risk, kombinatorik

 

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • stapel-, linje- och cirkeldiagram
 • att läsa av och tolka information i tabeller och diagram
 • hur man skapar olika diagram för att sammanställa data
 • hur man bestämmer sannolikhet
 • hur man kan ta reda på hur många olika kombinationer man kan göra av ett antal valmöjligheter

Så här kommer vi att arbeta:

 • Genomgångar
 • I boken Koll på matematik 5B (kap. 10) och 6A (kap. 4) 
 • Olika uttrycksformer
 • Grupp-, par- och enskilt arbete

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
NOMP

Rubrik 1

I den här matrisen kan både du och jag fylla i vilka mål du jobbar mot och när du nått dem.
Behöver träna mer
Tränat och gjort klart uppgifterna
Känner att jag förstått och kan det här.
NOMP - Matematik 6A
Procent Som figur
NOMP - Matematik 6B
Statistik Tolka tabeller
NOMP - Matematik 6C
Statistik Typvärde
NOMP - Matematik 6E
Statistik Typvärde, median, medelvärde Sannolikhet
NOMP - Matematik 7C
Statistik Cirkeldiagram Median och medelvärde

Ma
Bedömningsmatris diagram, lägesmått, sannolikhet och kombinatorik

Utvecklingssteg.

På väg mot E
E
C
A
Problemlösning
Hur väl man: -avläser och tolkar information i tabeller och diagram -avläser och tolkar information i enkla tabeller och diagram - väljer och använder strategier och metoder som passar problemet - tolkar och löser uppgifter med enkel kombinatorik i konkreta situationer
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Matematiska begrepp
Begrepp: cirkeldiagram stapeldiagram linjediagram axel och veckad axel statistik lägesmått medelvärde median typvärde sannolikhet chans och risk kombinatorik Hur väl man: - känner igen och namnger olika diagram samt när diagrammen är lämpliga att användas - bestämmer sannolikheten, t.ex. krona eller klave vid kast med ett mynt - visar kunskap om att sannolikheten har ett värde mellan 0 och 1 - använder, visar och uttrycker kunskap om chans och risk, t.ex. chansen att vinna på ett lyckohjul - visar och använder sig av kapitlets begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Matematiska metoder
Hur väl man: - genomför, observerar och samlar in statistiskt material - utför beräkningar som har med sannolikhet att göra - avläser information i tabeller och diagram - skapar egna diagram för att sortera och samla in data - bestämmer medelvärde, typvärde och median i enkla statistiska undersökningar - använder godtagbara metoder för att lösa kombinatorikuppgifter, till exempel rita eller räkna
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Matematisk kommunikation
Hur väl man: - resonerar vilka slutsatser som är möjliga att dra i enkla undersökningar - redovisar kunskaper om tabeller, diagram, lägesmått, sannolikhet, kombinatorik och statistik med olika uttrycksformer (bilder, ord, matematiska symboler) - ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om tabeller, sannolikhet, kombinatorik och statistik
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: