👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1-3

Skapad 2017-11-12 13:16 i Capellaskolan Grundskolor
Grundskola 1 – 3 Matematik
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Innehåll

Läromedel 

Vi använder Favoritmatematik från Studentlitteratur. Matrisen omfattar Favorit matematik 1A-3B.

 

Förmågor som ska utvecklas är att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • föra och följa matematiska resonemang och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
 • förstå ett stapeldiagram. Att själv kunna fylla i och läsa av ett stapeldiagram, samt kunna jämföra staplarna. 

 

Så här ska vi öva

 • Vi lär oss siffrorna 0-20, samt arbetar med sambandet mellan antal och tal. Detta gör vi med bland annat konkret material, så som kuber och tiobrickor.
 • Vi övar att ramsräkna framåt och bakåt, 0-20.
 • Vi övar talföljden.
 • Vi övar naturliga tal, 0-100.
 • Vi övar att dela upp tal med hjälp av kuberna för att synliggöra att t ex talet 3 kan vara 2 + 1.
 • Problemlösning, där vi arbetar med matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer. Vi övar oss att resonera matematiskt.
 •  Vi använder oss av konkret material, som t ex kuber, tiobrickor, bilder och symboler.
 • Vi använder smartboarden för att synliggöra och tydliggöra lärandet.
 • Vi övar huvudräkning och skriftliga beräkningar, genom räkneberättelser.
 • Vi övar att använda miniräknare.
 • Vi kommunicerar, lyssnar till och tar del av andras beskrivningar, förklaringar och argument.
 • Vi övar och prövar enskilt och i grupp.
 • Vi arbetar med talkamrater, samt uppdelning av tal.
 •  Vi övar att se mönster och fortsätta ett givet mönster.
 • Vi räknar med pengar, 0-100, genom elevnära situationer som eleverna kan relatera till. Kan räkna ut en summa samt hur mycket pengar som är kvar.
 • Vi använder oss av geometriska former, där vi övar dess namn samt olika begrepp som t ex hörn och sida. 

Matriser

Ma
Matematik åk 1-3

Taluppfattning och tals användning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att att ange tal och ordning.
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan markera tal på tallinjen 0-20. Du kan de naturliga talen 0-12, siffra, tal, antal. Du känner till begreppen fler, färre och lika många. Du känner till begreppen är mindre än < och är större än >. Du kan uppdelning av talen 2-12. Du kan räkneramsan framåt och bakåt 0-20.
Du känner till de naturliga talen 0-100. Du kan markera tal på tallinjen 0-20. Du kan de naturliga talen 13-20, tal och antal. Du kan begreppen fler, färre och lika många. Du förstår begreppen är mindre än < och är större än > och förstår dess användning inom talområd-et 0-100. Du förstår jämna och udda tal.
Du kan de naturliga talen 0-100. Du kan markera tal på tallinjen inom 0-100. Du kan begreppen är mindre än < och är större än > och kan använda det inom talområd-et 0-100. Du kan räkne-ramsan framåt 0-100 och känner till den bakåt. Du kan räkna 10-hopp, d v s 10, 20, 30,.. 100, 90, 80,... 15, 25, 35...
Du känner till de naturliga talen 0-1000. Du kan begreppen är mindre än < och är större än > och kan använda det inom talområd-et 0-1000. Du kan 10-hopp och 100-hopp.
Du känner till de naturliga talen 0-1000. Du kan markera tal på tallinjen inom 0-1000. Du kan begreppen är mindre än <, är lika med =, samt är större än > i talområdet 0-1000. Du kan ordna tal i storleksord-ning.
Du känner till de naturliga talen 0-10000. Du kan markera tal på tallinjen inom 0-10000. Du kan begreppen är mindre än < och är större än > och kan använda det inom talområd-et 0-10000. Du kan olika talmönster, t ex 100-hopp och 1000-hopp. Du kan skriva tal i utvecklad form, t ex 256 blir 200+50+6.
Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du känner till tiobassystemet. Du kan talen 0-12.
Du känner till tiobassystemet, ental, tiotal, växla tio. Du kan talområdet 0-100.
Du känner till positionssyst-emet och kan benämna tvåsiffriga tal. Du känner till det romerska talsystemet.
Du kan tiobassystemet, ental, tiotal, hundratal och förstår växling. Du känner till noll på entalens och tiotalens plats. Du känner till tal i olika kulturer genom historia. Du kan rita och visa tal med tiobasmaterial.
Du kan skilja mellan hundratal, tiotal och ental. Du känner till tresiffriga och förstår hur de bildas, positions- systemet.
Du känner till positionssyst-emet och kan benämna fyrsiffriga tal. Du kan tiobassystemet; 1, 10, 100, 1000 med växlingar. Du förstår nollans betydelse.
Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma   3
Lärs in senare.
Lärs in senare.
Du förstår hälften av helhet, t ex att 3 är hälften av 6. Du känner till 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8 av helhet.
Återkommer senare.
Återkommer senare.
Du förstår del av helhet, t ex 1/2 är hälften av hela. Du förstår del av antal, t ex hur mycket är 1/2 av 10. Du kan markera bråk på tallinje. Du kan jämföra bråk, < och > med olika bråk. Du kan ordna bråk i storleksordning. Du känner till tiondelar och hundradelar.
Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer
 • Ma   3
Du förstår och kan med läshjälp tolka textuppgifter Du kan räkna med pengar 0-20.
Du kan med läshjälp tolka textuppgifter. Du börjar kunna räkna med pengar 0-100.
Du kan läsa och tolka textuppgifter. Du kan räkna med pengar 0-100.
Du kan göra uträkningar till textuppgifter. Du kan göra uträkningar till situationer du känner igen från din vardag,
Du känner till begreppen skala och hur det används.
Du kan göra uträkningar till textuppgifter till situationer du känner igen från din vardag. Du kan använda laborativt material vid uträkningar.
De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma   3
Du förstår addition, och kan använda dig av tal-kompisar. Du förstår subtraktion. Du förstår den kommutativa lagen addition, 3+4=4+3. Du förstår subtraktions-par, 7-4=3, 7-3=4. Du förstår sambandet mellan addition och subtraktion, 3+4=7, 7-4=3, 4+3=7, 7-3=4.
Du förstår sambandet mellan addition och subtraktion, talfamiljer 3+4=7, 4+3=7, 7-4=3, 7-3=4. Du förstår begreppen hälften och dubbelt. Du förstår och kan med hjälp tolka räkne-berättelser.
Du känner till sambandet mellan addition och multiplikation. Du kan räkna med multiplikation.Du känner till den kommutativa lagen multiplikation 5*2 = 2*5 Du känner till division och delning.
Du kan använda dig av räknesätten addition, subtraktion och multiplikation.
Du kan använda dig av samtliga räknesätten. Du förstår sambandet mellan addition och multiplikation. Du förstår sambandet mellan olika multiplikations- tabeller, t ex 2 och 4. Du kan kontrollera division med multiplikation.
Du kan använda addition och subtraktion för att beräkna bråk med lika stora nämnare. Du känner till sambanden mellan de fyra räknesätten. Du kan välja räknesätt.
Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma   3
Du kan använda tallinjen vid addition Du kan subtrahera och kontrollera; 7-4=3 kontrollera 3+4=7. Du kan addition med termer. Du kan subtraktion med tre termer.
Du kan vid addition, använda dig av tiotals-övergång från talen 2-9. Du kan vid subtraktion, använda dig av tiotalsöver-gång från talen 11-18. Du kan använda tallinjen vid addition och subtraktion. Du kan subtrahera och kontrollera; 7-4=3 kontrollera 3+4=7.
Du kan använda dig av talsorts-räkning vid addition och subtraktion, d v s att räkna ihop tiotalen och entalen var för sig. Du kan räkna till helt tiotal vid addition och subtraktion. Du känner till additionsupp- ställning och subtraktions- uppställning med och utan växling. Du kan läsa och tolka en textuppgift och välja rätt räknesätt. Du kan använda dig av miniräknare.
Du kan göra beräkningar med ökning och minskning vid ental, tiotal och hundratal. Du kan räkna addition och subtraktion med uppställning. Du känner till minnessiffran betydelse vid uppställning. Du kan subtraktion med uppställning och växling.
Du kan använda dig av hundratavlan som hjälpmedel vid addition och subtraktion. Du kan räkna subtraktion med uppställning och växling. Du kan växla över noll. Du kan multiplicera med 10 och 100. Du förstår den kommutativa lagen vid multiplikation 3*6=6*3. Du förstår prioriterings-regeln, t ex 3*3+4=9+4=13 alltså att alltid utföra multiplikation först. Du kan multiplikations-tabeller till 10*10. Du känner till multiplikations- algoritm, d vs hur du ställer upp ett tal. Du känner till att division kan utföras genom delning och innehåll. Du känner till att en division kan få en rest. Du förstår division med 10 i talområde 0-1000.
Du kan multiplicera med 10, 100 och 1000. Du kan använda addition, subtraktion och multiplikation vid uppställning med växling. Du kan använda miniräknare vid uppgifter och hitta rätt funktion. Du känner till hur man beräknar omkrets. Du känner till hur man beräknar area.
Rimlighetsbedöm-ning vid enkla beräkningar och uppskattningar.
 • Ma   3
 • Ma   3
Lärs in senare.
Du kan uppskatta mått i centimeter.
Återkommer senare.
Du kan med stöd bedöma rimlighet vid beräkningar och textuppgifter. Du känner till hur man avrundar och gör en över-slagsräkning. Du kan göra en uppskatt-ning vid mät-ning.
Du kan bedöma rimlighet vid beräkningar och textuppgifter.
Du kan bedöma rimlighet vid beräkningar. Du kan uppskatta mätetal vid mätningar. Du kan välja lämplig räknemetod. Du kan avrunda.

Algebra

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma   3
Du förstår begreppet är lika med; likheter; t ex 2+3 = 1+4 och 2-1 = 5-4. Du kan med hjälp, t ex konkret material, se vilken term som fattas; 2+_=3 och 7-_=2.
Du kan se vilken term som fattas; 2+_=3 och 7-_=2.
Du förstår hur mirakelmaskinen används och kan med hjälp hitta en regel. Du känner till prealgebra med bilder, t ex 3 bananer + 1 äpple =15 kr. Om en banan kostar 3 kr. vad kostar äpplet?
Du kan se likheter t ex 2+2=4 Du förstår hur mirakelmaskin används och kan med stöd hitta en regel. Du kan med stöd lösa prealgebriska, logiska uppgifter (bild istället för tal)
Du kan se likheter, t ex 4=8/2. Du förstår och kan använda mirakelmaskinen för att hitta en regel. Du kan lösa prealgebraiska uppgifter, logiska uppgifter.
Du kan se likheter, t ex 10+10 =20. Du kan se likheter vid omvandling mellan enheter.
Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma   3
Du kan känna igen ett geometriskt mönster. Du kan känna igen ett mönster.
Du kan fortsätta ett geometriskt mönster med stöd. Du kan fortsätta ett mönster med stöd. Du kan med stöd uppfatta enkla talmönster, t ex 10, 20, 30... och 2, 12, 22.
Du kan fortsätta ett geometrisk mönster. Du kan fortsätta ett talmönster.
Du kan fortsätta mönster och talmönster. Du känner till kombinatorik, d v s på hur många olika sätt saker kan kombineras.
Du kan fortsätta mönster och talmönster.
Du kan fortsätta mönster och talmönster, samt beskriva dess regel.

Geometri

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Lärs in senare.
Du kan känna igen både namn och bild för fyrhörning, triangel, cirkel, vinkel, sida, hörn, punkt, linje och sträcka. Du kan jämföra figurer och se likheter och skillnader.
Återkommer senare.
Du kan namn, bild och kan beskriva egenskaper hos de geometriska objekten; punkt, linje, stråle, sträcka, polygon, månghörning, rätblock, rektangel, kvadrat, kub, cirkel och klot.
Har lärts in tidigare.
Du kan beskriva likheter och skillnader hos månghörningar; fyrhörningar och trianglar. Du känner till månghörningar, t ex femhörning och oktagon.
Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma   3
Du kan lägga tangram efter mönster.
Du kan skapa geometriska former med en Geobräde. Du förstår begreppet vinkel. Du kan tolka tvådimension-ella bilder.
Du kan rita av en bild från rutsystem och förstora,
Du känner till begreppen vinkel och rät vinkel. Du kan rita med linjal. Du förstår hur man kan bygga tredimension-ella figurer.
Du förstår begreppet skala. Du kan lösa uppgifter som är anknyta till vardagen. Du kan förstora och förminska i rutsystem.
Du kan rita olika månghörningar. Du kan rita olika trianglar. Du kan begreppen för vinkel; rät, spetsig och trubbig.
Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma   3
Du kan med stöd rita av enkla figurer från rutsystem.
Du kan rita av enkla figurer från rutsystemet.
Du kan använda dig av lägesangivelse. Du kan rita av enkla figurer i rutsystem. Du kan rita spegelvända figurer i rutsystem.
Du kan rita av figurer. Du kan rita och placera figurer i förhållande till varandra.
Återkommer senare.
Du känner till koordinator för att ange läge. Du kan enkla kartor.
Symmetri, t ex i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma   3
Lärs in senare.
Du förstår begreppen symmetrilinje, symmetrisk och spegelbild. Du kan se symmetri i naturen och vardagen.
Du kan rita och måla symmetri utifrån en symmetrilinje.
Återkommer senare.
Du kan rita symmetri i bild.
Har lärts in tidigare.
Jämförelser och uppskattningar matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma   3
Lärs in senare.
Du känner till hel och halv timme på den analoga klockan. Du känner till om mätning av tid, om en timme. Du kan ordna i tidsföljd. Du förstår mätandets princip. Du förstår och kan använda dig av centimeter. Du känner till om äldre måttenheter.
Återkommer senare.
Du känner till hur man mäter längd, centimeter, meter och kilometer. Du känner till hur man mäter massa, gram och kilo. Du känner till hur man mäter volym, deciliter och liter. Du kan klockan, hel och halvtimme. Du känner till klockan, kvart över och kvart i . Du känner till hur man mäter tid, t ex begreppet om en halvtimme.
Återkommer senare.
Du känner till olika mätredskap. Du kan uppskatta och mäta med personliga mått, t ex steg. Du kan uppskatta och mäta med mm, cm, dm och km. Du kan klockan, analog och digital. Du kan mätning av tid. Du kan uppskatta och jämföra vinklar; rät, spetsig och trubbig vinkel.

Sannolikhet och statistik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
 • Ma   3
Lärs in senare
Du känner till begreppet sannolikhet, vid t ex kast med tärning.
Har lärts in tidigare.
Har lärts in tidigare.
Har lärts in tidigare.
Har lärts in tidigare.
Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.
 • Ma   3
Du känner till och kan med hjälp i ett stapeldiagram fylla i resultat, jämföra och samtala om resultat och dra slutsatser.
Du förstår och kan med hjälp i ett stapeldiagram fylla i resultat, jämföra och samtala om resultat och dra slutsatser.
Du kan i ett stapeldiagram fylla i resultat, jämföra och samtala om resultat och dra slutsatser.
Du kan bokföra undersökning-ar i tabeller. Du kan skapa ett diagram. Du kan besvara frågor genom att avläsa diagram.
Du kan överföra en tabell till ett stapeldiagram.
Du kan tolka och svara på frågor utifrån enkla tabeller. Du kan läsa av enkla stapeldia-gram.

Samband och förändringar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma   3
Lärs in senare
Du förstår och kan använda begreppet dubbelt så många, samt hälften så många.
Har lärts in tidigare.
Har lärts in tidigare.
Du känner till olika proportionella samband, t ex om 3 bananer kostar 12 kr, kostar 5 bananer 20 kr. Du kan använda begreppet dubbelt i samband med större tal, t ex dubbelt så många som 40 är 80.
Du kan begreppet hälften av en hel. Du kan begreppet hälften av antal.

Problemlösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Strategier för matematiska problemlösning i enkla situationer.
 • Ma   3
Du kan med pengar räkna ut en summa och hur mycket som är kvar.
Du kan med hjälp använda problemlös-ning med vardagliga händelser. Du känner till olika strategier för problemlös-ning.
Du kan använda problemlös-ning med vardagliga händelser. Du kan arbeta enligt följande struktur; uppgift, uträtning, svarrita, uppgift, svar.
Du kan välja olika strategier för problemlösning.
Du kan tolka den relevanta informationen i problemuppgifter. Du kan rita bild vid problemlös-ning. Du kan skriva svar vid problemupp-gifter. Du kan använda din slutledningsförmåga.
Du kan använda problemlös-ning med vardagliga händelser. Du kan arbeta enligt följande struktur; skriva uttryck, räkna och skriva svar.
Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
 • Ma   3
Du kan med hjälp läsa och förstå räkneberättelser. Du kan med hjälp formulera matematiska uttryck.
Du kan läsa och förstå med visst stöd räkneberättel-ser. Du kan med visst stöd formulera matematiska uttryck.
Du kan läsa och förstå räkneberättelser. Du kan formulera matematiska uttryck.
Du kan lösa uppgiften i en räkneberättelse. Du kan formulera egna problem-lösningsuppgifter.
Du förstår begreppet uttryck. Du kan bilda uttryck från en bild. Du kan använda olika räknesätt vid problemlös-ning.
Du kan lösa uppgiften i en räkneberättelse. Du kan formulera matematiska uttryck till räkneberättelser.