👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och min familj

Skapad 2017-11-13 19:11 i Stråketskolan Uddevalla
Jag och min familj
Grundsärskola 1 – 4 Motorik Kommunikation Estetisk verksamhet Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning
Vi arbetar med temat "Jag och min familj" där eleverna tränar på att stärka det egna Jaget. Vi arbetar också med temat för att samtala om/beskriva vilka som ingår i den egna familjen och hur och var man bor.

Innehåll

 

 

Syfte

- Att varje elev får uttrycka och kommunicera om sig själv och sin familj.

- Att varje elev får en ökad kunskap och känsla av att de ingår i ett sammanhang, både hemma och på skolan.

- Att få möjlighet att utveckla en bra kroppsuppfattning

 

Vad och hur gör vi?

Klassmemory ( bilder på elever och vuxna i Blå grupp).

Tränar på/lär oss ordbild/läsa ditt eget och klasskompisars namn.

Familjebilder. Du får med dig kamera hem och ta foto på din familj.

Var bor jag? ( karta över Uddevalla)

Hur bor jag? Hus? Lägenhet?

Du tränar på (deltar i) att säga din adress, visa bild på ditt hus.

Ordbilder och tecken som blir aktuella inom temat.

Sånger om kroppen.

Kroppsavbild.

Collage om mig och min familj.

Vi kommunicerar om man mamma och pappa arbetar med.

Läser sagor/böcker som handlar om familjen.

 

 

Kunskapsmål

 

Vi kommer att bedöma

-Elevens förmåga att delta i samtal och sånger och aktiviteter om det egna jaget.

-Elevens förmåga att delta i samtal och sånger och aktiviteter om den egna familjen,

-Elevens förmåga att berätta eller delta i att visa vilka som ingår i sin familj

- Elevens förmåga att samspela med andra

 

 

Dokumentation och bedömning:

Dokumentation och bedömning görs med foton, film och skapat arbetsmaterial, samt samtal med personal i klassen (medbedömning)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  7-9
 • Fotografering och filmande.
  ES  7-9
 • Sång- och danslekar.
  ES  7-9
 • Dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse.
  ES  7-9
 • Bildhantering såväl med som utan digitala verktyg.
  ES  7-9
 • .
  KOM  7-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  7-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  7-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  7-9
 • .
  KOM  7-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  7-9
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  7-9
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  7-9
 • Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.
  MOT  7-9
 • Undersöka och orientera sig i närmiljön så väl med som utan digitala verktyg.
  MOT  7-9
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.
  MOT  7-9
 • Närmiljön och dess historia, kulturarv, traditioner och högtider.
  VAA  7-9
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, jämställdhet och relationer.
  VAA  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  7-9
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  7-9
 • Avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur de används vid förflyttning.
  VEU  7-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  7-9
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.
  ES   9
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
  MOT   9
 • Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
  MOT   9
 • Eleven deltar i att använda kunskaperna i olika situationer.
  MOT   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  MOT   9
 • Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor som har betydelse för eleven.
  VAA   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
  VEU   9
 • Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
  VEU   9
 • Dessutom deltar eleven i övningar om objekts beständighet och i bedömningar av avstånd och riktning.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9