👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppdrag språklyft i matematik, Leksaksfabriken.

Skapad 2017-11-14 15:24 i Rävlanda skola Härryda
Vi arbetar med Skolverkets idématerial, uppdrag språklyft i matematik, Leksaksfabriken.
Grundskola 1 – 2 Matematik
Vart kommer leksaker ifrån och vem uppfinner dem? Vem tillverkar dem och vem bestämmer vad de ska kosta?

I det här arbetsområdet ska vi lära känna en kille som heter Kim, han älskar leksaker men han har inga. Du ska hjälpa honom, du ska bli en medarbetar på hans pappas leksaksfabrik och lösa olika problem när det strular till sig i fabriken.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska lära dig:

- känna till olika valörer.

- illustrera tal med hjälp av pengar.

-  visa olika klockslag på klockan.

- ordningstal 1-10.

- omkrets, cm.

- dubbelt/hälften.

- problemlösningsstrategier.

- läsa av och färdig ställa enkla tabeller.

- addition med tiotal och hundratal.

- positionssystemet.

 

Du ska utveckla din förmåga att:

- formulera och lösa problem.

- använda och analysera matematiska begrepp.

- välja och använda matematiska metoder.

- föra och följa matematiska resonemang.

- använda matematikens uttrycksformer för att samtala och argumentera.

 

 

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska lära dig detta genom:

- arbeta med och lösa olika uppdrag.

- samarbeta och resonera matematik tillsammans med andra.

- lösa uppdrag enskilt.

- arbeta med praktiskt material.

- illustrera hur du tänker/visa din lösning.

- dokumentera dina resultat.

- öva och samtala om matematiska begrepp.

- att själv tillämpa/prova olika lösningar.

- jämföra din lösning med andras.

 

 

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- resonera och analysera över olika begrepps betydelse.

- diskutera och jämföra olika lösningar.

- dra slutsatser.

- se samband.

- pröva olika lösningar.

- dokumentera och illustrera dina lösningar.

- välja och använda olika metoder.

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan:

- i gemensamma diskussioner.

- i det gemensamma arbetet.

- i samarbetet med andra.

- i ditt arbete med att lösa olika uppdrag.

-i dina illustrationer av olika lösningar.

- i din dokumentation av lösningar.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik - målen att nå i år 3

Har nått målen
På god väg att nå målen
På väg mot målen
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
Du kan lösa enkla problem genom att välja och använda någon strategi.
Du kan lösa enkla problem när du får stöd att välja och använda någon strategi.
Du kan lösa enkla problem när du får stöd i att välja och använda någon strategi.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dom i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp, dubbelt/hälften och visar det genom att hitta olika lösningar och resonera runt olika uppgifter.
Du har kunskaper om matematiska begrepp, dubbelt/hälften och visar det genom att tillsammans med andra hitta olika lösningar och resonera runt olika uppgifter.
Du har vissa kunskaper om matematiska begrepp, dubbelt/hälften och visar det genom att med hjälp av pedagog hitta olika lösningar och resonera runt olika uppgifter.
Du kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
Du kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av att illustrera och visa flera olika lösningar på uppgifterna.
Du kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av att illustrera och visa ett exempel på en lösning.
Du kan med stöd beskriva begreppens egenskaper med hjälp av att visa ett exempel på en lösning.
Dessutom kan du använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
 • Ma   3
Du kan använda grundläggande begrepp, ordningstal. För att beskriva objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
Du kan använda grundläggande begrepp, ordningstal. För att beskriva objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
Du kan använda grundläggande begrepp, ordningstal. För att beskriva objekts läge.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
 • Ma   3
Du kan välja och använda fungerande matematiska metoder för att lösa olika uppdrag med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder för att lösa olika uppdrag med tillfredsställande resultat.
Du kan använda i huvudsak fungerande matematiska metoder för att lösa olika uppdrag.
Du kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Ma   3
Du kan göra enkla mätningar av omkrets på din kamrats arm och vad. Du använder måttenheten centimeter för att uttrycka resultatet.
Du kan med hjälp av en kamrat göra enkla mätningar av omkrets på arm och vad. Du använder måttenheten centimeter för att uttrycka resultatet.
Du kan med stöd av pedagog göra enkla mätningar av omkrets på arm och vad. Med stöd av pedagog använder du måttenheten centimeter för att uttrycka resultatet.
Du kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma   3
Du kan beskriva och resonera om olika tillvägagångssätt för att hitta lösningar på de olika uppdragen på ett väl underbyggt sätt. Du använder din dokumentation av dina egna lösningar i ditt resonemang.
Du kan beskriva och resonera om olika tillvägagångssätt för att hitta lösningar på de olika uppdragen. Du kan med stöd använda din dokumentation i ditt resonemang.
Du kan beskriva ett tillvägagångssätt för att hitta en lösning på de olika uppdragen. Du kan med stöd utgå från din dokumentation i ditt resonemang.
Du kan dessutom vid olika slag av undersökningar i väkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
 • Ma   3
Du kan avläsa och återskapa en enkel tabell och ett stapeldiagram för att sortera och redovisa resultat.
Du kan avläsa och med hjälp återskapa en enkel tabell och ett stapeldiagram för att sortera och redovisa resultat.
Du kan med stöd av pedagog avläsa och återskapa en enkel tabell och ett stapeldiagram för att sortera och redovisa resultat.