👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Formula åk. 4 kap. 3

Skapad 2017-11-20 15:02 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Första planeringen upplagd efter kapitel 1 och 2 i Prima Formula 4.
Grundskola 4 Matematik
I din vardag möter du matematik överallt och i kap 3 kommer du att få jobba extra mycket med olika enheter, volym och vikt. Men även olika räknesätt samt problemlösning.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att utveckla din:

Problemlösningsförmåga

 • löser enkla problem
 • väljer och använder rätt strategier och metoder

Resonemangsförmåga

 • beskriver hur jag löser matematiska problem
 • förklarar varför resultatet är rimligt med hjälp av fakta
 • ger förslag på olika sätt att lösa problem
 • ställer matematiska frågor
 • diskuterar matematik  

Begreppsförmåga

 • använder matematiska begrepp, t.ex: addera, subtrahera, volym, liter.
 • beskriver begreppen på olika sätt, med hjälp av bilder, förklaringar, uträkningar
 • förklarar hur olika begrepp hör ihop, t.ex multiplikation och addition

Metodförmåga

 • väljer och använder lämplig metod i beräkningar och uppgifter

Kommunikationsförmåga

 • förklarar hur jag gör beräkningar och löser uppgifter med hjälp av bilder, symboler, tabeller, grafer och andra uttrycksformer

 

Innehåll

Kap. 3 "Tal och enheter"

Du kommer att få lära dig och bli bedömd på följande: 

 • jämföra föremåls volymer och välja lämpliga enheter.
 • jämföra föremåls vikter och välja lämpliga enheter
 • använda tal i decimalform
 • avrunda tal samt göra överslag i additioner och subtraktioner
 • visa olika sätt att lösa problem samt bedöma om svaren är rimliga.

Centrala begrepp

Talföljd, kolumn, siffror, tal, jämn, udda, summa, ökar, minskar, tallinje, dubbelt, siffersumma, ental, hundratal, tusental, tiotusental, rimligt, liter, dl, ml, cl, addera, subtrahera, dividera, multiplicera, enhetsbyte, volym, vikt, kg, hg, g

Arbetssätt:

Gemensamma genomgångar, aktiviteter/praktisk matematik, enskilda uppgifter, lärarledda diskussioner, gruppdiskussioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matris kap 3 Formula åk.4

----------->
----------->
----------->
----------->
Lösa problem
 • Ma  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan lösa enkla problem.
Jag kan lösa enkla problem t.ex.: 1 kg äpplen kostar 30 kr, vad kostar 3 kg äpplen? Jag kan också visa hur jag har tänkt.
Jag kan lösa enkla problem och välja lämpliga strategier/räknesätt, t.ex: Lena har 100 kr, hon ska köpa 3 kg äpplen som kostar 20 kr/kg, hur mycket pengar har hon kvar efter köpet? (multiplikation och subtraktion)
Jag kan lösa problem med olika svårighetsgrad samt visa tydliga uträkningar och välja lämpliga strategier och metoder. Jag kan också bedöma om mitt svar är rimligt.
Beskriva och jämföra begrepp
Tex: volym, vikt, (samt dem olika enheterna) decimaltal, addition, subtraktion
 • Ma  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan beskriva och jämföra begrepp
Jag kan beskriva och använda något begrepp i det arbete vi jobbar med, tex: volym (liter, dl, cl, ml) vikt (kg, hg, g),
Jag kan beskriva några begrepp, samt se likheten mellan olika begrepp. T.ex: 20/5=? 5x?=20 8+8+8+8 = 8x4
Jag kan beskriva flera olika begrepp, använda dessa när jag löser olika problem samt förklara hur olika begrepp hör ihop
omvandla volym- och viktenheter
 • Ma  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan omvandla volym- och viktenheter.
Jag kan omvandla någon volym och viktenhet, tex: 1 liter = 10 dl 1 kg = 1000 g
Jag kan omvandla flera olika längdenheter, tex: 200 cl = 2 liter 2,5 liter = 25 dl 10 hg=1 kg
Jag kan omvandla flera olika längdenheter samt använda denna kunskap vi olika räkneuppgifter
samtala om tillvägagångssätt
 • Ma  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan visa hur jag har löst uppgifter.
Jag kan visa delar av hur jag har löst uppgifter och problem och använder då bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttrycksformer. Jag kan ibland använda omständiga sätt att visa hur jag har gjort. Mina lösningar kan ibland vara svåra att följa.
Jag kan steg för steg visa hur jag har löst uppgifter och problem och använder då bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttrycksformer som passar bra. Mina lösningar är lätta att följa.
Jag kan steg för steg visa hur jag har löst uppgifter och problem och använder då bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttrycksformer som passar mycket bra. Mina lösningar är tydliga med bra mattespråk.
uträkningar
överslag, avrunda
Jag kan ännu inte avrunda och göra överslag i addition och subtraktion
Jag kan avrunda tal, tex: 48=50 Jag kan göra överslag tex: 589 + 475 ≈ 600+500≈1100
Ny aspekt
Jag behöver träna mer på att välja lämpliga metoder som passar bra till uppgiften.
Jag kan välja och använda metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aktuellt arbetsområde
Jag kan välja och använda metoder med bra anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aktuellt arbetsområde
Jag kan välja och använda metoder med mycket bra anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aktuellt arbetsområde, med mycket gott resultat