👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklig nivå

Skapad 2017-11-20 15:15 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Grundskola F – 9 Svenska som andraspråk

Matriser

SvA
Bygga Svenska - åk 7-9 - Kort/Ingen tidigare skolbakgrund - Del 1 & 2

Observationspunkter Läsa och Skriva för elever med kort eller ingen tidigare skolbakgrund – del 1

LÄSA OCH SKRIVA
Eleven är bekant med läsriktningen
Eleven kopplar symbol till ljud och ljud till symbol i det svenska alfabetet
Eleven identifierar det första ljudet i bekanta ord
Eleven identifierar var i ordet ljudet eller bokstaven finns: början, mitten, slutet
Eleven ljudar samman ljud, till exempel s-o-l
Eleven delar upp ord i ljud
Eleven klarar enkel fonemaddition och -subtraktion, till exempel h + öra = höra, höra – a = hör
Eleven kan namnen på bokstäverna i det svenska alfabetet

LÄSA (AVKODA OCH FÖRSTÅ)
Eleven känner igen sitt eget namn som ordbild
Eleven känner igen korta bekanta ord som ordbilder
Eleven ljudar ihop korta ljudenligt stavade ord som är bekanta
Eleven klarar ortografisk helordsläsning av bekanta ord, det vill säga läser bekanta ord som helheter
Eleven tolkar vanliga bilder, skyltar och symboler
Eleven har automatiserat sin avkodning och läser enkla texter
Eleven kan läsa och hitta information i anpassade texter
Eleven är bekant med skillnaden mellan och betydelsen av stor och liten bokstav
Eleven tolkar betydelsen av vanliga skiljetecken, till exempel punkt och frågetecken
är bekant med att olika grafiska markeringar påverkar betydelsen, till exempel fet stil och kursiv

Observationspunkter Läsa och Skriva för elever med kort eller ingen tidigare skolbakgrund – del 2

SKRIVA (PÅ DIGITALT VERKTYG OCH FÖR HAND)
Eleven kan skriva sitt eget namn
Eleven kan skriva korta, ljudenligt stavade eller bekanta ord
Eleven visar att hon eller han vet var ord börjar och slutar genom att avgränsa orden
Eleven kan kopiera ord och korta meningar
Eleven skriver självständigt kortare ord, meningar och meddelanden, till exempel enkla sms
Eleven skriver en mycket enkel text efter en modell, till exempel om sig själv eller något klassen har arbetat med
Eleven skriver självständigt enkla meningar med subjekt och verb
Eleven använder i viss mån stor och liten bokstav korrekt
Eleven använder i viss mån vanliga skiljetecken såsom punkt och frågetecken

SvA
Bygga Svenska - Lyssna & Tala, Läsa, Skriva - åk 7-9 - STEG 1

Observationspunkter för Lyssna och tala, Läsa, Skriva - STEG 1

LYSSNA
Eleven urskiljer med stöd av sammanhanget explicit uttryckt information i anpassat talat språk av begränsat omfång, där innehållet är känt och bearbetat
Eleven visar en övergripande förståelse av anpassat talat språk av begränsat omfång, till exempel genom att peka på en bild eller ett föremål, utföra något eller med något ord säga vad det handlar om

TALA
Eleven presenterar sig på ett enkelt och i många fall inövat sätt i parsamtal och ställer och svarar på enkla och konkreta frågor, till exempel: Var bor du?
Eleven återberättar med stöttning en självupplevd händelse
Eleven använder ord och helfraser som behövs i skolvardagen och börjar dessutom använda ämnesrelaterade ord och uttryck som förekommer i undervisningen
Eleven använder ofta ord och uttryck på ett förenklat sätt, till exempel genom att enbart använda verb i presens eller infinitiv (jag se bok) eller genom att uttrycka substantivens plural med många i stället för med ändelse (många bok). Kopulan och prepositioner utelämnas ofta
Eleven har, med stöd av sammanhanget, ett i huvudsak begripligt uttal och börjar uttala inövade frågor och svar med en fungerande prosodi

LÄSA
Eleven är bekant med kopplingen mellan ljud och symbol i det svenska språket och visar det genom att läsa ljudenligt stavade ord högt
Eleven identifierar huvudinnehållet i texter och svarar kortfattat på frågor som: Vad handlar texten om? Vilka personer finns med i boken?
Eleven lokaliserar explicit information i texter och svarar på enkla frågor som: När börjar innebandyturneringen? Var ska klassen samlas? Hur många invånare har Sverige?
Eleven kan härleda leden i ”genomskinliga” sammansatta ord, det vill säga ord där båda leden har en tydlig koppling till vad de beskriver, till exempel: badkläder, idrottshall
Eleven börjar använda bilder och andra multimodala resurser, till exempel pilar och tankebubblor, för att skapa mening i en läst text

SKRIVA
Eleven börjar använda referensbindning i form av pronomen, till exempel: "Jag har en bror. Han heter Isak"
Eleven börjar använda enkel textbindning i form av vanliga samordnande konjunktioner (och, eller) och adverbial (i fredag). Det är även vanligt att textbindning saknas, till exempel: "Min hund rär lite. Min hund heter Tommy. Min hund är grå och ljusbron"
Eleven skriver med en enkel meningsbyggnad som huvudsakligen utgörs av huvudsatser med rak ordföljd, det vill säga subjekt – verb. Adverbial kan inleda huvudsatsen men följs då av rak ordföljd, till exempel: "I fredag jag var i skolan"
Eleven har ett begränsat vardagligt, konkret och personnära ordförråd men kan med stöd från lärare använda ett mer specialiserat ordförråd i ämnestexterna
Eleven använder omskrivningar när ord saknas, till exempel: "det kort hjälpsam till vi" (=lånekortet är till hjälp för oss)
Eleven använder viss grundläggande interpunktion