👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk dokumentation Masken

Skapad 2017-11-20 17:10 i Fridhemskullen förskola Kungälv
Förskola
Läroplanens kap 2.6 beskriver vad som ska dokumenteras i verksamheten. Som verktyg använder vi avdelningens Blogg och varje barns Lärlogg.

Innehåll

Det här dokumenterar vi i varje barns Lärlogg

  • Barnets utveckling och lärande, hur barnets förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med
  • Barnets kommunikation och samspel 
  • Barnets delaktighet och inflytande
  • Tillfällen då barnet upplever verksamheten som intressant, meningsfull och rolig

Det här dokumenterar vi i avdelningens Blogg

  • Verksamhetens innehåll
  • Vilka mål undervisningen strävar mot

Genom Bloggen kan föräldrarna vara delaktiga i verksamheten vilket är en förutsättning för deras möjligheter till inflytande.

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Dokumentationen använder vi för att utvärdera om arbetet sker i enlighet med Läroplanens mål. Genom att analysera utvärderingens resultat kan vi besluta om åtgärder för att utveckla förskolans kvalitet.

Enligt läroplanen dokumenterar och utvärderar vi också:

  • Barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara
  • Föräldrars inflytande i utvärderingar, vad och hur de har möjlighet att påverka samt hur deras perspektiv tas till vara