👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri 7B VT 2017

Skapad 2017-11-20 19:18 i Vallonskolan Östhammar
Geometri samt enheter, tid och rörelse årskurs 7
Grundskola 7 Matematik
Geometrin handlar om olika vinklar och figurer samt att beräkna area och omkrets. .

Innehåll

Vi kommer att jobba med

 • vinklar
 • trianglar
 • månghörningar
 • beräkna area och omkrets

Vi kommer redovisa kunskaper med hjälp av skriftligt prov och lektionarbete.

Varje vecka avslutas med en Exit ticket på det vi jobbat med under veckan

BEGREPP

 • vinklar
 • vertikal och sidovinklar
 • vinkelsumma
 • rät vinkel
 • liksidig triangel
 • likbent triangel
 • yttervinklar
 • omkrets
 • area
 • areaenheter
 • parallellogram

 

 

 PLANERING

 V.47

Vinklar

v.48

Trianglar

v.49

Månghörningar

v.50

Area och omkrets

v.51

Repetition och prov

Uppgifter

 • Omprov Geometri

 • Begreppsarbete geometri

 • Exit ticket - vinklar

 • Exit ticket - trianglar

 • Exit ticket - månghörningar

 • Exit ticket - area och omkrets

 • Prov - geometri

Matriser

Ma
Geometri år 7 VT 2017

Nivå 1
Du har inte helt uppnått målen.
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Att kunna lösa olika problem med lämplig metod beroende på hur uppgiften ser ut. Att med lite hjälp och tips från läraren eller en kamrat, komma igång i rätt riktning för att lösa en problemlösning. Kunna till viss del bedöma rimligheten i svaret. Kunna använda kunskaper för att lösa enklare problem och rutinuppgifter
Att kunna lösa problem med minst två av sätten: bild, tal, ord och formel. Kunna växla mellan dina lösningar. Kunna med säkerhet bedöma rimligheten i svaret. Kunna lösa olika typer av problem i flera steg inom avsnittet.
Att kunna lösa ett problem på flera olika sätt såsom bild, ord, tal och formel. Kunna växla mellan dessa uttrycksformer och motivera dina tillvägagångssätt. Kunna med stor säkerhet bedöma svarets rimlighet och värdera hur effektiva metoderna är. Kunna lösa och redogöra för alla möjliga typer av problem som du inte tidigare mött men som rör arbetsområdet.
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen.
Ha grundläggande kunskaper om namn och utseende på de olika geometriska figurer vi arbetar med och kunna använda dessa kunskaper i välkända sammanhang.
Kunna använda dina kunskaper om de olika geometriska figurer så att du kan föra utvecklande samtal kring hur de relaterar till varandra och skillnaden emellan.
Förstå, använda och kunna förklara de olika begreppen. Dra paralleller och se sambanden mellan dem.
Vertikal och sidovinklar
Förstå begreppen vertikal och sidovinklar.
På ett väl fungerande sätt förstå vertikal och sidovinklar.
Känna till begreppet vinkelsumma och till viss del kunna beräkna vinklar med hjälp av vinkelsumman.
På ett väl fungerande sätt beräkna vinklar med hjälp av vinkelsumman i olika månghörningar.
Vara väl förtrogen med vinkelsumman i olika månghörningar och kunna beräkna vinklar med hjälp av vinkelsumman.
Metoder
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
Kunna behärska olika metoder för att lösa svårare problem i flera steg. Motiverar och väljer metod efter vilket problem som ska lösas. Kunna använda kunskaper och metoder från andra delar av matematiken ex. aritmetik, procent, bråk och algebra vid lösning av olika typer av uppgifter.
Area och omkrets
Kunna beräkna omkrets och area
Kunna med säkerhet beräkna area och omkrets
Vinklar
Kunna hantera en gradskiva och beräkna vinklar med dess hjälp.
Kunna med säkerhet hantera en gradskiva och beräkna vinklar med dess hjälp.
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang.
Förstå en skriftlig instruktion. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor kring området.
Förstå en skriftlig instruktion med gott resultat. Du motiverar dina förklaringar och ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt.
Förstå en skriftlig instruktion med mycket gott resultat. Du motiverar och förklarar hur du gjort på ett sätt som de flesta förstår och du ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt och fördjupar den.
Kommunikation
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Redovisa tankegångar muntligt och skriftligt med uträkningar och resonemang så att de är möjliga att följa. Använda lämpliga symboler och till viss del fungerande metoder.
Redovisa lösningar på de flesta uppgifter både muntligt och skriftligt så att de går att följa. Använda rätt symboler, enheter och välja lämpliga metoder. Att kunna föra ett resonemang kring problem samt uttrycka sig med matematiska begrepp och termer.
Att muntligt kunna redogöra för din uträkning/lösning samt ditt valda tillvägagångssätt. Du använder riktigt matematiskt språk med de korrekta begreppen och termerna. Dina skriftliga redovisningar är tydliga och omfattar olika slags uppgifter.