👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språket i språket - svenskans dialekter

Skapad 2017-11-21 13:07 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Arbetsområdet berör hur vi bildar och böjer ord i svenskan, samt vilka dialekter vi har och hur de har uppstått.
Grundskola 7 – 8 Svenska
I Västergötland är du "åpen" om du roffar åt dig. I Halland är du "hång". Vilket ord använder man i Skåne? Det här och en hel del till gällande dialekter i svenskan och ords ursprung kommer vi att fokusera på under några veckor framöver. Vi beräknar hålla på mellan vecka 45-50.

Innehåll

Bedömning – så här kommer dina förmågor att bedömas:

Din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal visar du genom hur du, i grupparbetet, förbereder dig och genomför din del av redovisningen. Både innehåll och hur du genomför redovisningen bedöms. Du kommer också bedömas i ert gruppsamtal om ett etiskt dilemma. Du visar dina förmågor genom att både leda samtalet på ett tydligt sätt och presentera dina egna tankar och koppla ihop dem med de etiska modellerna som ni har pratat om i SO:n.

Din förmåga att formulera dig och kommunicera i skrift visar du i din resonerande text om din egen relation till dialekter. Genom att uttrycka dig på ett tydligt sätt, med ett korrekt språk och bra meningsbyggnad så visar du en bättre kvalité.

Din förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa, visar du genom att på egen hand och med hjälp av din grupp hitta tillräckligt med information om er dialekt samt att ni har använt er av flera olika sorters källor. DU skall också ha funderat över de källornas trovärdighet och relevans för arbetet.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

V 45

Onsdag: Sista lektionen att jobba med era berättelser.

Torsdag: Genomgångsfilm Portal ”Språk i språket”. Läsa i Portalboken s 256-259. Diskussion.

Fredag: Genomgång om bedömningsuppgiften och utdelning av planeringshäfte. Gruppindelningar och genomgång av uppgiften. Kom ihåg att skriva ner dina källor hela tiden. Veckans ord: Smilla

v 46

Onsdag: Hur får vi in nya ord i språket? Genomgångsfilm från Portal.

Torsdag: Genomgångsfilm Portal ”Att välja ut information”. Källkritik. 

Fredag: Grupparbete. Titta på filmer gruppvis. Veckans ord: Kevin

V 47

Onsdag: Grupparbete

Torsdag: Grupparbete

Fredag: Grupparbete. Veckans ord: Olle

v 48

Onsdag: Tvärgruppsredovisningar.

Torsdag: Skriv ner ditt källresonemang och lämna in

Fredag: Bedömningsuppgift där du resonerar om din egen och andras användande av dialekt.

Veckans ord: Astrid

V 49

Onsdag: Skriv klar din resonerande text om dialekter och lämna in. Utvärdera på Unikum.

Torsdag: Titta på ”Skicka vidare”

Fredag: Titta på ”Skicka vidare” Veckans ord: Theo

V 50

Onsdag: Förberedelser för gruppdiskussioner om etiska dilemman i ”Skicka vidare”

Torsdag: Smågruppsdiskussioner, som filmas och bedöms i svenska och i so.

Fredag: Utvärdera ”Dialekterna”. Kahoot. Veckans ord: Agnes

 

 

Bedömning - detta kommer att bedömas:

Er muntliga redovisning: Ni skall kunna redogöra för er dialekts ursprung (dvs historia och påverkan), inom vilket område dialekten talas, några utmärkande drag, ge exempel på ord (och deras betydelse)  samt spela upp ett klipp från YouTube eller dylikt där de som lyssnar på din redovisning får höra hur det kan låta. Du har fyra lektioner på dig att förbereda/samla fakta till redovisningen. 

En skriftlig redogörelse över de källor ni har använt (den delen kan ni göra gemensamt i gruppen), samt ett resonemang om vad som gör de källorna trovärdiga och lämpliga för syftet. Ju fler aspekter av trovärdighet och lämplighet du lyfter fram desto bättre kvalité har ditt resonemang. Du har ett lektionstillfälle på dig till att skriva ihop detta (efter redovisningen). Det röda här utgår på grund av tidsbrist, men står med i matrisen pga att jag inte kan ändra i matrisen under arbetets gång.

En skriftlig resonerande text om din egen och andras användning av dialekter. Här skall du med hjälp av ett antal stödfrågor resonera om de dialekter du har kommit i kontakt med och i vilken mån du själv förstår och använder dialekt. Du skall också förklara om du tycker det är fult eller fint med dialekt och varför. Du har två lektionstillfällen på dig till detta.

Er gruppdiskussion i sv/so. Här ska du förbereda dig för att leda en diskussion kring ett etiskt dilemma, genom att presentera diskussionsfrågan och ge din syn på den, samt fråga var och en av de andra i gruppen hur de tänker. Försök att se på problemet ur olika vinklar och se till att alla kommer till tals. Du har en lektion till förberedelser och en lektion till genomförande av era diskussioner.

Utvärdering - processlogg

Efter arbetsområdet kommer jag, Debbie, att lägga upp min bedömning av det du har gjort under området. Dessutom ska du som elev skriva en utvärdering av området i kommentarsfältet här under. Var noga med att motivera dina svar eftersom tanken är att du skall ha nytta av dessa utvärderingar inför nästa område.

1. Titta igenom häftet och fundera över vad vi har gjort under projektet.(detta behöver du inte skriva)
2. Vad har varit bra med projektet?
3. Vad kan förbättras? (upplägg)
4. Vilken del har du upplevt som:
a. Roligast b. Lättast c. Svårast d. Störst utmaning
5. Hur kan den här typen av arbete hjälpa dig i framtiden?
6. Vilka förmågor har du utvecklat? Beskriv varför och hur.

7. Granska ditt arbetssätt. Vad gjorde du bra som du kan ta med dig? Vad i ditt arbetssätt kan du förbättra?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Språket i språket- dialekter

Kunskapskrav
E
C
A
6a Skriva olika texter
Med variation och textbindning
Eleven kan skriva med språklig variation och textbindning.
Viss upprepning förekommer men du använder vissa synonymer. Du använder ibland ord som är svåra eller ovanliga och lyckas ibland med användningen av dem. Meningarna hänger ihop men består mest av huvudsatser. Meningarna är enkla, ofta korta och inleds ofta med subjektet. Satsradningar kan förekomma och då är satserna ofta skilda åt med kommatecken.
Du upprepar dig sällan och använder medvetet synonymer. Du använder både enklare och svårare ord och då oftast på ett sätt som stämmer med sammanhanget. Du varierar huvudsatser och bisatser. Du varierar också enkel med varierad syntax och mellan långa och korta meningar. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Du använder många synonymer utan att det känns ansträngt. Du använder en variation av ord på ett kreativt och lämpligt sätt. Du varierar satser och meningslängd samt visar medvetenhet hur det påverkar textens helhet.
6b Skriva olika texter
Texttyp
Eleven har en fungerande anpassning till texttyp.
Du strävar efter att skriva en resonerande text.
Du följer formen för en resonerande text relativt väl.
Du följer formen för en resonerande text väl.
6c Skriva olika texter
Språk och struktur
Eleven följer språkliga normer och strukturer.
Stavning och grammatik är fungerar någorlunda, viss styckeindelning finns och då är varje stycke en sammanhållen helhet. Du blandar olika markeringar för nytt stycke, hybridstycke, blankrad och indrag, utan att man som läsare förstår systemet. Du har en röd tråd även om den inte är tydlig.
Stavning och grammatik är övervägande korrekt. Styckeindelning fungerar väl med tydliga kärnmeningar. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Stavning och grammatik är nästan alltid korrekt, din styckesindelning god, dvs. du har variation på styckenas längd vilket inspirerar läsning och markerar deras olika tyngd. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
8a Söka, välja och sammanställa information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor.
Du kan med hjälp av lärarens anvisningar få fram lämplig information från minst en angiven källa. Du glömmer ibland att visa varifrån du har hämtat din information.
Du kan på egen hand få fram lämplig information från ett par källor. Du är oftast tydlig med varifrån du har hämtat din information.
Du söker rätt på lämplig information på ett snabbt och självständigt sätt. Du anger källa från minst två olika typer av källor och är hela tiden noggrann med att skilja på vad som är ditt material och vad som är källmaterial.
8b Granska och resonera om källor
Eleven för resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du resonerar på ett enkelt sätt om varför källan fungerar för syftet och presenterar någon tanke om källans trovärdighet utifrån logik och fakta.
Du resonerar på ett utvecklat sätt om källornas trovärdighet och lämplighet. Du ser flera kopplingar och kan objektivt motivera och utveckla ditt resonemang med tydlig logik.
Du presenterar på ett utvecklat sätt några tankar om källornas trovärdighet. Du hittar flera kopplingar och kan objektivt motivera och redogöra för olika fakta, förklara och dra slutsatser kring skillnaderna utifrån en tydlig logik.
12 Diskussion och samtal
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med argument.
Du har till viss del stöd i fakta och sakförhållanden och bidrar delvis till att samtalet inte stannar av.
Du hittar flera kopplingar och kan objektivt motivera och utveckla ditt resonemang med tydlig logik och bidrar till att samtalet inte stannar av.
Du breddar diskussionen och redogör för samband, sammanhang och konsekvenser. Du är bra påläst och kan använda fakta på ett effektivt sätt och bidrar medvetet till att samtalet inte stannar av.
13a Muntlig framställlning
Eleven kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande struktur och innehåll.
Du har förberett dig till viss del och åhörarna följer i huvudsak med i din presentation och förstår innehållet
Du är förberedd och din presentation är relativt lätt att hänga med i. Innehållsmässigt har du gått lite djupare in i ämnet.
Du är väl förberedd och din presentation är lätt att hänga med i. Du utvecklar dina tankar och ditt innehåll mer.
13b Anpassning
Eleven anpassar sin framställning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du försöker tänka på vem din presentation är till för, men lyckas inte helt i din anpassning, t ex gällande ordval.
Du gör en del anpassningar av innehåll och ordval inför sammanhanget och du formulerar dig relativt väl. Du gör ett försök att engagera publiken.
Du är medveten om hur dina ordval och din struktur påverkar mottagaren. Du formulerar dig väl och göra presentationen lättfattlig, samt engagerar publiken.
14aFöra resonemang
Eleven kan föra underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.
Du visar att du har en viss kunskap om svenskan. Du känner till något om de olika dialekterna och ser hur dessa påverkar dig.
Du visar relativt goda kunskaper om svenskan. Du kan koppla ihop viss fakta med ditt eget användande av dialekt.
Du visar goda kunskaper och resonerar på ett trovärdigt sätt om dialekter, både ur ett allmänt och ditt eget perspektiv.