Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Socialt samspel- värdegrund

Skapad 2017-11-21 15:07 i Bäckängens förskola Bengtsfors
Sociala samspelet
Förskola
Barnets självkänsla och identitet utvecklas i samspel med andra barn och vuxna. Det är därför viktigt att det i barngruppen skapas förutsättningar för det enskilda barnet att ingå i relationer med andra barn och med personalen” ( Allmänna råd med kommentarer, måluppfyllelse i förskolan, s.20)

Innehåll

Planering

 

Bakgrund 

varför har vi valt temat?

Vi upplever att barngruppen behöver träna sin sociala kompetens. Vi upplever att de har svårt för turtagning och socialt samspel vilket leder till att det ofta blir konflikter. Vi upplever också att barnen behöver träna på att leka och att de behöver utöka sitt sociala kontaktnät. Barngruppen behöver också träna på att koncentrera sig på en uppgift under längre tid.

 

Mål

(Vad vill vi uppnå, vilka kompetenser vill vi utveckla?

Vi vill stärka det enskilda barnet att våga säga sin mening.

Vi vill att varje enskilt barn ska känna att de kan påverka sin vardag på förskolan.

Vi vill att barnen ska visa respekt för varandra och visa hänsyn för andras integritet. Nej!-Stopp!

Vi vill stärka barnets förmåga att våga stå i centrum för allas uppmärksamhet

Vi vill stärka och uppmuntra barnens sociala förmåga i grupp.

Att de ska förstå sin egen roll i samspelet och få med sig verktyg för att kunna göra ”goda livsval”.

Vi vill att de ska förstå sambandet mellan handling och konsekvens.

Vi vill att barnen tränar sin förmåga att känna empati.

Vi vill att barnen ska förstå turtagning.

 

Metod

(Vilka metoder använder vi oss av, hur gör vi?)

Vi arbetar med att dela in barnen i mindre grupper i våra lekmiljöer. En vuxen är närvarande i varje miljö (rum)så långt det är möjligt. Så att vi kan hjälpa till att skydda en fungerande lek och även hjälpa till att stötta leken så att den utvecklas.  Då vi bara är tre pedagoger är det oftast bara tre miljöer att välja på övriga rum stängs till.

Vi försöker presentera nya miljöer så ofta vi kan för att locka barnen till lek.

För att utöka barnens sociala nätverk bestämmer vi vuxna vid vissa tillfällen i vilka miljöer barnen ska leka och vilka barn som ska vara tillsammans i en miljö.

Vi genomför många lekar som bygger på turtagning och spelar mycket spel.

Vi planerar lustfyllda aktiviteter både inne på gården och utanför förskolans område.

Vi uppmärksammar varje barn på vikten av att lyssna när någon säger Nej!-Stopp! Ställer frågan; Hur kunde du gjort istället? Hur tror du att det kändes för....?

Uppföljning och Utvärdering

(Hur gick det, har vi uppnått våra mål, vad var intressant, våra upplevelser kring arbetet)

 

Analys och Utveckling

(Hur blev resultaten, vilka var framgångsfaktorerna, hur går vi vidare

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: