👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya Språket lyfter åk 1-6 Lgr11

Skapad 2017-11-21 15:20 i Bårslövs skola Helsingborg
Språkutveckling åk 1-6 Nya Språket lyfter, Lgr11
Grundskola 1 – 6 Svenska
Bedömningsstöd i Svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1-6

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom under- visningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utveck- lar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

Matriser

Sv
Nya Språket lyfter Lgr11 åk 1-6

Läsa och skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Observationspunkt A Läsa
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig. Eleven visar uppmärksamhet vid högläsning.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig. Eleven "läser" både på och mellan raderna vid lärarens högläsning.
Jag känner igen en del ord och bokstäver när jag läser. Eleven läser ord som helheter (logografisk läsning) och börjar känna igen några bokstäver.
Jag känner igen flera bokstäver, kan läsa ihop dem till ord och förstår vad jag läser. Eleven känner igen flera bokstäver och har börjat knäcka läskoden.
Observationspunkt A Skriva
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något. Eleven visar förståelse för bilder, tecken och symboler.
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord. Eleven skriver sitt namn och kopierar bokstäver och ord.
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter. Eleven känner igen och skriver flera bokstäver och kopplar dem till bokstavsljuden.
Jag prövar att skriva för att berätta eller komma ihåg. Eleven skriver för att uttrycka sig eller minnas.

Avstämning A: Har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Observationspunkt B Läsa
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv. Eleven kan alla bokstävers namn och ljud, ljudar ihop ord och börjar uttnyttja den ortografiska avkodningsstrategin, helordsläsning.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om. Eleven visar förståelse för egen läsning.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser. Eleven "läser mellan raderna" vid egen läsning av elevnära texter.
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text. Eleven använder olika strategier som stöd i läsningen.
Observationspunkt B Skriva
Jag kan skriva ord och korta texter. Eleven skriver ord eller kortare text med eller utan bildstöd.
Jag använder alla bokstäver och skriver så att andra kan läsa. Eleven formar bokstäver på ett funktionellt sätt och skriver läsligt för hand.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt. Eleven visar förståelse för hur meningar skrivs.
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text. Eleven använder olika strategier som stöd i skrivandet.

Avstämning B: Läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning samt visar förståelse vid egen läsning.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Observationspunkt C Läsa
Jag läser för att uppleva och lära. Eleven läser för upplevelse och lärande.
Jag läser olika slags texter ofta och regelbundet. Eleven läser ofta och regelbundet både korta och längre texter i olika genrer.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter. Eleven "läser mellan raderna", dvs tolkar och förstår innehåll i berättelser och faktatext.
Observationspunkt C Skriva
Jag skriver berättelser med inledning, händelseförlopp och avslutning. Eleven skriver berättande texter med tydlig handling.
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas. Eleven följer vanliga stavningskonventioner vid skrivande av texter och börjar använda ordlista eller datorns stavningskontroll.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så att andra förstår. Eleven hämtar information och kunskaper frn olika källor, redovisar med egna ord samt skriver sammanhängande text.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre. Eleven visar sin förmåga att planera, organisera och bearbeta innehåll och form i en text.

Avstämning C: Läser flytande md förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Observationspunkt D Läsa
Jag läser med flyt och känner igen olika typer av texter och hur ord böjs. Eleven tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse.
Jag läser på olika sätt beroende på syftet med läsningen. Eleven använder varierande sätt att läsa beroende på syftet med läsningen.
Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser. Eleven läser regelbundet längre texter av olika slag med flyt och förståelse.
Observationspunkt D Skriva
Eleven följer nästan genomgående de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Eleven använder ibland några texttypiska drag vid skrivande och prövar att bearbeta sina texter med stöd av andras råd.
Eleven visar förståelse för att texter kan skrivas för olika syfter och mottagare.

Avstämning D: Läser obehindrat med förståelse.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Observationspunkt E Läsa
Eleven börjar använda kunskap om ords betydelse och texters innehåll för att berika sitt samtal om texter.
Eleven använder kunskap om texters uppbyggnad, layout och komposition för att fördjupa förståelsen.
Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användnigen av förståelsestrategier beroende på såväl syfte som typ av text.
Observationspunkt E Skriva
Eleven följer de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Eleven använder oftast olika texttypiska drag vid skrivande och bearbetar sina texter med stöd av andras råd.
Eleven försöker anpassa sin text för olika syften och mottagare.

Avstämning E: Läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av förståelsestrategier beroende på såväl syfte som typ av text.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Observationspunkt F Läsa
Eleven använder kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att samtala om dem på ett kritiskt sätt.
Eleven använder kuskap om texters uppbyggnad och layout för att inta ett kritiskt förhållningssätt till texter.
Eleven läser längre och mer komplexa texter och anpassar samt varierar användningen av förståelsestrategier för att inta ett kritiskt förhållningssätt vid läsning.
Observationspunkt F Skriva
Eleven behärskar användning av de vanligaste reglerna för stavning, meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Eleven behärskar användning av texttypiska drag vid skrivande, ger omdömen och bearbetar sina texter med stöd av andras råd.
Eleven använder olika tekniker för att anpassa sin text till syfte och mottagare.

Avstämning F: Läser längre texter inom olika ämnen med flyt och anpassar användningen av förståelsestrategier samt har ett kritiskt förhållningssätt till texters syfte, innehåll och form.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4

Samtala och lyssna

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Observationspunkt Berättande
Jag kan prata i grupp och lyssna på andra. Eleven berättar händelser, historier och upplevelser och kan lyssna på andra.
Jag kan berätta en händelse eller saga så att andra förstår vad jag menar. Eleven berättar sammanhängande händelser, sagor eller andra berättelser.
Jag kan berätta längre berättelser så att poången blir tydlig. Eleven berättar sammanhängande berättelser med tydlig poäng.
Observationspunkt Beskrivande, Förklarande, Instruerande; Argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar. Eleven beskriver olika företeelser så andra förstår.
Jag kan förklara så andra förstår vad jag menar. Eleven förklarar på ett begripligt sätt.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner. Eleven ger och tar muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker, och lyssnar på andras åsikter. Eleven uttrycker åsikter, argumenterar och tar intryck av andras argument.
Observationspunkt Samtala, Redogöra
Jag kan använda språket på olika sätt beroende på vilken situation det är och vilka som lyssnar. Eleven anpassar sitt sätt att tala till olika syften, situationer och mottagare.
Jag kan förbereda och prata om ett speciellt ämne för mina klasskamrater eller andra som lyssnar. Eleven förbereder och genomför en muntlig redogörelse med anpassning till syfte, situation och mottagare.

Avstämning Samtala, tala och lyssna, Berättande:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4

Avstämning Samtala, tala och lyssna, Beskrivande, Förklarande, Instruerande, Argumenterande:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4

Avstämning Samtala,tala och lyssna, Samtala, Redogöra:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4