👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområdet från idé till försäljning

Skapad 2017-11-22 11:11 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Bild Samhällskunskap Teknik Slöjd
I arbetsområdet kommer du att arbeta med att starta ett företag som ska producera sittplatser. Du kommer att få träna på att gå från en idé fram till en färdig modell av en sittplats. Denna sittplats ska du sedan ”sälja” till en av dig angiven målgrupp. Under arbetet kommer du att träna på att välja mellan material och produktionssätt, transportvägar och olika sätt att sälja din sittplats. Dina val beror på vilken påverkan din produktion har på miljön, vad du har för ekonomiska mål och hur din stol kan påverka människans livsmiljö. Viktiga aspekter i ditt arbete är konkurrens, design, målgrupp och pris på din sittplats. Arbetet utförs två och två och båda ska vara beredda att redovisa muntligt.

Innehåll

Syfte

I det moderna samhället är det viktigt för medborgarna att ha kännedom och insikt i hur ekonomin fungerar i samhället och i företag. För att kunna ta kloka val och vara delaktig i beslutprocesser krävs det kunskap om de spelregler som gäller i olika ekonomiska miljöer. Arbetsområdet tar till en del upp samhällsekonomins kretslopp och vilka delar som ingår i detta. Framför allt arbetar vi med att skapa förståelse för hur företag fungerar i vardagen. För att kunna ta kloka beslut och att kunna påverka bör man i dagens samhälle ha kunskap om vilka inkomster respektive utgifter som förekommer inom olika typer av företag.

Arbetsområdet ska ge er förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa produkten och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka er nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta er an utmaningar på ett kreativt sätt.

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället, ekonomin och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Mål enligt kursplanen

 

Mål för arbetsområdet

Mål att sträva mot:

- att utforma idéer i en skissprocess

- teknikens påverkan på människa, samhälle och natur

- vanligt förekommande redskap och arbetsmetoder

- reflektera över konsekvenserna av olika teknikval

- reflektera över olika materialval

- omsätta teknisk kunskap praktiskt

- använder grundläggande begrepp inom företagsekonomi

- beskriver tydligt en affärsidé

- insikt om val av produktionsfaktorer

- presentera resultatet i arbetsområdet visuellt

 

Mål i arbetsområdet

 • förmåga att praktiskt lösa prolem
 • från idé över skiss till färdig modell
 • förmåga att fullfölja en större uppgift
 • se teknik ur samhälls-,miljö-, estetiska-, sociala- och ekonomiska perspektiv
 • förmåga att formulera en tydlig affärsidé
 • göra ekonomiskt kloka och realistiska val av produktionsfaktorer
 • förmåga att använda ekonomiska begrepp

Viktiga begrepp i arbetsområdet är:

Marknad Produktionsfaktor Utbud Efterfrågan Konkurrens Pris Skatt Vinst Inkomst Utgift

Brutto Netto  Ekonomins Kretslopp Budget 

Uppgifter

 • Arbetsområdet från idé till försäljning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  C 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  C 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  C 9
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  C 9
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
  Sl  C 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  C 9
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 9
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 9
 • Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  C 9