👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LUCIA 2017 Presseskolan AWt

Skapad 2017-11-23 08:09 i Svenska som andraspråk Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 – 9 Musik
Lucia i idrottshallen

Sexorna i luciatåg

Fyror och femmor i kör

En föreställning kl. 10.00 för F- 5 och all personal

En föreställning 15.00 för föräldrar, familjer och vänner

Innehåll

VAD 

Luciaföreställningar i skolan är en uppskattad tradition. Dessa kan dock se lite olika ut i landet. I år kommer jag och eleverna i år 6 att arbeta fram en fyrtio minuters föreställning som handlar om tro och tradition och om vår kulturhistoria från medeltid till kristnandet och fram till idag. Vi lovar en musikalisk upplevelse och en scenisk komposition utöver det vanliga. Vi kommer att göra vad vi kan för att bjuda på en fantastisk högtidsstund i idrottshallen. 

All övning och planering kommer att ske i musikundervisning fram till den 13 december då vi hela morgonen jobbar med förberedelser. Eleverna kommer kl.9 och föreställningen börjar klockan 10.00. Vi har ingen annan tid i hallen så detta får bli vår tågordning för i år. Denna något sena luciamorgonen bjuder vi på för skolans alla elever och personal. Samma dag klockan 15.00 bjuder vi sexornas föräldrar, familjer och vänner att se föreställningen

I musikundervisningen arbetar sexorna fram årets version utifrån ett manus som utformats av elever, i en liknande process, under många år. Sexorna tillsätter roller, planerar, spelar teater, sjunger, diktar, skapar och framför föreställningen medan år 5 och 6 får en roll som änglakör. I manuset finns en röd tråd, budskap och mening invävt och idén är att göra hela idrottshallen till ett universum som får besökarna att känna sig i högsta grad involverade. Projektet innebär därmed  en månads lärprocess där elever tillsammans prövar, övar och tar beslut som leder till en gemensam scenisk produktion. Metoden är en demokratisk process som ger god övning i att på  olika sätt bidra till en ganska omfattande produktion. Samverkansformen som bygger på involvering och respekt utifrån elevernas lust, vilja och behov av att skapa och uttrycka sig ger breda möjligheter att utveckla förmågor i enlighet med läroplanen. Lärandet innebär skapande på jämlik och respektfull grund vilket ger goda förutsättningar för kreativitet, för föreställningsbyggande och meningsskapande lärande och liksom till praktisk erfarenhet av att ta gemensamt ansvar för en hel och gemensam produktion.

 

NÄR

Vecka 46-49: All repetition, utformning och samordning sker under musikundervisningstid.

Onsdagen den 13 december, i idrottshallen:     

Kl. 08.00 Rigga ljud, ljus och rekvisita       

Kl. 09.00 Elever klär om, generalrepetition

Kl. 15.00 Om intresse finns: Föreställning för föräldrar, familjer och vänner

               

HUR

Du kan välja mellan flera olika roller när du medverkar till skolans traditionella Luciatåg. Du kan också välja att ta ansvar för andra uppgifter. Vad du än väljer så medverkar du till utformningen av föreställningen i samspråk med skolkamraterna i de tre sexorna. Du väljer vad som blir din egna insats. Du övar ansvar, samarbete, scenisk framställan och musik och du ska visa lärande genom att bidra i en konstruktiv dialog om vad som är värdefullt och möjligt att genomföra. Du deltar i alla lektionsmoment och arbetar mot mål men du måste m.a.o. inte uppträda. Oavsett om du går i luciatåget eller ej så ska du närvara vid uppförandet och därtill delta på ett konstruktivt sätt i en klassgemensam utvärdering. 

VARFÖR

Syftet är att föreställningsbygga och att skapa och att öka medvetenheten kring kulturella och existentiella värden genom att samverka till en konstnärlig produktion. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. Alla dessa aspekter kan bli föremål för diskussioner när vi arbetar multimodalt och komplext. l för I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker det samtal när så en etisk fråga väcks. Uppdraget är fostran till jämlikhet, lika-värde, rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.

 

BEDÖMNING

Elevens deltagande, samverkande, skapande och musiska medverkan kommer att bedömas under hela arbetsprocessen. Eleven deltar och bemöts och bedöms formativt i alla undervisningssituationer. Elevens insatser, det egna lärandet, kommer också att dialogiseras skriftligen i Unikum. Ökad måluppfyllelse dokumenterar läraren i Unikum/Planering/Matris i musik. Elevens måluppfyllelse och visade lärande dialogiseras i planeringen (se individuell utvärdering, nedan) Målsmän kan också alltid skriva i kommentarsrutorna under matrisen. 

 

UTVÄRDERING

GEMENSAM Eleven deltar och bidrar till ett halvklassgemensamt samtal om arbetsområdet, processen, lärdomar, nya kunskaper inom temat, om egna upplevelser och nya erfarenheter.

INDIVIDUELL I Unikum/Planering/Uppgift/Lucia Presseskolan 2017 skriver eleven, som efter varje arbetsområde, en reflektion kring eget lärande. Eleven får då alltid svar och insyn i bedömningsförfarandet och responsen är formativ och konstruktiv mot ökad måluppfyllelse.

Uppgifter

 • Lärdomar Lucia år 6

 • Lärdomar Lucia år 6

 • Lärdomar från Lucia år 6

Kopplingar till läroplanen

 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr11
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu