Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Privatjuridik 100p

Skapad 2017-11-28 08:21 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Juridik
Vi arbetar med avsnitten kring hur lagar stiftas, hur vårt domstolsväsende är utformat och vad tvister är och formerna kring hur tvister löses.

Innehåll

Privatjuridik

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet juridik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska rättssystemet och förståelse av hur gällande lagar styr privatlivet, yrkeslivet och affärslivet. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av dagens samhällsliv samt stimulera dem till att verka för ett rättssystem som värnar alla människors lika värde. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i arbetet med rättsliga problem.

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att formulera sig korrekt och precist eftersom det juridik språket ställer stora krav på exakthet, precision, saklighet och logisk skärpa. Genom att läsa juridisk litteratur och olika rättsfall samt genom att skriva och tala ska eleverna ges möjlighet att använda det juridiska språket. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta praktiskt med juridiska fallbeskrivningar för att utveckla förmågan att formulera frågeställningar, strukturera och analysera lösningsförslag samt hänvisa till och tolka relevanta rättskällor.

Undervisning i ämnet juridik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Kunskaper om centrala rättsområden

Kunskaper om juridiska begrepp samt förmåga att använda dessa.

Kunskaper om enkla och vanligt förekommande juridiska dokument samt förmåga att upprätta sådana.

Förmåga att identifiera, analysera och lösa juridiska problem utifrån fallbeskrivning samt att tolka och använda relevanta rättsregler.

Förmåga att identifiera och diskutera juridiska frågor i samhället ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

Som stöd för ditt arbete och kunskapsinhämtning för kapitel 3-5 använder du dig av:

- de föreläsningar som sker i klassrummet,

- läroboken Privatjuridik kapitel 3-5 sidorna 40-97

- Lärobokens PP.

- samt att du under rubriken "Arbetsuppgifter" finner dokumentet "Läsinstruktioner inför prov i Privatjuridik"

Arbetssätt

 • Du deltar i genomgångar av läraren och antecknar i ditt kollegieblock eller i din dator .
 • Egen inläsning i läroboken samt att du arbetar med att besvara frågor i lärobok och de arbetsblad som klassen får del av. Skriv både fråga och svar när du arbetar med uppgifterna.
 • Grupp- och klassdiskussioner där du deltar aktivt.
 • Om du är frånvarande vid något tillfälle får du ta reda på vad du missat genom att fråga läraren eller en klasskamrat.

När ska Arbetsområdet avslutas?

Vi kommer att avsluta med en skriftlig uppgift som genomförs vecka 45 (gäller E1b och E1c) samt v 46 (gäller E1a).

Du kommer få respons på dina uppgifter muntligt och/eller via Unikum.

 

Hur bedöms dina kunskaper?

Dina kunskaper kommer att bedömas utifrån ditt arbete under lektionstid samt det skriftliga provet. Du kommer att bedömas enligt matrisen nedan.

 

Uppgifter

 • Inför prov i Privatjuridik - läsinstruktioner och bokens PP

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Konstitutionell rätt samt straffrätt och processrätt. En översikt över de svenska grundlagarna och deras förhållande till EU-rätt och internationell rätt. En översikt över regler som rör brott och straff samt det svenska rättegångsväsendet.
  Jur  -
 • Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.
  Jur  -

Matriser

Jur
Privatjuridik 100p

Rubrik 1 Hur används rättsreglerna? Lagar, domstolar och tvister

E
D
C
B
A
Juridiska områden och begrepp
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.
Eleven redogör utförligt för delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: