Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering modersmål: att skapa en serietidning ÅK 1 - 9

Skapad 2017-11-28 08:37 i Modersmål och Studiehandledning Papperskorgen
Pedagogiska planering för åldersblandade grupper, alla årskurser
Grundskola F – 9 Modersmål
Pedagogisk planering för arbete i blandade undervisningsgruppen i ämnet modersmål

Innehåll

Syfte

 

se nedan

Centralt Innehåll

se nedan.

Viktiga begrepp

pratbubbla / tankebubbla / berättarröst

synopsis (sammanfattning av händelsen)

manus / scenario

story board / skiss

lay out

text

karaktär / huvudperson

streckgubbe

berättare

närbild

fågelperspektiv

grodperspektiv

scenanvisning / scenangivelser

dialog

skrivstrategi (förklara med exempel)

Konkretisering av målen

Vi har valt följande mål för vårt tema-arbete:

 • att förstå hela arbetsprocessen: hur man lägger upp arbetet så att man smidigt går från idé till färdig 'produkt'
 • förstå varför det är viktigt att man går igenom hela arbetsprocessen i stället för att direkt börja rita.
 • att framställa ett manus och en färdig serietidning

 

Introduktionen består av två delar:

1) förklara arbetsgången, förklara att det är viktigt att man förbereder innan man börjar skriva själva 'produkten', det gäller alla texttyper! (detta är en skrivstrategi)

 • berättelse
 • manus med beskrivning av varje ruta, med scenanvisningar / scenangivelser
 • dialoger
 • rita själva serieteckningen

2) förklara bedömningskriterierna, visa kursplanen och centralt innehåll/förmågor som man tränar

Poängen är att de tränar muntliga färdigheter och skriftliga förmågor, så diskussionerna är en viktigt del av lärprocessen.

Arbetssätt

Det finns olika sätt att lägga upp arbetet:

1) alla skriver på serietidingen tillsammans genom hela processen. Läraren kan koppla upp projektor till datorn och visa det som skrivs.

2) alla samarbetar kring steg 1 och 2 men gör resten individuellt

3) eleverna genomför hela processen i par

4) eleverna i ÅK 1 - 3 arbetar tillsammans med läraren, serieberättelse med 3 rutor

    elever i ÅK 4 - 6 arbetar i mindre grupper utan lärarens hjälp

    elever i ÅK 7 - 9 arbetar individuellt eller i par

5) Elevenkät när eleverna är klara med arbetsområdet. Länken till elevenkät är

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNrEOENJRHC4GSu5PS1-E41aDBoiwSu8gWWb60Kfkvusc8mg/viewform?c=0&w=1

 

Processen ser så här  ut:

 • välja berättelse och skriva den tillsammans, eller ta en färdig berättelse, t.ex. en saga, ett skämt, en låt, en gåta eller ramsa. Om man väljer en berättelse som ingår i kulturen på något sätt har man även möjlighet att ta upp berättelsens innehåll och betydelse inom kulturen
 • skriva ett manus genom att göra en beskrivning av varje bild: i en spalt står vilka personer och vilken text, i en annan spalt står vad man ser i bilden, färger, perspektiv och detaljer. Här kan man diskutera ord för känslor, samspel mellan text och bild, direkt och indirekt tal
 • måla och skriva den färdiga serieteckningen, minst en sida
 • kamratbedömning av seriens första version
 • utföra förbättringar i deras serietidning (andra version)
 • utställning eller spela upp serietidning som en liten pjäs (om man jobbat i par)

Läraren behöver styra eleverna så att den berättelsen som väljs är ganska enkel, annars kan arbetet inte slutföras i tid. Inte för många händelser. Bilderna behöver inte vara perfekta. Det går bra att rita streckgubbar och enkla bakgrunder.

 

Digitala hjälpmedel:

book creator; serietidningar i valfri längd. Där går det även att tala in replikerna och spara som film, i stället för att skriva. --> hur använder man andra alfabet?

En webbsida (fungerar bara i datorn, ej Ipad)) där man kan göra serietidningar på 3 bilder åt gången: http://pbskids.org/arthur/games/comiccreator/

gratis appen Comics Head

undervisningsmaterial om att arbeta med serietidningar i undervisningen (fungerar bara i datorn, ej Ipad): http://www.humblecomics.com/comicsedu/strengths.html

Websida med korta tecknade filmer utan text och utan slut. För yngre barn, välj KS1. Man kan ta screen shots av välvalda delar av en film och använda dem till att skapa en serieberättelse. Eleverna ska då själva hitta på slutet. https://www.literacyshed.com/home.html.

Material från Skolverket om att göra en serieberättelse: https://www.skolverket.se/download/18.45c3a0221623365b28edd3/1523016228670/Litterara-presentationer-ak-4-6-Serieberattelse-A3.pdf

Microsoft publisher?

Elevinflytande

 • eleverna får vara med och välja tema för serieberättelsen, och välja befintlig berättelse eller skriva berättelsen själv
 • eleverna väljer om de vill skriva texten i pratbubblorna själva eller om de vill klippa och klistra (lågstadiet / andra alfabet), eller tala in i en app (Book Creator).
 • eleverna får vara med och bestämma hur många rutor serieberättelsen ska ha och om de vill rita för hand eller i en app / på datorn

Bedömning

 • Se matrisen för kunskapskraven
 • elevernas muntliga förmågor bedöms löpande under arbetets gång.
 • elevernas skriftliga färdigheter bedöms efter den färdiga serieteckningen.
 • om eleverna arbetat individuellt kan även manuset och storyboard bedömas.

Bedömningsmoment:

 • elever ÅK 1 - 3: att de deltar i diskussionerna och har varit med och ritat några bilder
 • eleverna i ÅK 4 - 6: bidrar till diskussionen kring manus. att de har ritat några bilder i en serieberättelse, att kunna förklara sin arbetsprocess, samt berätta om serieberättelsens typiska drag (vad gör att det är en serietidning?)
 • eleverna ÅK 7-9 har gjort alla steg i processen: skriva själva berättelsen, skriva manus/story board: bild för bild för alla bilder, måla och skriva serieteckningen, att kunna förklara sin arbetsprocess, motivera de val som har gjorts under arbetsprocessen, samt berätta om serieberättelsens typiska drag (vad gör att det är en serietidning?)
 • Alla elever: att dialogerna är meningsfulla och begripliga för andra, om det framgår en historia/berättelse ur bilderna

Det är inget bedömningsmoment hur fint serieberättelsen är ritad!

Slutredovisning

ett manus + en serieteckning på ett papper (en sida) som består av olika bilder och olika pratbubblor i bilderna

I sista lektionen visar alla elever sina serieteckningar eller den filmen av serieteckningen som de gjort i t.ex. Book Creator. Alternativt kan eleverna visa sin serieteckning som en liten pjäs.

Tillsammans diskuterar man vilka kännetecken på serieberättelse det finns i elevernas arbeten.

Tid

vi arbetar i undervisningen med temat i 6 veckor, fram till sportlovet

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Modersmål ÅK 6 Kungsbacka

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
4. Uttrycka sig med språklig variation
Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka sig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka sig välutvecklat i skrift med god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
5. Språkriktighet och stavning
Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven använder då med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven använder då med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
7. Samtal
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
8. Upprätthålla samtal
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
9. Vardagliga händelser i berättelser
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med relativt god tydlighet.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med god tydlighet.

Ml
Kunskapskrav Modersmål ÅK 7 - 9

Matrisför ämnet modersmål ÅK 7 - 9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
4. Uttrycka sig med språklig variation
Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
5. Skrivna texters innehåll
Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
6. Anpassa texters innehåll till situationen
Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.
8. Samtal
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
9. Upprätthålla samtal
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: