👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - läsa, skriva och tala åk 4-6

Skapad 2017-11-30 20:26 i Korpadalsskolan Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi ska arbeta med att bearbeta sina texter både för hand och med hjälp av datorn. Du ska få träna på att skapa texter där du kombinerar ord, ljud och bild. Du ska läsa olika typer av texter.

Innehåll

Kursplanens syfte

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven kan

Konkretisering av syfte

Skriva

 • Kunna ändra och bearbeta sina texter både för hand och med hjälp av datorn efter att själv ha läst igenom texten och även efter att ha fått respons.
 • Kunna skriva olika typer av  texter  t.e.x berättelser, argumenterande texter, brev och annonser.
 • Kunna skapa en text där man kombinerar ord, ljud och bild t.e.x en powerpointredovisning.
 • Kunna anpassa språket i texterna efter mottagaren.
 • Med hjälp av stödord eller tankekarta kunna formulera en egen text med fakta från flera källor.

Läsa

 • Kunna läsa skönlitteratur , faktatexter och andra typer av texter anpassade för åldern med flyt samt kunna sammanfatta och förstå textens innehåll.
 • Kunna söka information på olika sätt t.ex. i faktaböcker och på internet samt kunna värdera om informationen kan vara sann.
 • Känna till några kända barn och ungdomsförfattare och deras böcker.

Tala

 • Kunna berätta muntligt om olika ämnen och om sådant man har varit med om, ibland med hjälp av stödord, bilder och digitala medier.
 • Kunna argumentera för din åsikt i olika samtalssituationer t.ex. på ett klassråd.

Språklära

 • Kunna använda de vanliga skiljetecken som punkt, frågetecken och utropstecken samt stor bokstav på rätt sätt. Känna till att man använder kommatecken vid uppräkningar i en text.
 • Kunna stava de vanligaste orden.
 • Kunna skilja på huvudsats och bisats.
 • Kunna använda dig av rätt böjningsformer av ord t.e.x skära, skar, skurit.
 • Kunna ordklasserna substantiv, verb, adjektiv och pronomen och deras olika böjningsformer.
 • Kunna använda en ordlista för att hitta betydelsen av ett ord och för att stava rätt.

Arbetssätt/undervisning

Vi kommer att gå igenom hur man skriver olika typer av texter t.ex. insändare, brev, recensioner, egna berättelser och faktatexter. Du kommer också att få skriva egna texter av olika typ, ibland med hjälp av stödord eller tankekarta. Du kommer att få bearbeta dina texter efter respons. Det kan betyda att du får förbättra innehåll, språk och stavning.

Vi kommer att repetera ordklasserna och gå igenom deras olika böjningsformer. Du kommer också att få lära dig hur meningar kan vara uppbyggda med hjälp av huvudsats, bisats och sambandsord. Vi kommer att repetera olika skrivregler som t. ex. när man sätter ut punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken. Du kommer att få ytterligare träning på alfabetisk ordning då du arbetar med ordlistan.

Du kommer att få läsa skönlitterära böcker, som du valt själv ,men vi kommer också att ha olika typer av läsprojekt där vi lärare har valt böckerna. Vi kommer att arbeta med några olika barn och ungdomsförfattare och läsa några av deras böcker. Vi kommer att diskutera hur man kan värdera om informationen i faktaböcker och på internet kan vara aktuell eller sann.

Bedömning

Vi kommer att bedöma:

 • Din förmåga att skriva olika typer av texter, som är begripliga för mottagaren.
 • Din förmåga att använda ett varierat språk i dina texter.
 • Din förmåga att använda vanliga skiljetecken som punkt, frågetecken och utropstecken samt stor bokstav på rätt sätt.
 • Hur väl du kan stava de vanligaste orden.
 • Hur väl du kan sammanfatta och tolka en text som du har läst.
 • Hur väl du kan genomföra en muntlig redogörelse.
 • Hur väl du kan framföra dina åsikter och ställa frågor vid gemensamma samtal i klassen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska år 4-6 Läsa, skriva, tala och lyssna

Läsa

 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Läsa
Eleven läser huvudsakligen med flyt och stakar sig ibland. Läser inte om ord eller svåra ord.
Eleven läser enklare texter med flyt och läser om svåra ord eller frågar om svåra ord.
Eleven kan läsa skönlitteratur och faktatext för barn och ungdomar med flyt och använder sig av goda lässtrategier för att rätta sig själv.
Eleven kan läsa skönlitteratur och faktatext för barn och ungdomar med flyt. Bokförslag "Sune" , "Fem böckerna", ca. 100 sidor eller mer.
Eleven kan läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. Bokförslag Fantasy, exempelvis "Harry Potter"Andra författare: Henning Mankell, Mats Wahl , växlar mellan olika genre.
Eleven kan läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Förstå
Skönlitteratur
Eleven läser med förståelse enklare skönlitterär text. Kan ställa frågor och svara på frågor där svaret går att finna direkt i texten.
Eleven läser lite svårare texter, kan förstå och svara på frågor där budskapet finns mellan raderna.
Eleven kan ställa egna frågor om budskapet och utan hjälp hitta budskap som finns mellan raderna. Varierar sina val av skönlitterära böcker (olika genre).
Eleven kan göra en kronologisk sammanfattning av en skönlitterär text. Kan skriftligt tolka betydelsfulla delar i böcker som miljö, huvudperson eller språk och samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Faktatext ex. NO/SO
Läser texten och förstår med hjälp av bilder, sökläsning och genom att läsa om igen, det mesta av innehållet.
Stannar vid svåra ord och försöker av sammanhanget, med hjälp av ordlista eller med hjälp av att fråga ta reda på vad ordet betyder.
Kan läsa en faktatext om t.ex blodomloppet eller buddismen och plocka ut vad som är viktigt att veta. Djupläsa.
Klara av att göra egna, enklare sammanfattningar av en faktatext och göra egna kommentarer som visar att man förstår innehållet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll.
Eleven kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget.

Skriva

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Talspråk/skriftspråk
Eleven blandar talspråk och skriftspråk när den skriver fritt. ex. är =e, var=va.
Eleven kan skriva en dialog i en berättelse med anföringstecken och skilja på att skriftligt "tala"
Genre: Använda olika skriv- strategier för olika texter
Eleven kan med handledning skriva en text med typiska drag för genren.t.ex en dikt
Eleven kan skriva lite svårare genre, t.ex en saga med typiska drag för genren. Förbättrar efter "coachning".
Eleven kan med varierat språk och typiska drag för genren skriva t.ex argumenterande texter, insändare och brev.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skiljetecken Stavning
Eleven använder till viss del punkt , frågetecken, utropstecken och stor bokstav i sina texter.
Eleven använder skiljetecknen på rätt plats. Klarar att stava de flesta ofta förekommande orden.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

Tala/lyssna

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv  4-6   Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6   Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Muntlig presentation
Våga stå inför klassen och berätta om något enskilt eller i grupp.
Förbereda en intressant muntlig presentation så att de som lyssnar blir intresserade.
Förbereda en intressant muntlig presentation så att de som lyssnar blir intresserade. Använder minst ett hjälpmedel för att göra presentationen tydlig. Använder ett kroppsspråk som förstärker för lyssnare, är dessutom noga med ögonkontakt. Tala tydligt och högt.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Argumentera muntligt och lyssna
.Visa med kroppsspråk att man vill lyssna. Är inställd på att lära sig något när andra talar.
Eleven kan framföra egna argument om ett ämne.
Eleven kan bemöta andras argument och hålla sig till ämnet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.

Studieteknik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Studieteknik Språkliga strategier
Eleven klarar med hjälp att ta ut stödord och viktig fakta ur en faktatext, sammanställer dessa med stöd i en tankekarta som är lättare att förstå än texten.
Eleven klarar att ta ut stödord och viktig fakta ur flera faktatexter för att själv använda sig av informationen.
Eleven klarar att skriva faktatexten utifrån tankekarta och förstärker även texten med egna beskrivningar och förstärker textens budskap med hjälp av bilder. Kan hämta fakta från flera källor ex. internet, uppslagsverk.
Eleven klarar att hämta fakta från olika källor och klarar att ifrågasätta och sortera informationens efter källornas tillförlitlighet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och ifrågasätter, sorterar och resonerar kring informationens användbarhet och tillförlitlighet. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och ifrågasätter, sorterar och resonerar kring informationens användbarhet och tillförlitlighet. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.