👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för english, HT 2017

Skapad 2017-12-03 21:46 i Bruksskolan Munkedal
Genom att lära dig förstå och använda engelska språket kommer du att kunna öka dina möjligheter att förstå och kommunicera med många människor runt om i världen.
Grundskola 6 Engelska
Engelska är det språk som talas och förstås av flest människor i världen. Du möter engelska överallt både i ditt eget samhälle och i hela världen. För att kunna förstå och kommunicera med andra behöver du också kunna tala och förstå andra språk.. Att lära dig att förstå och använda det engelska språket kommer du att ha glädje och nytta av hela ditt liv.

Innehåll

Syfte med undervisningen i engelska:

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Undervisningens innehåll/arbetsformer:

Vi kommer att arbeta med de olika delarna/områdena som du kan läsa mer om i läroplanens centrala innehåll.  

Du kommer bl.a. att få:

 • Lyssna på talad engelska i olika övningar, instruktioner och läst text.
 • Samtala på engelska i olika typer av övningar så som t.ex. dialoger och presentationer
 • Titta på/samtala om innehållet i olika engelska program/filmer där man tar upp  t.ex. vardagsliv, levnadssätt och högtider i  områden och sammanhang där engelska språket används
 • Läsa och arbeta med olika typer av texter på engelska
 • Skriva olika slags texter
 • träna på att omformulera dig både i tal och skrift
 • Lära om/ träna på grundläggande engelsk grammatik.

 

Du kommer att få visa dina kunskaper genom:

 • Hur väl du förstår både talad och skriven engelska
 • Hur säkert och varierat du uttrycker dig i tal och skrift på engelska
 • Hur väl du tillsammans med andra kan uttrycka dig med ord, fraser och meningar både muntligt och skriftligt
 • Om du aktivt försöker förbättra dina kunskaper genom att rätta dig själv, fråga och omformulera dig
 • hur aktiv du är i samtal och diskussioner i frågor som handlar om samhällsfrågor/ livsvillkor

 

I slutet av terminen kommer du också att få visa dina kunskaper genom att

 • läsa texter och besvara frågor
 • arbeta med olika grammatiska övningar
 • öka ditt ordförråd
 • Du kommer också under den här terminen att få genomföra den muntliga delen av Nationella Provet

 

Bedömning av din kunskapsutveckling

Du kommer fortlöpande under lektionerna att få visa din kunskapsutveckling på olika sätt, både muntligt och skriftligt. Bland annat genom att återberätta, skriva texter, samtala med andra på engelska , delta i gemensamma diskussioner och visa att du förstått muntliga instruktioner.

I min bedömning kommer jag att ta  hänsyn till vad du visar i samtal/diskussioner och arbetsuppgifter under lektionerna, vad du visar i dina hemuppgifter, resultatet av dina slutuppgifter och resultatet av den muntliga delen i Nationella provet två delproven.

Den sammanfattande bedömningen kommer att göras i matrisen "Visad kunskap i förhållande till Skolverkets kunskapsmål för ämnet Engelska. Se matrisen nedan.m

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Visad kunskap i förhållande till Skolverkets kunskapskrav i Engelska, för år 1 - 6.

insats krävs
E -nivå
C - nivå
A - nivå
Förstå tal
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Förstå skrift
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Formulera sig i tal
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig i skrift *
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta & förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt *
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Välja & använda material
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kommentera & jämföra
..
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper