👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska läsåret 17/18

Skapad 2017-12-09 16:03 i Oskarskolan Lunds för- och grundskolor
Planering för ämnet svenska läsåret 16/17.
Grundskola 2 – 3 Svenska som andraspråk
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

 

Undervisning

Läsa

 • Gemensamt läsa boken om Otto där vi tränar läsning och läsförståelse. 
 • Egen läsning i skönlitteratur. 
 • Högläsning
 • Träna på att läsa och förstå instruktioner inför olika arbetsmoment
 • Bokpåse
 • Läsläxa

 

Skriva

 • Skriva olika typer av texter som berättelser, faktatexter, dikter, instruktioner, bokrecensioner och dagbok med mera. 
 • Skriva en egen text utifrån tankekarta, bilder eller stödord.
 • Skriva på Ipad och för hand.
 • Skrivläxa under vårterminen där vi tränar på att formulera och skriva meningar.
 • Undervisning i grammatik där vi tränar vokaler och konsonanter, ordklasser, stavning och stavningsregler. 
 • Textbearbetning efter given mall eller efter lärare eller annans elev råd. 

 

Tala, lyssna och samtala

 • Vi använder oss av en talarbjörn där vi tränar oss i att berätta. 
 • Muntliga presentationer.
 • Textsamtal där vi samtalar om texters budskap, innehåll och uppbyggnad. 
 • Klassråd där vi tränas i att ta ställning, framföra en åsikt och att ställa frågor. 
 • Vardagliga samtal och diskussioner.
 • Jobba i par och grupp där vi tränar på att lyssna på och tala med varandra. 
 • Träna på att ge instruktioner när vi håller i rastleken och har en lektion med F-1.

 

 

Informationssökning och källkritik

 • Leta information och fakta i böcker och på webbsidor för barn, till exempel: NE Junior. 
 • Arbeta med källkritik genom länkar via Luska (Lunds kommuns gemensamma skolbibliotek på nätet).

 

 

Bedömning

 Du kommer att bedömas i din förmåga att:

Kunna läsa en elevnära text med flyt och förstå innehållet i det du har läst, samt kunna återberätta det. Läsa och förstå, för åldern anpassade, faktatexter. Skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning. Skriva en faktatext med ämnesspecifika ord. Kunna förstärka din text med en bild. Kunna stava de vanligaste orden som du själv ofta använder och som är vanliga i texter du läser. Använda stor bokstav, punkt och frågetecken. Skriva med tydlig handstil och skriva på datorn. Kunna bearbeta och förbättra en text som du har skrivit. Delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer. Berätta om något du varit med om på ett tydligt sätt. Kunna diskutera en text och relatera den till egna erfarenheter. Förstå muntliga och skriftliga instruktioner. Kunna söka information ur en anvisad källa.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3