👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp förklarande text åk 5 ht-17

Skapad 2017-12-11 13:08 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 5 Svenska
Vi ska under några veckor arbeta med den förklarande genren. Vi kommer att lära oss hur förklarande texter är uppbyggda, vilka orsaksord och tidsord som är vanliga och vad man ska tänka på när man planerar en förklarande text. Arbetsområdet avslutas med att eleverna skriver en text som förklarar vad en gejser är.

Innehåll

 

Syfte

Genom ett utvecklat språk och kunskaper utvecklar du din identitet. Under arbetet med olika texttyper i svenska kommer du att få rika möjligheter att skriva, läsa och samtala. I detta område kommer du att utveckla dina möjligheter att kommunicera och det i sin tur leder till en ökad tilltro den egna språkliga förmåga.

Metod/Arbetssätt

Under det här arbetsområdet ska eleverna …

 • förstå syftet med en förklarande text och kunna inhämta kunskap om det fenomen som de ska förklara (Förförståelse och förkunskaper)
 • lära sig hur man använder strukturen för en förklarande text (Steg 1)
 • lära sig hur man använder de språkliga drag som är typiska för en förklarande text (Steg 2)
 • öva på det de lärt sig på Steg 1 och 2 samt tillsammans i klassen/gruppen skriva en förklarande text om hur en glaciär bildas  (Steg 3)
 • med hjälp av text och bild på egen hand kunna planera och förklara vad en gejser är (Steg 4)

Hur undervisningen kommer att gå til

Förförståelse/förkunskaper:

Klassen/gruppen studerar de fenomen som de senare ska skriva förklarande texter om. Eleverna får på olika sätt inhämta kunskaper om olika typer av naturfenomen, som jordbävningar, glaciärer, tornados och gejsrar.

 

Steg 1:  Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter, där eleverna lär sig känna igen en förklarande texts syfte och struktur.

 

Steg 2:Eleverna arbetar med de språkliga drag som är typiska för förklarande texter. De lär sig använda sambandsord och fraser som bidrar till förståelsen av orsak och verkan, samt sambandsord som ger texten en logisk struktur.

Steg 3: Klassen/gruppen läser och jämför en återberättande text med en förklarande text. De övar på det de lärt sig på Steg 1 och 2 när de tillsammans skriver en text om hur en glaciär bildas. Läraren ger stöd i smågrupper till de elever som behöver extra hjälp. 

Steg 4: Eleverna skriver på egen hand en förklarande text om vad en gejser är och bedömer den tillsammans med sin lärare. 

• Läraren noterar elevens skrivutveckling i bedömningsmatrisen för förklarande text.

 

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att …

• förstå syftet med en förklarande text

• kunna presentera innehållet på ett begripligt och för uppgiften anpassat sätt

• kunna använda strukturen för en förklarande text

• kunna använda de språkliga drag som är typiska för en förklarande text

 

Hur eleven ska få visa sina förmågor

Eleven visar sina förmågor i en individuellt skriven text, som lärare och elev sedan tillsammans bedömer med hjälp av en checklista. Därefter ställs nya mål upp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Förklarande texter

SYFTE

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Förstår vad orsak och verkan är. Kan identifiera en förklarande text.
Kan redogöra för några områden där förklarande texter skrivs. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att syftet med en förklarande text är att förklara ett fenomen eller hur något fungerar. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Förstår att det finns olika typer av förklaringar, som anger orsak/ verkan eller som beskriver processer. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.

INNEHÅLL

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Innehållet är begripligt men ej anpassat till uppgiften.
Innehållet är begripligt och i viss mån anpassat till uppgiften. Innehåller enkla resonemang.
Innehållet är tydligt och anpassat till uppgiften. Innehåller utvecklade resonemang.
Innehållet är tydligt och väl anpassat till uppgiften. Innehåller väl utvecklade resonemang.

STRUKTUR

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Skriver observationer och kommenterar dessa.
Börjar använda strukturen för en förklarande text.
Planerar och organiserar information enligt strukturen för en förklarande text.
Kan självständigt söka, planera, organisera och presentera information, så att förklaringen blir tydlig och lätt att följa.
Definition:
Skriver personligt, ”jag ska berätta om …”
Försöker skriva en inledande definition.
Skriver en inledande definition
Inleder med en tydlig och välformulerad definition av fenomenet.
Förklaring:
Förklarar genom att använda ett personligt språk, t.ex. ”det få mig att frysa” istället för ”det sänker kroppstemperaturen”.
Förklarar genom att använda sambandet mellan orsak och verkan, t.ex.” om….så, därför, eftersom …”
Förklarar sambandet mellan orsak och verkan i logiska steg..
Knyter effektivt ihop information för att tydligt, stegvis och logiskt visa sambandet mellan orsak och verkan
Sammanfattning:
Har ingen sammanfattning.
Har en enkel sammanfattning.
Sammanfattar de viktigaste stegen i ett avslutande stycke.
Skriver en tydlig sammanfattning som innehåller de olika stegen i förklaringen

SPRÅKLIGA DRAG

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Använder inte de språkliga drag som är typiska för en förklarande text.
Använder några av de språkliga drag som är typiska för en förklarande text.
Använder de språkliga drag som är typiska för en förklarande text.
Använder och utvecklar de språkliga drag som är typiska för en förklarande text.
Textbindning:
Försöker förklara men använder ej sambandsord för orsak/verkan.
Använder enkla sambandsord för orsak/verkan.
Använder ett varierat urval av sambandord för orsak/verkan.
Varierar sambandsorden för orsak/verkan och anpassar dem efter innehållet och målgruppen.
Meningskonstruktion:
Skriver enkla meningar.
Försöker skriva komplexa meningar.
Skriver komplexa meningar för att tydliggöra information.
Skriver komplexa meningar för att tydliggöra information, sammanfatta innehåll och skapa sammanhang.
Ordval:
Har ett enkelt ordval.
Använder några ämnesspecifika ord.
Använder mestadels ämnesspecifika ord.
Använder ämnesspecifika ord och ger definitioner där det behövs.