Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstruktion och design

Skapad 2017-12-12 20:26 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Teknik Kemi
Pedagogisk planering för arbete med konstruktion och design med utgångspunkt från att bygga pepparkakshus i samverkan med hem- och konsumentkunskap samt design och konstruktion av en framtida leksak, Leksaken 2030.

Innehåll

VISA LÄRANDE

Du har alltid möjlighet att visa dina kunskaper på lektionstid vid genomgångar, diskussioner, laborationer, praktiskt arbete och genom att ställa frågor. Det som du visar på lektionstid används som underlag för formativ bedömning (hur du kan gå vidare/förbättra) och som underlag i den summativa helhetsbedömningen (den som ger ditt terminsbetyg i ämnet) om det gagnar dig. Det är dock viktigt att du känner att du får mycket tid i skolan till att träna på de olika förmågor och de faktakunskaper som du förväntas lära dig och kunna använda.

Mer formella redovisningar och bedömningar sker enligt nedan:

o   Hur du deltar i och bidrar till att er grupp löser uppgiften på lektionstid; idéer, lösningar, konstruktionsarbete.

o   Version 3 av din text om bygget av pepparkakshuset (se nedan vad version 3 innebär).

o   Skriftlig redovisning, individuell, kring arbetet och de val ni gjort i ert konstruktionsarbete för att skapa leksaken.

o   Din tekniska ritning.

o   Lektionen som du ska hålla för elever i åk 1 på Fyren/Lotsen. Lektionen ska handla om produktutveckling. 

Eventuell annan redovisning som du eller dina kamrater föreslår.

 

UNDERVISNING

Vi inleder hela arbetsområdet med att bygga pepparkakshus, som vi ska lämna in som bidrag till en tävling på Kulturhuset Fyren i Kungsbacka: Bräckliga bruna byggen.

Konstruktion pepparkakshus

Halvklassvis ska ni enas om ett tema för era byggen. Varje halvklassgrupp bidrar till tävlingen med ett gemensamt bygge, som kan bestå av flera olika delar.

  • ·         Samtala med varandra inom varje grupp i vilken skala ni ska bygga eller vilka skalor om ni ska ha olika skalor.
  • ·         Gör en skiss över den del av ert bygge som ni i ska ta fram i en mindre grupp.
  • ·         Överför till en enkel version av en teknisk ritning.
  • ·         Ta ut mallar (i kartong, well-papp eller papper) för bakning av de olika delarna som ska ingå i er konstruktion.
  • ·         Gör särskilt anpassad pepparkaksdeg för bakning av delar till pepparkakshus. (Hkk)
  • ·         Baka ut dina delar. (Hkk)
  • ·         Montera (tänk på hållfasthet och stabilitet).
  • ·         Dekorera med det som erbjuds för er att använda.

Reflektioner efter det praktiska arbetet

När ni är färdiga ska du reflektera kring bygget med hjälp av att besvara följande frågor och lämna in dina svar i Fronter. Detta blir version 1 av texten. Syftet med reflektionerna är flera:

·         Jag kommer att utgå från era svar i den efterföljande undervisningen och hjälpa er att lära tekniska begrepp för att beskriva det som ni har tänkt på och gjort i ert konstruktionsarbete. Undervisningen om konstruktion och design kommer att ramas in av pepparkaksbygget.

·         Genom era reflektioner kan jag också fånga upp er process, problemlösnings- och samarbetsförmåga och hur du/ni har drivit ert projekt framåt.

·         Efter undervisning om konstruktioner, stabilitet och hållfasthet ska ni skriva om era reflektioner med hjälp av de tekniska begrepp som ingår i detta kunskapsområde och utveckla er text. Ni ska ersätta era vardagsbegrepp med faktatermer och träna på att utveckla era resonemang. Detta blir version 2 av texten.

·         Vi går igenom hur man resonerar underbyggt med god kvalitet. Vi går igenom bedömningsaspekter kring resonemang.

·         Du ska få och ge formativ bedömning på en del av version 2 av texten, omarbeta din egen text utifrån den kamratbedömning som du får och sedan lämna in version 3 av samma text.

 

1.       Vilka saker har ni varit tvungna att tänka på/ta hänsyn till i vid bygget av pkh?

2.       Vilka problem har ni varit tvungna att lösa? Hur löste ni dessa?

3.       Berätta hur DU har bidragit i ert arbete.

 

4.       Berätta hur din kamrat har bidragit i ert arbete.

Undervisning i teori kring konstruktion och design

Genomgång av konstruktionsteori

Bildspel som sammanfattar de tekniker och tekniska begrepp som används vid konstruktionsarbete. Bildspelet inleds med en lista över de saker som ni skrivit i era reflektioner att ni behövde ta hänsyn till i ert arbete. Genomgången kommer att ge er tekniska begrepp för det som ni har gjort och behövt tänka på; ni får vetenskapliga begrepp för att ersätta era vardagsbegrepp. När du skriver version 2 av texten om pepparkaksbygget, ska du ersätta dina vardagliga ord med begrepp från detta bildspel.

·         Bildspel i Fronter under teknik/konstruktion och design

 

·         Teknikboken sidorna 28-38.

Uppgift om material

Följande ord står listade:

 

Betong              sko

Plast                   kasse

Glas                    stol

Metall                vägbana

Trä                       tidning

Papper              gryta

 

·         Para ihop orden utifrån något samband som du själv kan fundera fram. Använd gärna din fantasi! Det behöver inte vara det allra mest naturliga.

·         Förklara varför du har parat ihop dem precis så som du har gjort: Vad var dina ”kriterier” för att para ihop dem så som du gjorde? Jämför detta med hur vi använde ordet ”kriterier” när du skulle dela in organismer på olika sätt.

 

·         Vilken indelning var mest realistiskt? Varför är det så?

Slutsats: Man väljer olika material till olika artefakter av särskilda anledningar.

 Vilka kan dessa anledningar vara?

Ekonomi

Hållfasthet       tryck/drag

Vikt                     varför är detta intressant?

Formbarhet

Väder- och värmetålighet

Vattentätt

Leder el eller inte

Temperaturtålighet

Utseende

Transportabel -storlek/vikt (densitet)/form på materialet (natursten – tegel)

Hållbar utveckling

Miljö                                                råvaror/tillverkning/konsumtion/återvinning

Socialt perspektiv                      förhållanden för producenter

Ekonomiskt perspektiv            ekonomi i råvarulandet/ekonomi för arbetarna

  Läs mer om material på följande ställen:

·         Bildspel som ligger i Fronter i mappen om konstruktionsarbete (teknik).

·         Teknikboken sidorna 24-27.

 

·         Kemiboken sidorna 278-311

Laboration – analysera teknisk artefakt: Varför ser det ut precis så som det gör?

Det ligger mycket och kostsamt forsknings- och utvecklingsarbete (F&U) bakom hur en artefakt ser ut. Det finne inte något i konstruktionen som är en slump, inte ens i den enklaste lilla sak som en pappersmugg. Arbetet med att ta fram en ny produkt sker enligt en process som kallas designprocessen eller produktionscykeln.

 

Arbeta gruppvis. Studera en pappmugg eller vit plastmugg och analysera varför den ser ut precis så som den gör.

 

Muntlig redovisning som resulterar i en sammanställning av de hänsynstaganden som kan ha tagits vid utformningen av muggen; av vilka olika anledningar/olika perspektiv ser muggen ut så som den gör?

Slutsats från analys av pappersmugg

Benämn de olika anledningarna med tekniska termer:

·         Handtag – behöver inte hålla i den varma koppen

·         Rund form – lättare att dricka ur

·         Hög och smal med lagom volym – så att man inte så lätt ska spilla just den volymen

·         Lagom volym – inte för mycket koffein och inte hinna svalna i muggen medan man dricker

·         Papper – billigt – lätt att hålla – lätt att bära den portabla muggen för pick-nick mm – billig frakt – lätt att återvinna

·         Vattentätt material

·         Kant uppe – stadkant som gör muggen mera stabil och skönare att dricka ur (skönt mot läppen)

·         Smalare nedtill – stapelbara – bra för lagring och transport

·         Kant nedtill som gör att botten inte står mot underlaget – mera stabil – inte blött undertill – luftlager som isolerar undertill istället för att värme går till underlaget

 ·         Teknikboken sidorna 100-117.

Laboration – analysera en artefakt från Helenas kök:

Diskutera tillsammans två och två och redovisa sedan era tankar inför klassen. Ni lär av varandra medan ni analyserar och ni lär av era kamraters redovisningar. Dessa saker ska ni kunna redovisa/resonera kring när ni beskriver er designprocess för skapande av leksaken i Tekniktävlingen.

1.       Vad används artefakten till (=funktion)?

2.       Varför ser den ut precis så som den gör?

a.       Funktion – form – storlek

b.       Material

                                                               i.      Hållbar utveckling

                                                             ii.      Egenskaper

                                                           iii.      Formbarhet

c.       Stabilitet – hållfasthet

d.       Estetik – design – skönhet

e.       Ergonomi

f.        Transport – lagring

g.       Ekonomi

Genomgång Skiss/Teknisk ritning

Vi går igenom hur man gör en teknisk ritning enligt Teknikboken sidan 113.

Du gör en teknisk ritning av en valfri artefakt och lämnar in för bedömning.

Du tar hjälp av en klasskamrat om du behöver komplettera din inlämnade tekniska ritning.

Laboration och konstruktion Rörliga mekanismer

Du ska lära dig om hur man kan göra rörliga delar/mekanismer i en konstruktion. 

1.  Vi analyserar en artefakt med minst en rörlig mekanism, som potatisskalare, vitlökspress. Se separat uppgiftsbeskrivning i Fronter.

2.       Du ska tillsammans med några klasskamrater konstruera en rörlig mekanism som fungerar på samma sätt som ett dörrhandtag. Se separat uppgiftsbeskrivning i UNIKUM (och i Fronter).

 

Avslutande uppgift inför skriftlig redovisning

Du ska berätta om det arbete som ni har gjort i er grupp för kamrater som har arbetat i en annan grupp. Du ska både ge och få formativ bedömning. Se separat uppgiftsbeskrivning, som dessutom är själva provuppgiften som ska skrivas i skolan på en bestämd provtid.

Detta är ert uppdrag:

http://tekniskasamfundet.se/wp-content/uploads/2017/08/Leksaker-2030-%C3%A5k-7-8.pdf

 

Detta dokument finns även i Fronter.

MÅL och BEDÖMNING

Långsiktiga mål

Genom undervisningen i ämnet teknik i denna tävlingsuppgift kommer du att ges förutsätt­ningar att utveckla din förmåga att

o   identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och

o   identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar och

o   använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Kunskapskrav och bedömningsaspekter

Bedömning

E

C

A

1

Begrepp och samverkan

 

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av

ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

2

Resonemang om likheter och skillnader

 

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar

Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar

3

Konstruktioner

 

 

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.

4

Utveckling av arbetsprocessen

 

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

5

Dokumentation

 

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord

Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord

Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Bedömningsaspekter

När jag gör min bedömning av dina kunskaper tittar jag på vissa saker i förhållande till det som står i den ganska svåra texten i kunskapskraven. Dessa saker som jag tittar på kallas bedömningsaspekter. Vi kommer att prata om dessa tillsammans och du kan titta i ett häfte som heter Bedömningsaspekter, som ligger i Fronter. Detta häfte är relevant för alla ämnen.

De bedömningsaspekter från häftet som är relevanta i denna lär-period är de som gäller följande:

·         Föra resonemang, sidorna 6-7 (kunskapskrav 2)

·         Pröva och ompröva, sidan 8 (kunskapskrav 3)

·         Använda begrepp mer eller mindre fungerande, sidorna 9-10 (kunskapskrav 1)

Bedömningsaspekter i skriftlig form saknas (under utveckling) för närvarande för två av de kunskapskrav som ska bedömas:

·         Bidra till arbetsprocessen (kunskapskrav 4)

·         Dokumentera (kunskapskrav 5)

Centralt innehåll - tekniska termer/begrepp

 

Detta ska du lära dig i denna lär-period

Dessa begrepp/faktatermer ska du förstå och kunna använda på lämpligt sätt i din loggbok

Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.

 

Betydelsen av egenskaper, till exempel drag-och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.

 

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklaran­de ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller.

 

Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions-och teknikutvecklingsarbete.

 

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, för­slag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Hållfasthet

Stabilitet

Fackverk

Balkar (olika former)

Tryckhållfasthet

Draghållfasthet

Elasticitet

Natursten

Betong

Stål

Trä

Wellpapp

Kartong

Plast

Glas

Komposit

Gummi

Sammanfogning

Nano-partikelmaterial

Tillkommer fler under arbetets gång?

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Rörelsekonstruktion Dörrhandtag

  • Produktutvecklingscykeln Leksaken 2030

Matriser

Tk Ke
Konstruktion och design

Konstruktion av pepparkakshus

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
3 Konstruktionsarbete
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
4 Bidrag till arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt .
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Reflektion kring konstruktion av pepparkakshus

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
1 Begrepp och samverkan
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
2 Resonemang kring material
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
5 Dokumentation
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Tk Ke
Konstruktion och design

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: