👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människan

Skapad 2018-01-04 13:46 i Tunaskolan F-6 Papperskorgen
Ämnesövergripande tema om kroppen
Grundskola 5 Fysik Biologi Kemi Svenska Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet ska du få lära dig mer om din kropp och om hälsa. Hur fungerar din kropp? Vad kan du göra för att du ska må bra? Vad händer när du blir sjuk? Vad är bra för din kropp och vad är det inte? I det här arbetsområdet ska du få laborera, skapa och arbeta med alla dina sinnen.

Innehåll

Människan

Beskrivning av arbetsområdet

Hur fungerar vår kropp egentligen? Och vad kan vi göra för att hålla den i trim? Vad är bra för kroppen och vad kan vara farligt? De här frågorna och mycket annat kommer du att få arbeta med i det här ämnesövergripande temat om kroppen.

Mål

Du ska:

 • utveckla kunskap om hur människokroppen är byggd och hur den fungerar. Du ska känna till viktiga organ i din egen kropp och hur de samverkar i organsystem.
 • utveckla kunskap om vad som händer med din kropp under puberteten. Utöver det ska du också utveckla insikt om människan från att den blir till, födelse, åldrande och död. 
 • utveckla kunnande om hur man gör enklare laborationer i biologi, fysik och kemi.
 • utveckla förmågan att diskutera frågor om hälsa och samlevnad utifrån relevant biologisk kunskap och personliga erfarenheter.
 • ha inblick i beroendeframkallande medels inverkan på hälsan.

Arbetssätt/Undervisning

Arbetet kommer att bestå av en grundkurs och en fördjupningsdel, elevens val i No, där du själv väljer något att undersöka och skriva/berätta om. I övrigt kommer du att få vara med om: 

 • genomgångar och presentationer av kroppen del för del via powerpoint där du själv för anteckningar som du sedan ska använda för att skriva resonerande text och för självstudier inför delproven.
 • se kortare filmer om kroppen knutet till det vi gått igenom.
 • göra enklare experiment som handlar om människokroppen.
 • läsa texter och arbeta i arbetsboken om det vi läser om.
 • göra ett eget fördjupningsarbete som du själv väljer inom arbetsområdet Människan

 

Redovisning och bedömning 

 • Regelbundet återkommande delprov på det vi läst om.
 • Laborationer med avseende på genomförande och skrivande, procedurförmåga.
 • Diskussion och samtal under lektionerna.
 • Ditt fördjupningsarbete med avseende på redovisning som kan ske skriftligt eller muntligt, begreppslig förmåga.

 

Lärarens del

Övergripande mål och riktlinjer

 

Syfte

 

Centralt innehåll

 

Kunskapskrav

 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  C 6
 • I utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  C 6
 • I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  C 6
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  C 6
 • I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  C 6