Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1700-talet före och efter

Skapad 2018-01-04 15:05 i Vänge skola Uppsala
Grundskola 6 Historia Svenska Bild
Vad förändrades i Sverige under 1700-talet och hur påverkades Sveriges samhälle och dess invånare av förändringar ute i världen? Vilka spår ser vi idag av det som hände under 1700-talet? Järnets betydelse för Sveriges ekonomi och industriella utveckling.

Innehåll

Vad?

Vad förändrades i Sverige under 1700-talet? Hur påverkades Sveriges samhälle och dess invånare av förändringar inom landet och ute i Europa och övriga delar av världen? Vilka spår ser vi idag av det som hände under 1700-talet lokalt, Sverige och i Europa? Järnets betydelse för Sveriges ekonomi och industriella utveckling. levnadsförhållande.

Hur?

Varje enskild elev ska skriva sin tidning om 1700-talet och varje elev har två klasskamrater som de ska kunna diskutera med om innehållet samt ge och få feedback .Tidningen ska kallas, "1700-talets Sverige och dess omvärld" och naturligtvis kan eleven sätta dit ett personligt undertitel. En särskild avcheckningslista, ska finnas för varje elev. Där ska det tydligt framkomma vad som ska finnas  tidningen, vad som ska dramatiseras samt datum då de olika delarna ska redovisas. 

Möjlighet till stoff att skriva och berätta om, får eleverna genom att aktivt arbeta med grundläroboken, textmaterial om lokala händelser, dramatiseringar, ur.program samt information från nätet och annan litteratur samt bilder.

Eleverna ska även kunna läsa av en historisk tidslinje för att aktivt kunna följa med och förstå tidsperspektivet.

Eleverna ska redovisa kunskaper skriftligt, muntligt och med dramatiseringar.

 

Bedömning av arbetet och kunskaper

Eleverna kommer att bedömas genom

att de deltar aktivt i dramatisera historiska skeenden och företeelser

att redovisa egna texter, där det enkelt ska gå att avläsa förståelse och kunskap om aktuella ord och begrepp 

att i egen berättande text visa sin historiska förståelse.

att resonera muntligt om historiska förändringar och därmed visa sina förståelse för historiskt perspektiv

att använda bilder som stöd i de texter man producerar, så att de visar en historisk förståelse.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: