👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönikor: 9D VT19

Skapad 2018-01-06 15:56 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Lär sig känna igen olika texttyper och vad som kännetecknar dessa. Utvecklar sin förmåga att skriva olika textyper. Nu arbetar vi med krönikor och debattartiklar. Det är vanliga texttyper som man kommer i kontakt med i de flesta tidningar. På nationella prov i svenska har krönika och debattartikel ofta varit med bland uppsatsalternativen.
Grundskola 9 Svenska
Vi kommer att börja terminen med att arbeta med krönikor parallellt med att vi förbereder inför de nationella proven genom en äldre läsförståelse. Krönikan är en vanlig texttyp som man kommer i kontakt med i de flesta tidningar. En blogg kan på många sätt liknas vid en krönika. På nationella proven i svenska är krönika ofta med bland uppsatsalternativen.

Innehåll

Syfte/n och innehåll:

Lär sig känna igen olika texttyper och vad som kännetecknar dessa. Utvecklar sin förmåga att skriva olika texttyper.

Att läsa, analysera och diskutera krönikor.

Att skriva egna krönikor.

 

Arbetsgång

Moment 1:

Vi läser om krönikor  i Portal, Fixa texten 2 och Genrekoden Skriva.

Lärarledda genomgångar och gemensam läsning av krönikor.

Gruppvis arbete med krönikor.

Enskild läsning av krönika och analys av densamma.

 

Moment 2:

1. Skrivning . Övning inför nationella proven i svenska. Du får lektionstiden under vecka 6 på dig att skriva en krönika inom ett par givna ämnen. Krönikan skrivs i programmet Exam.net och enbart under lektionstid.

Kunskapskrav (för år 9)

Bedömning

Se matris och checklista.

 

Tips att ha i åtanke:

Är texten anpassad till sin genre? Är texten skriven på en lämplig stilnivå? Framgår textens budskap? Används skiljetecken korrekt? Används styckeindelning? Är texten rättstavad?

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Kvarnbyskolan - Krönika

E
C
A
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du i huvudsak gjort det som efterfrågas i den. Texten fungerar i huvudsak som en krönika.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågas i den. Texten fungerar relativt väl som en krönika.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du på ett välfungerande sätt gjort det som efterfrågas i den. Texten fungerar väl som en krönika.
Innehåll
Dina tankegångar framgår. Eleven resonerar och ger något exempel.
Dina tankegångar framgår tydligt. Elevens ämne och exempel är passande och fördjupar/utvidgar resonemanget.
Dina tankegångar framgår tydligt och på ett effektivt sätt. Elevens exempel är träffande och fördjupar och/eller utvidgar resonemanget.
Innehåll
Din krönika innehåller enkla gestaltande beskrivningar, t.ex. av personer, miljöer och händelser.
Din krönika innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar, t.ex. av personer, miljöer och händelser.
Din krönika innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar, t.ex. av personer, miljöer och händelser.
Innehåll
Du behandlar ämnet för din krönika på ett enkelt sätt, t.ex. genom att berätta om egna erfarenheter. Du försöker växla mellan personligt och allmänt.
Du behandlar ämnet för din krönika på ett utvecklat sätt, t.ex. genom att berätta om egna erfarenheter. Din text innehåller relativt väl fungerande växlingar mellan personligt och allmänt.
Du behandlar ämnet för din krönika på ett välutvecklat och nyanserat sätt, t.ex. genom att berätta om egna erfarenheter. Din text är effektivt och välbalanserad med träffsäkra växlingar mellan personligt och allmänt.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning.
Texten är sammanhängande med utvecklad textbindning.
Struktur och textbindning
Texten har en grundläggande struktur som gör den begriplig.
Texten har en struktur som passar en krönika, t.ex. att du har rubrik, inledning med presentation av bakgrund, resonemang om ämnet och avslutning med uppmaning eller slutsats.
Texten är välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning som passar en krönika.
Struktur och textbindning
Din text är styckeindelad.
Din text är korrekt styckeindelad.
Din text är effektivt och välbalanserat styckeindelad.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en krönika, t.ex. med läsartilltal, bildspråk och humor.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Språk, stil och normer
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Språk, stil och normer
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Språk, stil och normer
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.