Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges historia: 1700- och 1800-talet

Skapad 2018-01-07 19:43 i Söderskolan Falkenberg
I det här arbetsområdet ska vi arbeta med Sveriges historia under 1700- och 1800-talet.
Grundskola 6 Historia
Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Sveriges historia under 1700- och 1800-talet. Under den här tidsperioden hände många stora förändringar i Sverige, vilket har påverkat vårt land till att bli vad det är idag. Tillsammans kommer vi gå igenom och diskutera Frihetstiden och de politiska förändringarna detta medförde, Sveriges del i den globala handeln med sydöstra Asien, den stora befolkningsökningen och emigrationen under 1800-talet samt det svenska jordbrukets förändringar och omvandling.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • använda dig av dina historiska kunskaper för att diskutera och reflektera kring hur olika historiska tidsperioder, händelser, personer och utvecklingslinjer hänger ihop och påverkar varandra. 
 • fundera kring olika historiska källor utifrån ett källkritiskt perspektiv.
 • förstå och använda dig av aktuella begrepp som hör till arbetsområdet.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • visa kunskaper kring Sveriges historia under 1700- och 1800-talet och då kunna ge exempel på viktiga händelser och personer under tidsperioden.
 • fundera och resonera kring olika förändringar inom samhället och människors levnadsvillkor samt vilken påverkan dessa förändringar hade på samhället.
 • undersöka några förändringar som hände under tidsperioden, varför de hände och vad de ledde till samt hur detta kan ha påverkat våra liv idag.
 • använda olika historiska källor för att reflektera kring människors levnadsvillkor, jämföra dessa med ditt eget liv samt fundera kring hur användbara olika källor är i olika sammanhang. 
 • använda historiska begrepp som är kopplade till arbetsområdet. 

Hur ska det bedömas?

 • skriftligt prov
 • arbete med uppgifter, enskilt och i grupp
 • delaktighet och deltagande på lektioner, under genomgångar, diskussioner samt i arbetet på lektionerna

Undervisning och arbetsformer

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Filmer
 • Enskilda och gemensamma uppgifter
 • Egen inläsning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Att leva i Sverige under 1700- och 1800-talet

Att leva i Sverige under 1700- och 1800-talet

Beskriver
kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder
 • Hi  E 6
beskriver någon händelse eller person som var viktig för tidsperioden.
beskriver några händelser eller personer som var viktiga för tidsperioden. grundläggande
beskriver flera händelser och personer som var viktiga för tidsperioden. goda
beskriver flera händelser, personer och förutsättningar som var viktiga för tidsperioden. mycket goda
För resonemang
om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
 • Hi  E 6
för något resonemang i ett led om förändringarna inom jordbruket, befolkningsökningen eller Sveriges styrelsesätt.
för något resonemang i flera led om förändringarna inom jordbruket, befolkningsökningen eller Sveriges styrelsesätt. enkla och till viss del underbyggda
för några resonemang i flera led om förändringarna inom jordbruket, befolkningsökningen och Sveriges styrelsesätt. utvecklade och relativt väl underbyggda
för flera resonemang i flera led om förändringarna inom jordbruket, befolkningsökningen och Sveriges styrelsesätt. välutvecklade och väl underbyggda
Beskriver samband
mellan olika tidsperioder genom att undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor
 • Hi  E 6
beskriver något samband mellan Frihetstiden och någon annan tidsperiod.
beskriver något samband mellan Frihetstiden och någon annan tidsperiod samt motiverar det. enkla
beskriver några samband mellan Frihetstiden och några andra tidsperioder samt motiverar dessa. förhållandevis komplexa
beskriver flera samband mellan Frihetstiden och några andra tidsperioder samt motiverar dem väl. komplexa
Beskriver
hur utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid och motiverar sitt resonemang med underbyggda hänvisningar till det förflutna
 • Hi  E 6
beskriver något exempel på hur tidsperioden har påverkat oss idag.
beskriver något exempel på hur tidsperioden har påverkat oss idag och motiverar det. enkla och till viss del underbyggda
beskriver några exempel på hur tidsperioden har påverkat oss idag och motiverar dessa. utvecklade och relativt väl underbyggda
beskriver flera exempel på hur tidsperioden har påverkat oss i dag och motiverar dessa. välutvecklade och väl underbyggda
Drar slutsatser
om människors levnadsvillkor genom att använda historiskt källmaterial och för då resonemang om källornas användbarhet
 • Hi  E 6
drar någon slutsats om människors levnadsvillkor under tidsperioden utifrån någon angiven källa eller för något resonemang i ett led om källans trovärdighet.
drar någon slutsats om människors levnadsvillkor under tidsperioden utifrån någon angiven källa och för något resonemang i ett led om källans trovärdighet. enkla
drar några slutsatser om människors levnadsvillkor under tidsperioden utifrån någon angiven källa och för några resonemang i flera led om källans trovärdighet. utvecklade
drar flera slutsatser om människors levnadsvillkor under tidsperioden utifrån flera angivna källor och för några resonemang i flera led om källans trovärdighet. välutvecklade
Använder
historiska begrepp i studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används
 • Hi  E 6
använder några begrepp som hör till området.
använder några begrepp som hör till området och visar förståelse för något av begreppens betydelse. i huvudsak fungerande
använder några begrepp som hör till området och visar förståelse för begreppens betydelse. relativt väl fungerande
använder flera begrepp som hör till området och visar förståelse för begreppens betydelse. väl fungerande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: