Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen och knoppen

Skapad 2018-01-09 10:13 i Nyhemsskolan F-3 B Halmstad
Grundskola F – 9 Teknik SO (år 1-3) Svenska NO (år 1-3) Bild Matematik Engelska Svenska som andraspråk

Vilka varor är bra för miljön? Hade Astrid Lindgren köpt kyckling från Kina? Hur besprutade är druvor? Hur många ord kan vi stava rätt? Hur kan man tänka när man handlar mat? Hur ser vi ut inuti? Vilken kroppsdel är bäst? Kan Ilona Wikland vissla med närproducerat bröd i munnen?

Innehåll

 

Konkretisering av målen

Vilka konkreta mål ska eleverna nå (godtagbara kunskaper/mer än godtagbara kunskaper)?

Vilka begrepp behöver vi arbeta med?

Bild

*Eleven ska kunna framställa olika typer av bilder, tex sagobilder.

*Eleven ska kunna benämna några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktion och fotografering.

t.ex. färgpenna, tusch, täckfärg,  

*Eleven ska kunna använda plana och formbara material, till exempel papper, lera och naturmaterial.

*Eleven ska känna till läroboksbilder, hur dessa är utformade och fungerar.

*Eleven ska få kännedom om historiska och samtida bilder och vad de berättar . Ex. dokumentära bilder och konstbilder. 

Matematik

*Eleven ska kunna grundläggande geometriska objekt. så som klot, kon, cylinder och rätblock, samt deras geometriska egenskaper.

* Eleven ska kunna mäta massa och volym.

* Eleven ska kunna göra enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data.

* Eleven ska få strategier för matematisk problemlösning.

* Eleven ska kunna olika matematiska begrepp så som före och efter, fler och färre, hälften och dubbelt.

* Eleven ska kunna talraden 0-250.

* Eleven ska kunna de fyra räknesätten inklusive multiplikation och division.

* Eleven ska kunna välja lämplig räknemetod och kunna förklara sin tankegång.

 

Svenska/SVA

* Eleven ska ha kännedom om ordklasserna och dess innebörd: substantiv, verb, adjektiv.

* Berättande text och poetisk text från olika delar av världen.

* Eleven ska känna till Astrid Lindgren och några av hennes verk. (sv)

* Eleven ska känna till Ilon Vikland och några av hennes verk. (sv)

* Eleven ska arbeta vidare på sin handstil.

* Eleven ska skriva för att kommunicera.

* Eleven ska kunna stava vanligt förekommande ord.

* Eleven läser alltmer med hjälp av helordsläsning.

* Eleven kan på ett enkelt sätt återge textens innehåll.

* Eleven läser enkla meningar med flyt.

* Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.

* Eleven visar förståelse för textens innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.

* Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutssatser och göra förutsägelser under och efter läsning.

* Eleven kan skillnaden mellan tal och skriftspråk tillexempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.  

* Läsriktning samt bokstävers ljud och form. (SVA)

* Skriva enkel berättelse med röd tråd.

 

NO

* Eleven ska kunna känna till betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer.

* Eleven ska kunna människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

* Eleven ska känna till människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

* Eleven ska ha hört någon skönlitterär text, någon myt och sett något konstverk som handlar om naturen och människan.

 

SO

* Eleven ska känna till hur möten, tex, klassråd, organiseras och genomförs.

* Eleven ska känna till livsfrågor med betydelsen för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

* Resonera kring miljöfrågor utifrån elevens vardag, energi och matvaror.

 

Engelska

*Eleven ska känna till några elevnära engelska ord t.ex. djur, kroppsdelar, veckodagar.

*Eleven ska kunna säga några enkla fraser och förstå olika enkla samtal och dialoger.

*Eleven ska få kännedom om levnadssätt i olika engelskspråkiga länder.

 

Teknik

*Eleven ska få pröva på och utföra enkel programmering.  

 

 

 

 

 

Genomförande

 

Vi genomför lektionerna med hjälp av egna idéer, kloka tankar i arbetslaget, elevernas önskningar samt stöd av lärarhandledningar.

 • Måla, rita och skapa i olika material.
 • Sjunga, tala och skriva på svenska och engelska.
 • Se på film.
 • Baka.
 • Spela spel.
 • Färdighetsträna i olika ämnen.
 • Läsa.
 • Skriva.
 • Dramatisera.
 • Leka mattelekar och språklekar.
 • Upplevelsebaserad lärandemiljö.
 • Ta ställning.
 • Fotografera.
 • Observera.
 • Teckna.
 • Vi lär in ute.
 • Vi använder oss av IKT-verktyg.
 • Vi låter eleverna vara delaktiga i genomförande och planering.
 • Konkretisera
 • Språkutvecklande

*Vi kommer ha perioder när vi börjar varje morgon med högläsning, enskild läsning, eller stavningsträning/finskrivning. med hänsyn till elevgruppen?

 

 

 

Dokumentation och bedömning

Dokumentation och  bedömning sker genom självskattning, tummen upp, kamratbedömning, inspelningar, olika typer av kartläggningar. Muntlig och skriftlig framställning samt deltagande i diskussioner. Bedömningen är en pågående process mellan lärare, elever och kollegor i det dagliga mötet. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  SvA  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  SvA  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: