Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i Nätet våren 2018

Skapad 2018-01-11 20:27 i Fageredsskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 5 Svenska som andraspråk Svenska
Vi har studerat målen i år sex och tillsammans planerat hur vi kan arbeta enskilt och tillsammans med att läsa och skriva för att nå dessa mål.

Innehåll

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att: 
formulera dig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

* urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

* söka information från olika källor och värdera dessa.Bedömning - vad och hur

LÄSA
Jag kommer bedöma din förmåga att visa:
*  hur du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier,

*  hur du kan sammanfatta (...) olika texters innehåll och kommentera centrala delar,

* hur du tolkar och för resonemang kring texter, visar att du förstår att det finns budskap i texter och resonerar kring detta. 


SKRIVA
Jag kommer bedöma din förmåga att visa:
*  hur du kan skriva olika slags texter med  innehåll, struktur samt språklig variation,


*
 hur du använder (...) grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet,

* hur du letar efter information och skriver sammanfattningar om ett ämne med beskrivningar, egna formuleringar och hur du använder ämnesspecifika ord och begrepp,

* söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor och ta ställning till om informationen är användbar, 

* hur du utifrån respons kan bearbeta dina texter. 


TALA, LYSSNA OCH SAMTALA
* att du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter, 

* att du kan (...) förbereda och genomföra muntliga redogörelser med inledning, innehåll och avslutning,

* kan ge exempel på nationella minoritetsspråk.

Jag bedömer dina förmågor när du läser, skriver, redovisar och lyssnar i klassrummet i de aktiviteter vi genomför under lektionstid. Jag bedömer också när jag läser dina arbetsuppgifter och texter och vi diskuterar kring dina arbetsuppgifter och övriga texter.  

Undervisning och arbetsformer

Du ska få arbeta med följande enskilt, i grupp och i par:

LÄSA

* att läsa olika typer av texter högt och tyst; korta och längre berättande texter, böcker (skönlitteratur) och faktatexter där du övar ditt läsflyt på olika sätt,

* läsa enskilt i bänkbok och andra texter, läsförståelsediagnoser, textsamtal i grupp och parläsning, 

* träna läsflyt två och två utifrån enstaka ord på läslistor, 

* läsa och förstå muntliga och skriftliga instruktioner, 

* utveckla din läsförståelse och dina lässtrategier, till exempel att läsa mellan raderna och förstå budskap/dra slutsatser,

* källkritik,

* beskriva hur du tänker/tolkar det som står i texter och budskap,

* förklara vad som händer och varför muntligt och/eller skriftligt i läsloggar och få frågor till en text, 

SKRIVA

* sammanfatta texter du har läst och skriva ner det viktigaste med egna ord och/ eller redovisa muntligt,

* tankekartor för att minnas, lära sig och/eller planera en text, 

* skriva olika texter; faktatext om ett land till exempel, insändare och berättande text, träna på att beskriva genom serietidningar, 

* utveckla dina texter, både berättelser och faktatexter/sammanfattningar genom att till exempel variera dina ord och meningsbörjor, 

* skriva texter där du använder skiljetecken på rätt sätt, stavar rätt och delar in i stycken, för hand och på dator/ipad,

* få och ge respons på dina och kompisarnas texter, 

* ordklasser och böjningar av ord; exempelvis infinitiv/ preteritum och singular/plural, (nutid/dåtid, ental/flertal)

* tangentbordsträning, 

* stavning; exempelvis spel och övningar på olika sätt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: