Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget och ryska revolutionen

Skapad 2018-01-15 14:23 i Björndammens skola Partille
Här är Björndammens skolans mall
Grundskola F – 9
Vi har prov fredagen den 13/9. Eleverna läser på sid 193-210 och 218-220 samt anteckningar.

Innehåll

 

 

Läroplanens mål:

 

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter

grundade på kunskaper och etiska överväganden,

 kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation,

skapande och lärande, och

 öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,

 

 

Förankring i kursplanens syfte

 

 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram

och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kro­

nologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat

samhällen och kulturer.

 

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder,

händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

 

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

 

 

Centralt innehåll:

 

världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och

folkmord.

 

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

 

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar

deras villkor och värderingar.

 

 

Konkretisering av mål/Arbetssätt:

Eleverna ska:

 

Få en förståelse för första världskrigets bakgrunder och dess följder

känna till viktiga aktörer, händelser, platser, länder under första världskrigets

 kunna se hur utvecklingen inom tekniken förändrade sättet att föra krig.

    Få förståelse för de stora samhällsförändringarna som ligger till grund för första världskriget som t ex ekonomi och maktbalans

 

 Undervisningen bedrivs med genomgångar, filmer, presentationer, arbete i läroböcker, arbetsblad, diskussioner, fältstudier och fördjupningsarbete.

 Bedömning:

 

Lektionsarbetet bedöms genom att värdera  elevens aktivitet och självständighet i det enskilda arbetet samt innehållet i diskussioner med andra. Muntliga och skriftliga redovisningsformer.

 

 Dokumentation

Elevernas kunskapsutveckling dokumenteras genom resultat och omdömen, skriftligt eller muntligt.

 

 

Arbetsområdet utvärderas genom reflektion eller enkät

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: