Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Around the World

Skapad 2018-01-15 16:08 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Geografi Samhällskunskap Kemi Svenska Matematik Engelska
Jorden styrs av ett flertal olika system och krafter som samverkar och påverkar hur jorden ser ut på olika platser. Arbetsområdet tittar närmare på ett flertal av dessa klimatsystem för att besvara varför det ser ut som det gör på jorden. Vi kommer även titta närmare på människans relation med jorden. Hur jordens utformning och resurser är avgörande för människans liv, samt hur människan påverkar planeten.

Innehåll

Mål för arbetet

Efter avslutat arbetsområde bör du fått mer kunskap om:

Geografi:

- Olika typer av kartor och hur man läser av dem.

- Tidszoner

- Var länder, huvudstäder, berg, hav, floder, sjöar och öar finns i världen.

- Väderstreck och gradnät.

- Olika typer av klimat, exempelvis: kust och inlandsklimat.

- Indelningar av världen så som: Världsdelar, klimatzoner och vegetationszoner.

- Demografi. Befolkningsbeskrivning

- Handelsmönster. Import och export.

- Vad människan tar av och använder av naturen (Naturresurser).

- Människans påverkan av utnyttjandet av naturen samt följder. Naturvård.

 

Engelska:

- Hur man skriver vykort.

- Att anpassa skriftligt innehåll till syfte och mottagare.

- Dialekter och talad engelska i olika engelsktalande länder. 

- Samhälle och kultur i engelsktalande länder. 

- Hur man planerar och genomför en intervju.

 

Kemi:

-Olika typer av blandningar

- Löslighet och hur man kan påverka löslighet

- Olika separationsmetoder

- hur atomer och molekyler är uppbyggda

- vattnets egenskaper

- hur man renar vatten

- betydelsen av tillgång till rent vatten

- människans användning av naturresurser och hur det påverkar miljön och människans levnadsvillkor.

Matte:

Statistik

- Konstruera tabeller och diagram

- Beräkna medelvärde, median och typvärde

- Avläsa och tolka tabeller och diagram

Svenska:

- hur en tidningsartikel är uppbyggd.

- kunna skriva en egen artikel med rubrik, ingress, brödtext, lämplig bild och bildtext.

- kunna kritiskt granska reklambudskap i medier

- ha insikt i hur reklam används och dess påverkan.

- känna till vanliga reklamknep.

- träna på att kombinera text och bild för att tilltala mottagaren.

Del 1. Planeten och klimat

Innehåll. Checklista 

- Namngeografi: Europa och Afrika

- Klimatzoner och vegetation

- Statistik: Läsa av klimatdiagram och beräkna lägesmått

- Reklam

- Atom och molekyllära

 

Del 2. Människan

Innehåll. Checklista

- Namngeografi: Asien och Oceanien

- Intervju: Hur en intervju går till.

- Skriva tidningsartikel

- Demografi och befolkningspyramider.

- Kultur.

 

Del 3. Samspelet: Människan och Naturen. Påverkan

Innehåll. Checklista

- Namngeografi: Nord och Sydamerika

- Naturresurser

*resonera kring hur människans användande av naturresurser påverkar miljön och människors levnadsvillkor.

*ge förslag på åtgärder för att bidra till hållbar utveckling. 

- Handelsmönster: Import och Export

- Konstruera diagram

- Skriva vykort

 

 

Övergripande

Innehåll. Checklista

- Laborationer 

övningslaborationer

planera egen laboration

genomföra egen laboration

skriva laborationsrapport

 

- Kartor och lägesmått

- Tidszoner

- Statistik

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 

- använda dig av geografisk data såsom kartor, tabeller och diagram. 

- navigera jorden, d v s att placera ut platser, länder, berg, hav, sjöar och floder.

- söka, tolka och använda olika källor för att finna fakta.

- se hur olika delar av klimatet hänger ihop och påverkar vartannat.

- jämföra och reflektera över skillnader och likheter i världen.

- analysera och dra slutsatser utifrån olika natur- och samhällsförhållanden.

- motivera, förklara och argumentera för kunskapsinnehållet, egna tankar och analyser.

- planera, genomföra och dokumentera en egen laboration.

- visa kunskaper om matematiska begrepp.

- välja och använda matematiska metoder.

- föra och följa matematiska resonemang.

- kombinera text och estetiska uttryck (bilder, kartor och tabeller).

- skapa text där text, bild och ljud samverkar.

- skriva en tidningsartikel med tydlig struktur: språkhantering, disposition, innehåll, struktur och budskap.

- skriva vykort på engelska med tydlig struktur, språkhantering och anpassning av innehåll till mottagare. 

- planera och genomföra en intervju. 

 

Matriser

Sv Ma Sh En Ke Ge
Around the World

Uppdrag 1. Planeten och klimat

Första delen av arbetsområdet handlar om planeten. Hur ser jordens klimat ut? Hur och varför skiljer sig miljön på olika platser på jorden. Vi fokuserar även särskilt på Europa och Afrika.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Europa och Afrika
- Länder - Huvudstäder - Berg - Hav - Floder - Sjöar
Du visar mycket enkla kunskaper över länders, berg, hav, floder och sjöars position.
Du visar grundläggande kunskaper över länders, berg, hav, floder och sjöars position
Du visar goda kunskaper och kan med en viss säkerhet beskriva länders, berg, hav, floder och sjöars position.
Du visar mycket goda kunskaper och kan med säkerhet beskriva länders, berg, hav, floder och sjöars position.
Jordens klimat
- Olika typer av klimat. - Klimatzoner - Vegetation
Du visar mycket enkla kunskaper om jordens klimat.
Du visar grundläggande kunskaper om jordens klimat.
Du visar en god förståelse för hur jorden ser ut och kan förklara varför den ser ut som den gör, olika uppdelningar och system.
Du visar en mycket god förståelse för hur jorden ser ut och kan väl förklara varför den ser ut som den gör. Du använder din förståelse över hur olika uppdelningar och system hänger ihop och förklarar dess konsekvenser.
Förmågan att kombinera text och estetiska uttryck (bilder, kartor och tabeller) för att förtydliga budskapet.
Du använder endast text för att förmedla budskapet.
Du kombinerar text och estetiska uttryck (t ex bild och/ eller karta, tabell) så att de olika delarna samspelar tillfredsställande och förtydligar din texts budskap.
Du kombinerar text och estetiska uttryck (t ex bild, karta och tabell) så att de olika delarna samspelar, förtydligar och förstärker din texts budskap.
Du kombinerar text och estetiska uttryck (bilder, kartor, tabeller) så att de olika delarna samspelar på ett effektivt och uttrycksfullt sätt för att förtydliga, förstärka och levandegöra dina texters budskap.

Uppdrag 2. Människan

Andra delen vänder perspektivet emot människan. Var på jorden lever människan egentligen och hur många är vi? Varför ser människans välmående olika ut på olika platser och hur förändras detta över tid? Vi fokuserar även särskilt på Asien och Oceanien.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Asien och Oceanien
- Länder - Huvudstäder - Berg - Hav - Floder - Sjöar
Du visar mycket enkla kunskaper över länders, berg, hav, floder och sjöars position.
Du visar grundläggande kunskaper över länders, berg, hav, floder och sjöars position
Du visar goda kunskaper och kan med en viss säkerhet beskriva länders, berg, hav, floder och sjöars position.
Du visar mycket goda kunskaper och kan med säkerhet beskriva länders, berg, hav, floder och sjöars position.
Demografi
Befolkningsbeskrivning.
Du visar mycket enkla kunskaper om jordens befolkning.
Du visar grundläggande kunskaper om jordens befolkning och kan enkelt förklara befolkningstillväxt, samt tolka en befolkningspyramid.
Du visar goda kunskaper om jordens befolkning och fördelning. Du kan dra enkla slutsatser över länders befolkningstillväxt. Du gör en jämförelse och en enkel analys på befolkningspyramider.
Du visar mycket goda kunskaper om jordens befolkning och fördelning. Du använder länders befolkningstillväxt och befolkningspyramider för att förklara skillnader och dra slutsatser om olika platser i världen.

Uppdrag 3. Samspelet: Människan och Naturen. Påverkan

Tredje delen av arbetsområdet fokuserar på samspelet mellan planeten och människan. Hur påverkar miljön människan och hur påverkar människan miljön? Vi fokuserar även särskilt på Nord och Sydamerika.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nord och Sydamerika
- Länder - Huvudstäder - Berg - Hav - Floder - Sjöar
Du visar mycket enkla kunskaper över länders, berg, hav, floder och sjöars position.
Du visar grundläggande kunskaper över länders, berg, hav, floder och sjöars position
Du visar goda kunskaper och kan med en viss säkerhet beskriva länders, berg, hav, floder och sjöars position.
Du visar mycket goda kunskaper och kan med säkerhet beskriva länders, berg, hav, floder och sjöars position.
Natur och mäniskan
- Naturresurser: Tillgång och användning - Handel: Import och export. - Naturvård
Du visar mycket enkla kunskaper över samspelet mellan människan och naturen. Du kan mycket enkelt förklara hur naturens utgör människans villkor.
Du visar grundläggande kunskaper över samspelet mellan människan och naturen. Du visar att du förstår hur naturen är avgörande för människans levnadsförhållande.
Du visar goda kunskaper över samspelet mellan människan och naturen. Du visar och motiverar väl för hur naturen är avgörande för människan.
Du visar mycket goda kunskaper över samspelet mellan människan och naturen. Du motiverar, analyserar drar slutsatser om konsekvenser för relationen mellan naturen och människan.
Kemi: Användande av naturresurser
Hur människans användande av naturresurser påverkar miljön. Åtgärder för att bidra till hållbar utveckling.
Du kan kortfattat resonera kring hur människans användning av naturresurser påverkar miljön.
Du kan kortfattat resonera kring hur människans användning av naturresurser påverkar miljön. Du ger faktaexempel eller använder begrepp.
Du kan utvecklat resonera kring hur människans användning av naturresurser påverkar miljön. Du utvecklar dina resonemang i minst 1 led. Du förklarar hur och varför det påverkar miljön. Du använder begrepp och fakta för att stärka dina resonemang.
Du kan få fram välutvecklade resonemang kring hur människans användning av naturresurser påverkar miljön. Flera led (minst 2 led). Problematisera Använder och förklarar begrepp. Stärker dina resonemang genom att ge exempel och förklara med fördjupad fakta och begrepp.
Åtgärder för hållbar utveckling
Ger förslag på en åtgärd som skulle bidra till hållbar utveckling.
Ger några förslag på åtgärder som skulle bidra till hållbar utveckling. Förklarar varför åtgärden är bra.
Du ger förslag på åtgärder som bidrar till hållbar utveckling och får med fördelar (+) och begränsningar (-) på förslagen.
Du får med fördelar och begränsningar ur olika perspektiv hos de åtgärder som du föreslår.
Förmågan att kombinera text, estetiska uttryck och medier.
Du använder endast text för att förmedla budskapet.
Du kombinerar olika texttyper, något estetiskt uttryck och/ eller medier så att de olika delarna samspelar tillfredsställande och förtydligar dina texters budskap.
Du kombinerar olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar och förtydligar, förstärker samt levandegör dina texters budskap.
Du kombinerar olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett effektivt och uttrycksfullt sätt för att förtydliga, förstärka och levandegöra dina texters budskap.

Övergripande

Delar som kommer finnas med genom hela arbetsområdet.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kartografi
Användning av kartor. - Geografiska källor -Topografiska. - Tematiska
Du tolkar och använder kartor på ett mycket enkelt sätt.
Du tolkar och använder kartor på ett fungerande.
Du tolkar och använder kartor för att undersöka omvärlden för att göra simpla analyser av världen.
Du tolkar och använder kartor för att undersöka omvärlden och gör analyser och drar slutsatser utifrån kartor.
Geografiska Begrepp
Du använder geografiska begrepp på ett mycket enkelt sätt.
Du använder geografiska begrepp på ett grundläggande sätt.
Du använder geografiska begrepp på ett bra sätt. Du använder dem som ett stöd i dina förklaringar. Begreppsanvändningen utvecklar dina texter och språk.
Du använder geografiska begrepp på ett mycket effektivt sätt. Begreppsanvändning utvecklar inte bara ditt språk och texter, utan visar även på en god förståelse för begreppsinnehållet.
Analys
Du gör en simpel analys där du gör enkla slutsatser utifrån, jämförelser, fakta och reflektioner.
Du gör en analys där du gör slutsatser utifrån utifrån, jämförelser, fakta och reflektioner som du underbygger och motiverar hur du tänker.
Du gör en analys där du gör slutsatser utifrån, jämförelser, fakta och reflektioner. Din analys visar en förståelse genom att du använder fakta, jämförelser och reflektioner till att visa på följder.
Du gör en analys där du gör slutsatser utifrån, jämförelser, fakta och reflektioner. Din analys visar en förståelse genom att du använder fakta, jämförelser och reflektioner till att visa på följder.utifrån flera utgångspunkter/ perspektiv.
Konstruera
TABELLER DIAGRAM
Du ordnar given fakta i en tabell Du ritar ett givet diagram Du namnger både tabell och diagrammet nästan fungerande
Nivå 1 + Du väljer och ritar ett diagram som passar till faktan i huvudsak fungerande
Nivå 2 + Du anpassar skalor och storlek i diagrammet. Du anpassar texter efter faktan. ändamålsenliga
Nivå 3 + Både tabell och diagram är tydligt och helt korrekt redovisade. ändamålsenliga och effektiva
Beräkna
LÄGESMÅTT Medelvärde Median Typvärde
Du kan beräkna något av medelvärde, median och typvärde
Du kan beräkna medelvärde, median och typvärde i grundläggande fall
Nivå 2 + Du kan beräkna lägesmått även ur enkla tabeller och diagram
Nivå 3 + Även i fall med många värden och/eller stora tal
Avläsa
TABELLER DIAGRAM
Du kan tolka vad ett givet diagrammet handlar om.
Nivå 1 + Du kan korrekt avläsa värden ur diagram
Nivå 2 + Du kan jämföra värden i diagram och använda dem rätt
Nivå 3 + Du drar slutsatser och för resonemang med hjälp av diagram

Sv Ma Sh En Ke Ge
Separationsmetoder Egen laboration

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Undersöka
Du kan få fram ett förslag på hur man kan separera ut något ämne, men utgår till större delen av en färdig planering.
Du kan få fram en egen enkel planering, men det behövs flera justeringar för att göra den möjlig att arbeta utifrån.
Du kan få fram en enkel planering, som med endast någon justering gör den möjlig att arbeta utifrån.
Du kan få fram en enkel planering som det går att arbeta utifrån.
Slutsats
Kan ge ett enkelt svar på din frågeställning.
Kan svara på din frågeställning med hjälp av ditt resultat. Använder lite fakta.
Du kan dra en utvecklad slutsats utifrån frågeställning och resultat. Använder begrepp och fakta.
Du kan dra en välutvecklad slutsats utifrån frågeställning och resultat. Mycket god användning av begrepp och fakta. Fördjupad fakta
Resonera kring resultatets rimlighet
Felkällor Förbättringsområden
Kan ge något exempel på antingen felkälla eller förbättringsområde.
Enkla resonemang kring resultatets rimlighet (exakthet, noggrannhet, trovärdighet) Kortfattat Kan ge något förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Utvecklade resonemang kring resultatets rimlighet. (något led) Ger flera förslag på hur undersökningen kan förbättras och förklarar varför förslagen leder till ett mer tillförlitligt resultat.
Välutvecklade resonemang kring hur och varför felkällor och förslag på förbättringar påverkar resultatets rimlighet. ( flera led, inte lika självklara) Ger förslag på nya frågeställningar som går att undersöka för att kunna utveckla undersökningen
Dokumentera
Du gör en enkel laborationsrapport. Någon rubrik saknas. Kortfattat, följer mallen
Du gör en enkel laborationsrapport. Alla rubriker finns med. Kortfattat, följer mallen
Du gör en utvecklad laborationsrapport. Mer innehållsrikt och noggrant
Du gör en välutvecklad laborationsrapport. Lätt att följa, tydlig, välarbetad
Utrustning och säkerhet
Du använder utrustningen på ett säkert och för det mesta fungerande sätt.
Du använder utrustning på ett säkert och fungerande sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Sv Ma Sh En Ke Ge
Checklista: Tidningsartikel och vykort

Tidningsartikel: Struktur

Finns med / är utfört i texten:
Rubrik
Ingress
Brödtext
Bild
Bildtext
Signatur
Styckeindelning
Texten är uppdelad i spalter.

Tidningsartikel innehåll

Finns med / är utfört i texten:
Frågorna när, var och vad besvaras.
Demografi
Landets kultur
Religion
Uttalande av intervjuad person, s k pratminus.
Texten är objektiv.

VYKORT

Checklistan nedan gäller för ditt vykort.
Finns med / är utfört i texten:
Hälsningsfras
Datum och ort
Avslutningsfras
Adress & namn på mottagare
Meddelande
Bild

Ny rubrik

Finns med / är utfört i texten:

Sv Ma Sh En Ke Ge
Svenska: Tidningsartikel

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Texten är uppbyggd så att läsaren i stort sett kan ta till sig och förstå innehållet.
Texten är begriplig för läsaren som också förstår textens syfte (till exempel roa, övertyga, informera…).
Texten kommunicerar väl med läsaren i enlighet med textens syfte (till exempel roa, övertyga, informera …)
Texten kommunicerar mycket väl med läsaren i enlighet med textens syfte (till exempel roa, övertyga, informera…)
Skiljetecken
Du glömmer ofta att sätta ut stort skiljetecken i slutet av mening vilket försvårar för läsaren att följa med i texten.
Du använder oftast punkt, frågetecken och utropstecken på ett korrekt sätt.
Du använder punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett korrekt sätt, så att läsningen av texten underlättas.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett korrekt sätt.
Meningsbyggnad
Satsradning förekommer i relativt stor utsträckning. Det innebär att du har radat satser på varandra och bara skilt dem åt med kommatecken istället för stort skiljetecken eller bindeord.
Satsradning kan förekomma och då skiljs ofta satserna med endast kommatecken. Det innebär att du har radat satser på varandra och bara skilt dem åt med kommatecken istället för stort skiljetecken eller bindeord.
Satsradningar är sällsynta. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Satsradningar förekommer inte alls utan satserna binds samman med bindeord.
Språkhantering
Du använder ett enkelt ordförråd och varierar språket något. En del felaktigheter förekommer i dina texter vilket kan störa läsaren vid genomläsning.
Du varierar ditt språk och har varierad meningsbyggnad. Enstaka felaktigheter förekommer i dina texter.
Du använder ett varierat språk, visar på ett stort ordförråd och använder en avancerad meningsbyggnad. Dina texter är till övervägande delen korrekta och innehåller få språkfel.
Din text är väl genomarbetad. Du använder ett varierat språk, visar på ett stort ordförråd och använder en avancerad meningsbyggnad . Du använder dig av en grammatisk korrekthet och en personlig stil som gör att texten blir lättillgänglig och intressant för mottagaren att läsa.
Stor/ liten bokstav
Du missar ofta att sätta ut stor bokstav efter stort skiljetecken och/ eller i början av namn.
Du skriver oftast stor bokstav efter stort skiljetecken och i början av namn.
Du använder liten och stor bokstav så gott som korrekt.
Du använder liten och stor bokstav helt korrekt.
Styckeindelningen
Styckeindelning är inte utförd.
Styckeindelning är utförd men inkonsekvent. Du blandar olika markeringar för nytt stycke (t ex hybridstycke, blankrad och indrag) utan att man som läsare förstår systemet.
Din text har fungerande styckeindelning. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Din text har väl fungerande styckeindelning.
Disposition
Din text saknar flera av de typiska särdrag som utmärker en tidningsartikel. Se checklistan ovan!
Du har med flera av de delar som är typiska särdrag för en tidningsartikel. Se checklistan ovan!
Du har fått med de flesta delar som är typiska särdrag för en tidningsartikel. Se checklistan ovan!
Du har fått med samtliga delar som är typiska särdrag för en tidningsartikel. Se checklistan ovan!

Sv Ma Sh En Ke Ge
Engelska: Vykort + Intervju

Vykort

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Du saknar flera delar i som borde finnas med i ditt vykort. Se checklistorna ovan!
Du saknar någon delar i som borde finnas med i ditt vykort. Se checklistorna ovan!
Du har med alla delarna som skall vara finnas med i ditt vykort. Se checklistorna ovan!
Skriva - produktion
Du formulerar dig på ett enkelt sätt och det går att förstå dig.
Du formulerar dig på ett enkelt sätt och begripligt sätt i skrift. Din text är också relativt sammanhängande.
Du formulerar dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande i skrift.
Du formulerar dig varierat, tydligt och sammanhängande i skrift.
Anpassning
till syfte, mottagare och situation. (Språkligt och innehållsmässigt)
Texten är uppbyggd så att läsaren i i stort sett förstår textens syfte och kan ta till sig innehållet.
Texten är begriplig för läsaren som också förstår textens syfte och kan ta till sig innehållet.
Texten kommunicerar väl med läsaren i enlighet med syftet och läsaren kan lätt ta till sig innehållet.
Texten kommunicerar mycket väl med läsaren i enlighet i enlighet med syftet och läsaren kan lätt ta till sig innehållet.
Språkhantering
Du använder ett enkelt ordförråd och varierar språket något. En del felaktigheter förekommer i dina texter vilket kan störa läsaren vid genomläsning.
Du varierar ditt språk och har varierad meningsbyggnad. Enstaka felaktigheter förekommer i dina texter.
Du använder ett varierat språk, visar på ett stort ordförråd och använder en avancerad meningsbyggnad. Dina texter är till övervägande delen korrekta och innehåller få språkfel. Din text har ett visst flyt som gör den lättare att följa och tillgodogöra sig som läsare.
Din text är väl genomarbetad. Du använder ett varierat språk, visar på ett stort ordförråd och använder en avancerad meningsbyggnad . Du använder dig av en grammatisk korrekthet och en uttrycker dig på ett sätt som gör att texten blir lättillgänglig och intressant för mottagaren att läsa.
Struktur
Ditt vykort saknar en fungerande struktur.
Du följer mallen för texttypen. Det finns en röd tråd och är indelad i stycken där du försöker samla liknande tankar i samma stycke.
Du följer mallen för texttypen. Det finns en röd tråd och är indelad i stycken med en naturlig övergång mellan delarna.
Du använder tydlig styckeindelning med längre stycken där du samlar likartade tankar i samma stycken och har en naturlig övergång mellan stycken som gör att ditt vykort lättläst och lättåtkomlig för läsaren.

Intervju

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Intervjuschema
Du saknar ett intervjuschema.
Du har gjort ett intervjuschema.
Du har gjort ett intervjuschema som följer en tydlig röd tråd med frågorna indelade i grupper.
Intervjufrågor
Dina intervjufrågor håller sig inte till ämnet.
Du har valt ut frågor som passar i sammanhanget och som går att förstå.
Du formulerar frågor på ett tydligt utvecklat sätt.
Språkliga strategier
Du använder dig av någon strategi för att komma runt ett problem i ett samtal.
Du använder dig av någon metod eller strategi för att komma runt ett problem och som hjälper samtalet. T.ex. Beskriva ett ord man inte kommer på.
Du använder dig av några metoder eller strategier för att underlätta diskussionen och som hjälper till att föra samtalet vidare. T.ex. Fyller i och hjälper andra i samtalet om de fastnar.
Du använder dig av metoder och strategier för att komma runt problem och hjälper samtalet vidare på ett tydligt sätt. T.ex. Följa upp och bygga vidare på någon annans argument.
Att uttrycka sig muntligt
Du uttrycker dig på ett begripligt och enkelt sätt som går att förstå. Du använder dig av korta och enkla meningar.
Du uttrycker dig på ett begripligt och enkelt sätt. Du använder dig ofta av korta meningar och enklare ord. Du försöker också anpassa språket till syfte, mottagare och situation.
Du uttrycker dig på ett tydligt sätt med ett visst flyt. Du använder ett relativt varierat språk. Du anpassar ditt språk beroende på syfte, mottagare och situation.
Du uttrycker dig på ett tydligt sätt med ett gott flyt och anpassar ditt språk väl med syfte, mottagare och situation i åtanke. Du använder dig av ett varierat språk och visar på ett stort ordförråd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: