👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Globala målen: mål 9,11 Trafikkalendern

Skapad 2018-01-17 09:41 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Vi ska med hjälp av genrepedagogik ta oss an olika sorters texter.
Grundskola F – 6 Modersmål
Trafikkalendern skickas varje år till 600 000 elever i årskurs F-6 i samband med skolstarten och Trafikkalendern vill inspirera och stödja skolans personal att arbeta med trafikfrågor som en del av lärandet för hållbar utveckling. Det används flitigt på skolorna i olika ämne och nu är det dags att använda det på ditt modersmål.

Innehåll

Mål:

Att lära sig mer om trafik och miljöfrågor och bli att vara medveten att var och en i världen kan hjälpa till för att stoppa klimatförändringar för kommande generationer. Elever kommer att skriva olika typer av texter (mest berättande och argumenterande) med specifika delar kring trafik och miljö på sitt modersmål. 

Arbetsmaterial: 

vi kommer att använda huvudsakligen Trafikkalendern 2019 ( månaders övningar och uppmaningar) och deras hemsida https://trafikkalendern.se/

Visning av filmen om  hur vi kan arbeta med trafikkalendern i alla ämne och olika skolors projekt:

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=upCsk2zTlXo&feature=youtu.be

Månaders aktiviteter kan du hitta :

https://trafikkalendern.se/projektet/manadsaktiviteter/

Aktiviteter: skolvägen, reflexanvändning, säkerhet vid järnväg, miljö runt skolan, snö o halka, barn i bil, kollektivtrafiken, säker cykling, närmiljön, tryggare i vattnet

länken visar årsöversikt  https://trafikkalendern.se/wp-content/uploads/arsoversikt19-20.pdf

Arbetssätt:

- Börja att visa månadens bild och låt eleverna diskutera månadens bild (5 min)

-  Varje elev ritar sin skolväg (eller kan en karta över staden kan  kopieras eller visas)

http://www.sverigekarta.net/lund/

- Gör en tankekarta kring månadens bild på tavlan

- Gör en ordlista om bilden på tavla (ord på svenska och ditt språk)

- Elever med hjälp av lärare ska skriva en gemensam månadensbild 

- Varje elev skriver sin egen text (se dokument Power Point i Uppgift nedan)

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Kopia av franska F-5

Rubrik 1

Nivå 1
Läsa: Du läser alfabetet och känner till läsriktningen. Du jämför ljud i modersmålet och svenska. (LUS 1-3) E L Skriva Nivå 1 Du skriver av enkla enstaviga och fåstaviga ord. E L Du känner till skrivteckensform och skrivriktningen samt jämför dessa med svenska. E L Tala och samtala Nivå 1 Du säger ord, fraser och meningar. E L Du ställer och svarar kort på frågor som berör din vardag. E L E L Du märker struktur i korta fraser och meningar. E L Lyssna och förstå Nivå 1 Du lyssnar och förstår enkla hälsningsfraser och dialoger som berör din vardag. Du följer enkla instruktioner. E L E L Berättande texter och sakprosatexter Nivå 1 Du känner till ramsor och rim ur modersmålets tradition. E L Språkbruk Nivå 1 Du namnger färger, kroppsdelar, former, mat, växter, djur, klädeplagg och andra saker som berör din vardag. E L E L Kultur och samhälle Nivå 1 Du känner till lekar från områden där modersmålet talas. E L Du känner till ursprungslandet flagga. E L Du känner till några högtider/traditioner från områden där modersmålets talas. E L
Nivå 2
Du läser korta ord och rättar dig själv ibland. (LUS 4-6) Du skriver själv korta ord och fraser. Det förekommer stavnings- och grammatiska fel som kan störa förståelsen. E L Du använder stor bokstav och sätter punkt i korta fraser och meningar. E L Tala och samtala Nivå 2 Du berättar enkelt om dig själv och din omgivning. E L E L Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi till en viss nivå. E L Dina yttranden har rätt struktur i korta fraser och meningar. E L Lyssna och förstå Nivå 2 Du förstår en enkel saga. Du förstår och följer instruktioner som består av flera led. E L E L Berättande texter och sakprosatexter Nivå 2 Du känner till gåtor, sagor och myter från områden där modersmålets talas. E L Språkbruk Nivå 2 Du namnger tidbegrepp, veckodagar, månader och årstider. E L Du känner till och förstår grundläggande matematiska begrepp. E L Kultur och samhälle Nivå 2 Du berättar om några högtider/traditioner från områden där modersmålets talas. E L Du sjunger enkla sånger på modersmålet. E L Du känner igen ditt ursprungsland i en kartbok. E L
Nivå 3
Du läser korta meningar och rättar dig själv. (LUS 7-9) E L Skriva Nivå 3 Du skriver enkla meningar om välbekanta ämnen. Det förekommer färre stavnings- och grammatiska fel, budskap framgår tydligt. E L Du använder flera interpunktionstecken (frågetecken och uttropstecken) i utvecklade meningar. E L Tala och samtala Nivå 3 Du berättar om dig själv och din omgivning med till en vis del utvecklade meningar. E L Du ställer utvecklade frågor som berör din vardag och svarar med fullständiga meningar E L Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi relativt bra. E L Du börjar rätta dig efter språkets grammatik. E L Lyssna och förstå Nivå 3 Du följer en längre dialog som även berör ämnen bortom din egen vardag. E L E L Berättande texter och sakprosatexter Nivå 3 Du känner till och återberättar själv en saga från områden där modersmålets talas. E L Språkbruk Nivå 3 Du utrycker känslor och åsikter med flera ord. E L Du börjar använda adjektiv. E L Kultur och samhälle Nivå 3 Du gör enkla jämförelser av högtider/traditioner från områden där modersmålets talas med svenska förhållanden. E L E L E L
Nivå 4
Du läser med flyt och förståelse åldersanpassade texter och listar ut längre, obekanta ord med hjälp av de ord som du redan förstår. (LUS 10-14) E L Skriva Nivå 4 Du skriver mer utvecklade meningar och korta berättande, beskrivande eller informerande texter om för dig välbekanta ämnen. E L Du har relativt god förståelse och använder grundläggande grammatiska regler och interpunktion. Du följer given struktur till en viss nivå. E L Tala och samtala Nivå 4 Du berättar om saker och ting bortom din vardag med utvecklade meningar. Du berättar/återberättar i grovt drag en text/ en händelse. E L E L Du gör enkla jämförelser mellan modersmålets uttal och svenska. E L Du rättar dig efter språkets grammatik. E L Lyssna och förstå Nivå 4 Du förstår innehållet i åldersanpassade TV program/film. E L E L Berättande texter och sakprosatexter Nivå 4 Du deltar aktivt i diskussion kring berättande, beskrivande eller förklarande texter med anknytning till traditioner från områden där modersmålet talas. E L Språkbruk Nivå 4 Du beskriver en person, ett djur, en sak, en händelse eller en upplevelse på ett detaljerat sätt. E L Du börjar använda adverb. E L Kultur och samhälle Nivå 4 Du pekar ut ursprungslandets huvudstad i en kartbok. E L Du känner igen ursprungslandets nationella sång. E L E L
Nivå 5
Du läser flytande med god läsförståelse för olika ändamål: sökläsning, översiktsläsning, djupläsning oavsett text, t.ex. enkla kapitel böcker. (LUS 15) E L Skriva Nivå 5 Du skriver berättande, beskrivande eller informerande texter som berör för dig välbekanta ämnen och även ämnen bortom din vardag. E L Du har god förståelse av grammatiska regler och interpunktion. Du följer given struktur. Du använder grundläggande grammatiska regler och interpunktionstecken i längre meningar med god säkerhet. Du jämför ordföljd, stavningsregler och interpunktion i modersmålet med svenska. E L Tala och samtala Nivå 5 Du återberättar en text (en berättelse, en saga, en myt) på ett detaljerat sätt. Berättandet sker för olika mottagare. E L Du ställer välutvecklade frågor och svarar med fullständiga meningar som berör din vardag och bortom din vardag. E L Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi bra. Du gör mer utvecklade jämförelser mellan modersmålets uttal och svenska. E L Ditt språk är relativt fritt från grammatiska fel. E L Lyssna och förstå Nivå 5 Du förstår åldersanpassade texter vid högläsning. E L E L Berättande texter och sakprosatexter Nivå 5 Du känner till berättande och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. E L Språkbruk Nivå 5 Du använder dig av ord och begrepp för att utrycka känslor, åsikter och kunskaper på ett detaljerat sätt. E L Du använder både adjektiv och adverb när du uttalar dig. E L Kultur och samhälle Nivå 5 Du beskriver flera högtider/traditioner från områden där modersmålets talas på ett detaljerat sätt. E L E L E L
Aspekt 1