👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Översiktlig planering i svenska för 9D vt. 2018

Skapad 2018-01-17 23:07 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Terminsplanering i svenska vt. åk 9
Grundskola 9 Svenska
Här följer planeringen i svenska för vårterminen. Planeringen uppdateras efter hand.

Innehåll

Planering i svenska för 9D och 9E vt 2018

 

Vecka 2

William Shakespeare

 

Vecka 3

Novellen. Vi läser noveller och går igenom novellens typiska drag. Se detaljerad planering under Uppgifter.

 

Vecka 4

Novellen. Vi läser noveller och går igenom novellens typiska drag.

 

Vecka 5

Romanen Djurens gård av George Orwell delas ut.

Vi börjar skriva novell. Se detaljerad planering under Uppgifter.

 

Vecka 6

Läxa för 9E till torsdag och för 9D till fredag: Läs kap. 1-3 i Djurens gård. Se läsplanering under Uppgifter.

Vi fortsätter att skriva novell.

 

Vecka 7

Läxa för 9E till torsdag och för 9D till fredag: Läs kap. 4-6 i Djurens gård. Se läsplanering under Uppgifter.

Kamratrespons av novellen på måndag och bearbetning i slutet av veckan. Novellen lämnas in senast fredag eftermiddag!

 

Vecka 8

Läxa för 9E till torsdag och för 9D till fredag: Läs kap. 7-10 i Djurens gård. Se läsplanering under Uppgifter.

Vi diskuterar teaterföreställningen i aulan veckan innan och övar inför det nationella provet i svenska delprov B (läsa).

 

Vecka 9

Sportlov

 

Vecka 10

Vi övar inför delprov B av det nationella provet i svenska och diskuterar också Djurens gård.

 

Vecka 11

Nationellt prov i svenska, delprov B (läsa) på tisdag den 13 mars.

Nationellt prov i svenska, delprov C (skriva) på torsdag den 15 mars.

 

 

Planering för resten av terminen kommer att läggas ut kring sportlovet.

 

 

Uppgifter

 • Novellen

 • Djurens gård

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ettändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  C 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
  Sv  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  A 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  C 9
 • Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Novell ny

Bedömningsmatris till novell

F
E
D
C
B
A
Koppling till uppgiften
Du följer instruktionen och visar medvetenhet om vad som utmärker en novell.
Du följer instruktionen och visar god medvetenhet om vad som utmärker en novell.
Du följer instruktionen och visar mycket god medvetenhet om vad som utmärker en novell.
Innehåll
Novellen innehåller enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer.
Novellen innehåller utvecklade gestaltade beskrivningar av t.ex. miljö och personer.
Novellen innehåller välutvecklade gestaltade beskrivningar av t.ex. miljö och personer.
Handlingen förs framåt med enkla berättargrepp.
Novellen innehåller utvecklade berättargrepp som för handlingen framåt på ett intresseväckande sätt.
Novellen innehåller välutvecklade berättargrepp som för handlingen framåt på ett intresseväckande sätt.
Struktur
Novellens dramaturgi är enkel.
Novellens dramaturgi är relativt komplex.
Novellens dramaturgi är komplex.
Novellen är i huvudsak sammanhängande
Novellen är sammanhängande och strukturen tydligt urskiljbar t.ex. genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik.
Novellen är sammanhängande och välstrukturerad genom t.ex. en konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning, avslutning och rubrik.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt
Ordvalet är varierat och passar i novellen.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i novellen väl.
Ny aspekt
Ord och fraser är relativt korrekta.
Ord och fraser är relativt korrekta.
Ord och fraser är korrekta med något undantag.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Tempusväxlingar förekommer men stör inte förståelsen av novellen.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av novellen.
Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för t.ex. skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för t.ex. stavning och skiljetecken.
Du följer väl skrifspråkets normer för t.ex. skiljetecken och stavning.

F
E
D
C
B
A
Helhetsbedömning novell
Du följer uppgiftsinstruktionen. Novellens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Du följer uppgiftsinstruktionen. Novellens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Du följer uppgiftsinstruktionen. Novellens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.

Sv
Djurens gård av George Orwell

Djurens gård: bedömningsmatris för läsförståelseuppgifter till boken.

Uppnår ej kunskapskraven
Nivå E
Nivå D
Nivå C
Nivå B
Nivå A
Helhetsbedömning av uppgift till Djurens gård
Du har inte följt instruktionen för uppgiften och/eller når inte en godtagbar nivå vad gäller innehåll och språk.
Du visar att du på ett tillfredsställande sätt kan återge innehållet i boken och göra kopplingar, dra slutsatser och reflektera kring innehåll och språk i boken. Du formulerar dig på ett i huvudsak tydligt sätt.
Kraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du visar att du relativt väl kan återge innehållet i boken och göra kopplingar, dra slutsatser och reflektera kring innehåll och språk i boken. Dina svar är relativt välformulerade.
Kraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du visar att du på ett utmärkt sätt kan återge innehållet i boken och göra kopplingar, dra slutsatser och reflektera kring innehåll och språk i boken. Dina svar är välformulerade.

Sv
Författarporträtt

Ännu ej uppnått målen
E
D
C
B
A
Innehåll
Ännu ej uppnått målen.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Textanvändning och källhantering
Ännu ej uppnått målen.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller .... i huvudsak fungerande citat och källhänvisningar.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller ... relativt väl fungerande citat och källhänvisningar.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller väl fungerande citat och källhänvisningar.
Språk och struktur
Ännu ej uppnått målen.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringaroch ett enkelt ämnesrelaterat språk. Sammanställningarna innehåller i huvudsak fungerande struktur.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar och ett utvecklat ämnesrelaterat språk.Sammanställningarna innehåller ... relativt väl fungerande struktur.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringaroch ett välutvecklat ämnesrelaterat språk. Sammanställningarna innehåller väl fungerande struktur.
Sammanfattande omdöme
Ännu ej uppnått målen.
E
D
C
B
A