Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik

Skapad 2018-01-18 09:03 i Välkomstcentrum Borlänge
Grundskola 7 – 9 Engelska
"I have a dream... ", Martin Luther King Jr:s tal 1963, är kanske det mest kända talet i vår moderna historia. Men visste du att redan år 400 f. Kr tidsräkning hölls kurser i hur man bäst fångar publikens intresse, hur man övertygar publiken och hur man lär sig sitt tal utantill? Retorik - står för det klassiska "vältalighet", men ger oss också många tips om hur man påverkar eller underhåller sin publik även idag, år 2018. "I have a dream..." - så börjar Martin Luther King's berömda tal. Hur börjar ditt? Detta och mycket mer inom retorik kommer du att arbeta med under den första delen av terminen.

Innehåll

 

Genomförande (preliminärt vecka 45 - 50)

Arbetet inleds med att vi går igenom ”I Have a Dream” tal s. 111-114 av läromedlet Good stuff D Gold. Vi arbetar med gemensam och enskild läsning. Vi kommer också att titta, lyssna på, och analysera olika berömda tal (Se bifogat planering).

Vi går igenom de tre olika delarna Logos-, Patos- och Etos. Vi pratar om vikten av att vara engagerad och påläst i sina muntliga presentationer.

Följande retoriska stilgrepp ska vi titta närmare på: tretal, retoriska frågor, allegorier, upprepning, allusion, motsatser, metaforer, anaforer. 

Du ska skriva ditt eget tal som du ska läsa upp för klassen-(se bifogat uppgift).

Vi kommer att på olika sätt arbeta oss fram mot målet att:

 • Du läser och lyssnar på olika kända tal.
 • Du tränar på att samtala, analysera och diskutera i olika grupper.
 • Du lär dig olika typer av retoriska knep.
 • Du lär dig hur du planerar ditt eget tal.
 • Du lär dig hur du förbereder och framför detta vid ett givet datum.

Viktiga begrepp

Retorik- Konsten att tala väl och övertygande

Den retoriska triaden:

Ethos- att behaga lyssnaren

Pathos-att väcka en känsla hos lyssnaren

Logos-att övertyga lyssnaren

Kroppsspråk

Intonation-satsmelodi

Betoning-där man lägger trycket

Upprepning

Anafor-flera led börjar på samma sätt

Antites- motsatsord ställs intill varandra

Hyperbol-stark överdrift

Retorisk fråga-fråga som inte kräver svar

Allitteration

Disposition tal:

Inledning-säg vad du ska säga (15%) Väck intresse med citat, fråga, liknelse, minne. Förhandsvisa vad du kommer att tala om

Talkropp-säg det (75%) Talets kärna 1...2...3...

Avslutning-säg vad du har sagt (10%) sammanfatta, knyt ihop med inledningen

Bedömning

Din insats under lektioner, dvs i olika övningar, uppgifter, samtal och diskussioner

Ditt arbete med ditt engelska tal (Muntligt och skriftligt)

Nedan finner du betygskrav för arbetsområde "Retorik".

Uppgifter

 • Speech slutuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Lgr11
 • får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling,
  Lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
5. Assessment Matrix for English Years 7 - 9

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Tala
Du pratar enkelt och begripligt och kan använda fraser och meningar för att få fram ditt budskap. Du kan prata ganska sammanhängande. Du använder enkla ord och fraser för att få fram det du vill säga.
Du kan uttrycka dig ganska varierat, tydligt och sammanhängande. Du pratar med visst flyt och kan anpassa ditt språk ganska bra efter vem du pratar med.
Du använder ett varierat språk för att uttrycka det du vill eller behöver säga. Du pratar med mycket bra flyt och anpassar ditt språk mycket väl efter den du talar med och efter situationen.
Skriva
Du kan skriva enklare sammanhängande texter så att mottagaren begriper vad du menar. Du skriver meningar som man förstår, även om språket inte alltid är helt rätt.
Du skriver ganska varierat, tydligt och med en röd tråd. Du har flyt i språket och kan formulera bra meningar. Du kan anpassa din text efter vem som ska läsa den.
Du formulerar dig varierat och med en tydlig röd tråd. Du har mycket bra flyt i språket och kan formulera korrekta och varierade meningar. Du använder ett rikt ordförråd. Du varierar ditt språk efter mottagare och situation med lätthet.
Lyssna
Du förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo och visar att du har förstått det du har hört genom att återberätta det viktigaste av innehållet. Du förstår och kan jobba efter enkla instruktioner du får på engelska. Du kan uppfatta budskapet i stora drag i talad engelska utan att haka upp dig på enstaka ord som du inte förstår.
Du förstår även viktiga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo och kan återberätta innehåll och detaljer i det du hört , dvs lyckas att få fram det du vill ha sagt så att en engelsktalande person skulle kunna förstå. Du förstår och kan arbeta efter instruktioner. Du förstår det huvudsakliga budskapet i talad engelska.
Du förstår helheten, men även detaljer i talad engelska i måttligt tempo och kan diskutera det du har hört på välformulerad, varierad och tydlig engelska. Du förstår och kan arbeta efter längre instruktioner. Du förstår talad engelska väl.
Läsa
Du förstår det huvudsakliga innehållet i enklare texter. Du visar att du har förstått det du läst genom att återberätta det viktigaste av innehållet.
Du förstår även viktiga detaljer i texter vi läser. Du kan återberätta innehåll och detaljer i det du läst på bra engelska, dvs med hela meningar.
Du kan diskutera innehållet i det du läst så att det framkommer att du har förstått texten väl. Du kan diskutera det du har läst på välformulerad, varierad och tydlig engelska.
Kommunikations-metoder
Du kan välja och använda några metoder som gör att du blir förstår och förstådd på ett ganska bra sätt när du pratar och lyssnar.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du blir förstår och förstådd på ett bra sätt när du pratar och lyssnar.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du blir förstår och förstådd på ett mycket bra sätt när du prata och lyssnar.
Struktur
Din presentation har en inledning, en huvuddel och en avslutning. I huvudsak fungerande
Lyssnaren kan uppfatta en logisk koppling mellan presentationens olika delar. Det finns en intresseväckande inledning och ett sammanfattande avslut. Relativt väl fungerande.
De olika delarna kopplas samman på ett träffsäkert och logiskt sätt, alltså att talet har en tydlig röd tråd. Dessutom ska avslutningen ha en tydlig återkoppling till inledningen. Väl fungerande
Innehåll
Fakta som du har samlat är i huvudsak relevant och har med ämnet att göra. Du redovisar dina källor. I huvudsak fungerande
Fakta som du har samlat är relevant, logisk och sammanhängande. Du redovisar dina källor. Relativt väl fungerande
Fakta som du har samlat är relevant, logisk och sammanhängande. Framförandet ska innehållsmässigt bredda och fördjupa mottagarnas kunskap om ämnet. Du redovisar dina källor. Väl fungerande
Språk
Ordvalet är enkelt. Du använder något retoriskt begrepp. Viss språklig variation
Ordvalet är utvecklat, till exempel genom att vara varierat och passa för mottagaren. Du använder några retoriska grepp. Relativt god språklig variation
Ordvalet är välutvecklat, till exempel genom att vara varierat, träffande och specifikt och passar väl för mottagaren och ämnet. Du använder flera retoriska begrepp. God språklig variation
Framförande
Du talar tydligt och visar engagemang och trovärdighet. Du är bunden vid ditt manus. Viss anpassning till syftet
Du talar tydligt med engagemang, inlevelse och trovärdighet. Du har kontakt med lyssnarna och använder stödord. Relativt god anpassning till syftet
Du talar tydligt med engagemang, inlevelse och trovärdighet. Du använder din röst för att påverka och du har god kontakt med lyssnarna. Du talar mestadels fritt. God anpassning till syftet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: