Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning Misan-Hemulen vt18

Skapad 2018-01-18 12:57 i Mumindalens förskola Svedala
Förskola
Hur vi ska arbeta med barnens intresse för kroppen.

Innehåll

Gemensamt Tema 

Projektbeskrivning

Gemensamt Tema VT 2018

Lekfullt lärande Naturligtvis”

 

Barngruppens projekt: Kroppen och bondgårdsdjuren

 

Bakgrund:

Varför ska vi arbeta med detta projekt inom temat? Tänk på barnens inflytande, hämta inspiration från dem. Brainstorming? Vad vill vi erbjuda barnen? Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering?

KROPPEN

Barnen i Misan och Hemulen har visat ett intresse både utav kroppens olika delar och ansiktet och dess uttryck. De kommer och pekar eller gör grimaser och vill att vi ska härma eller säga vad det är för kroppsdel.

Genom att arbeta med KROPPEN som tema vill vi erbjuda barnen att utveckla:

-        sina kunskaper av kroppens olika delar (Naturvetenskap/Språk – begrepp)

-       Sin förmåga att läsa av kroppsspråk (Språk - kommunikation)

-        sin förmåga att kunna läsa av ansiktsuttryck – känslor (Värdegrund – empati)

-        Sin fin- och grovmotorik (Motorik)

-       Förmågan att känna och läsa av vad de behöver för att må bra (Hälsa)

BONDGÅRDSDJUREN

Misan och Hemulen barnen visar ett stort intresse för alla slags djur. De kommer ofta med böcker om djur som de vill titta/läsa i eller de leker med leksaksdjuren. Vi upplever att barnen har en stor kunskap om vilda djur från andra kontinenter så som lejon, zebra och elefanter.

Genom att undervisa om temat BONDGÅRDSDJUREN vill vi erbjuda barnen att utveckla

-       Sin kunskap om de svenska bondgårdsdjuren (Naturvetnskap – vilka djur/namn)

-       Djurens läten. (Språk – ljuden)

  

Syfte:

Vad är det vi vill undersöka och varför?  Frågeställningar? Vad vill vi uppnå med projektet i sin helhet och sina delar? Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? vad är det vi vill att barnen ska få ett förändrat kunnande om? inkludera värdegrund, kärnämnen och barns inflytande

Kroppen

Genom att arbeta med temat kroppen är syftet både att öka barnens kunskap om anatomin men också dess förmåga att läsa av både sig själv och andra.

 

Bondgårdsdjuren

Genom att arbeta med tema om bondgårdsdjuren är syftet att barnens kunskaper om de svenska bondgårdsdjuren

 

 

Förutsättningar, arbetssätt, organisation och struktur:

Tid, rum, personal, åldrar, material, ansvarsfördelning, osv. Hur skapar vi förutsättningar för barnen att utveckla förskolans kärnämnen. Hur ska vi organisera perioden/ veckan/ dagen. `Hur ska vi dokumentera?

Tiden varierar, vi har både för och eftermiddagar som vi kan disponera till projektarbete.

Misan består av ett rum men vi har också Hemulens lokaler till vårt förfogande. Hemulen består av ett större rum och två mindre. Vi har också vår stora utemiljö att nyttja.

Hemulen 2 bsk på14 barn ålder 3-4år

Misan 1 fsk + 1 bsk på 7 barn ålder 2-3år

Vi har bestämt att till större delen använda oss av mindre grupper vid undervisningen. Detta val har vi gjort utifrån diskussion och utvärdering av projektarbetet VATTEN där vi till stor del hade både Misan och Hemulen tillsammans.

På avdelningarna har vi tillgängligt material för barnen i form av böcker, pussel, spel, bondgårdsdjur, dockor. I närmiljön har vi hagar där man kan se bland annat kor, ett bibliotek.

Personalen har också tillgång till exempelvis internet, faktaböcker mm.

Vi dokumenterar genom att fotografera och därefter låter vi barnen återkoppla vad de gör på bilderna och genom att barnen gör alster de berättar om.

Minne – Att komma ihåg och lagra erfarenheter och upplevelser. Generell förmåga som påverkar det mesta lärandet. genom att upprepa med variation och använda oss av samma begrepp i olika situationer blir det lättare för barnen att ta till sig och befästa – minnas.

Kommunikation – Att förstå andra och kunna göra sig förstådd, ingå i gemenskap, *Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta …Genom att arbeta med kroppen och ansiktet vill vi stötta barnen i hur man med mer än ord kan kommunicera.

 

Arbetslagets valda mål:

Koppling till Lpfö 98 rev 2016

Våra valda mål utifrån projektets syften, metoder, övriga läroplansmål vi vill ha fokus på, eventuellt fokus på speciella uttrycksformer, utebildning osv.

 

 Förskolan ska sträva efter att varje barn

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen 

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Förskolans prioriterade mål i SKA:

2.1 Normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

       sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

2.2 Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn

       utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

 

Sniffs nedbrutna mål:

                      Visa hänsyn

 

Valda kärnämnen:

kommunikation

 

Vilka effekter vill vi uppnå?

Genom att på olika sätt arbeta med och implementera olika arbetssätt när vi har lärandesituationer om våra teman vill vi att barnen ska få en bättre självkänsla och att de får större förståelse för andra och förmågan att läsa av andra.

Vilka kännetecken förväntar vi oss att se?

 

Metoder:

I undervisning och med olika uttryckssätt. Koppling till Lpfö 98 rev 2016

 Vi vill använd oss av ett brett utbud av inlärningsstilar och varierade situationer för att barnen ska få en varierad och intressant verksamhet med möjlighet att lära sig med variation.

·         Använda oss av litteratur – sagor och faktaböcker

·         Sånger

·         Skapande

·         EQ-dockor?

·         Närmiljön

·         IKT – dokumentation och återkoppling

Iscensättning av lärmiljön:

Behov utifrån barnen och projektets inriktning och syfte

Kroppen – Vi kan låna fler böcker att ha tillgängliga för barnen, rita av barnens kroppar att sätta upp. Pusslena med anatomi pojke och flicka. Använda EQdockorna för ansiktsuttryck, speglar och foton.

Bondgårdsdjuren – ha bondgårdsdjuren framme. Bilder av djuren, pussel, sagor, ljud.

 

Föräldrarnas delaktighet:

På vilket sätt kan vi göra föräldrarna delaktiga i projektet?

Kroppen – boken om mig själv ???

Bondgårdsdjuren --

  

Ev förändring/utveckling av inriktning:

Använd MALL "reflektion/uppföljning RL&V MD" Uppdatera därefter projektbeskrivningen. numrera i detta dokument uppdatering 1, 2, 3 osv

Hur går vi vidare utifrån uppföljning av iakttagelser, dokumentation, värdegrund, Utveckling och lärande och barns inflytande? Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger, varför? Hur arbetar vi vidare och varför?

 

 

Avslutning av projekt:

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser? Hur avslutar vi projektet med vårdnadshavarna?

 

 

 

 

 

5

"Lekfullt lärande Natur-ligtvis"  läsåret 2017-18

Projektbeskrivning

 

 

Barngruppens projekt:

 

Bakgrund:

Varför ska vi arbeta med detta projekt inom temat? Tänk på barnens inflytande, hämta inspiration från dem. Brainstorming? Vad vill vi erbjuda barnen? Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering?

 

Syfte :

Vad är det vi vill undersöka och varför?  Frågeställningar ? Vad vill vi uppnå med projektet i sin helhet och sina delar? Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? vad är det vi vill att barnen ska få ett förändrat kunnande om? inkludera värdegrund, kärnämnen och barns inflytande

 

Förutsättningar, arbetssätt, organisation och struktur:

Tid, rum, personal, åldrar, material, ansvarsfördelning, osv. Hur skapar vi förutsättningar för barnen att utveckla förskolans kärnämnen. Hur ska vi organisera perioden / veckan / dagen. `Hur ska vi dokumentera?

 

Arbetslagets valda mål:

Koppling till Lpfö 98 rev 2016

Våra valda mål utifrån projektets syften, metoder, övriga läroplansmål vi vill ha fokus på, eventuellt fokus på speciella uttrycksformer, utebildning osv.

 

Förskolans prioriterade mål i SKA:

 

Valda kärnämnen:

 

Vilka effekter vill vi uppnå?

 

Vilka kännetecken förväntar vi oss att se?

 

Metoder:

I undervisning och med olika uttryckssätt. Koppling till Lpfö 98 rev 2016

 

Iscensättning av lärmiljön:

Behov utifrån barnen och projektets inriktning och syfte

 

Föräldrarnas delaktighet:

På vilket sätt kan vi göra föräldrarna delaktiga i projektet?

 

  

Ev förändring/utveckling av inriktning:

Använd MALL "reflektion/uppföljning RL&V MD" Uppdatera därefter projektbeskrivningen. numrera i detta dokument uppdatering 1, 2, 3 osv

Hur går vi vidare utifrån uppföljning av iakttagelser, dokumentation, värdegrund, Utveckling och lärande och barns inflytande? Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger, varför? Hur arbetar vi vidare och varför?

 

 

Avslutning av projekt:

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser? Hur avslutar vi projektet med vårdnadshavarna?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: