Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande, DaVinci - Björkris förskola Vt-18

Skapad 2018-01-18 13:04 i Unikum Ansvariga Förskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Förskola
Systematiskt kvalitetsarbete Björkris förskola

Innehåll

  •  

Nuläge - Var är vi?

Kartläggning, självvärdering och underlag       

Vi vill att barnen blir mer självständiga och känner större delaktighet i lärmiljöns utformning. Vi upplever att barnen haft svårt att se materialet på avdelningen och mest burit runt på leksakerna. Genom att strukturera upp miljön i olika lekvrår, göra materialet mer synligt och skapa mer struktur hoppas vi att barnen känner sig mer delaktiga i lärmiljön.

 

Målformulering - Vart ska vi?

Uppdraget och målen

 Genom att lära barnen att ta ansvar för leksakerna och lära sig var de finns så tror vi att deras känsla av delaktighet ökar. Vi kommer lägga stort fokus på att dela upp materialet i olika delar av lokalen, ha det synligt och skapa rutiner med undanplockande efter att leken avslutats.  

Målet är att barnen får rutin på att plocka undan efter en lek och att de vet vart materialet ska vara.

Dokumentation i bloggen 

  • hur vårt arbete med lärmiljöerna fortskrider

Dokumentation i lärloggen

  • hur det enskilda barnet hjälper till att plocka undan på avdelningen eller förklarar något om lärmiljön.

.

 

Strategier - Hur gör vi?

Planera, erfara, pröva, observera och dokumentera - koppla till forskning och beprövad erfarenhet ( utifrån barngruppens behov, intressen och erfarenheter ).

Vi kommer skapa rutinerna tillsammans med barnen genom att vara närvarande och delaktiga, hjälpa till och uppmuntra.

Vara lyhörda och observanta för hur och var barnen vill använda materialet och skapa möjligheter för detta.

Genom att vara lyhörda och observanta på vilket material som barnen visar intresse för och ge dem utrymme samt utveckla det materialet så att nya utmaningar skapas.

Analys - Hur blev det?

Reflektera, värdera, analysera och nytt avstamp

12/2-18 Omorganisationen av avdelningen har gjort lärmiljön överskådligare för barnen, de är medvetna om vart sakerna har sin plats. Det är inte längre svårt för dem att städa utan det går fort och lätt. Vid ett flertal tillfälle har de börjat plocka undan efter en lek utan att blivit uppmanade att göra så. Även avdukningsrutinen har gjort att deras ansvar för att plocka undan efter sig har ökat.

De har även blivit mer delaktiga i framplockandet vid måltiderna då de nu vet att komposten ska fram, bestickhinken samt backen som tallrikar och glasen står i skall fram.

 

19/2 -18 Barnen önskade fler QR-koder och varit delaktiga i vart qrkoderna skall sitta och i vilken höjd de ska sitta. Lärmiljön förändras hela tiden, vi ändrar både så att barnen ska få mer plats till det de har intresse för just nu och för att undvika tillrättavisningar så mycket som möjligt.

5/3 -18 Vid ett tillfälle när vi hade vikarie blev flera av barnen oroliga och vissa rentav ledsna vid övergångarna. Situationen var stressig och upplevdes av oss pedagoger som tidspressad. Vid reflektion kring vad som gjorde barnen oroliga och ledsna kom vi fram till att det antagligen var förändringar i våra rutiner, saker blev inte gjorda som vi brukar göra dem pga tidspress och att vikarien inte kände till dessa rutiner. Vi kommer därför vara tydligare med våra rutiner i fortsättningen och hålla fast vid dem hårdare speciellt när det är förändringar och inte låta klockan styra oss utan låta barnens perspektiv gå först.

Vid ett lektillfälle använde några av barnen sig av våra babblarekort för att skapa en programmeringsbana. De lade korten i en rad och gick på dem. För att utmana barnen vidare och göra materialet mer kompatibelt med deras lek ritade vi pilar och hopptecken på korten. Detta togs emot med stor entusiasm av hela barngruppen och de lade genast en bana och turades om att gå den.

Flera av barnen har ett stort intresse av att smöra sina smörgåsar själva. Vi har inte alltid möjlighet pga olika anledningar att låta dem göra detta, istället tog vi fram material så att de kan leka att de smörar smörgåsar. Vi tog fram smörgåsar, ost, skinka och sallad i plast och gav dem urdiskade smörpaket. När vi såg att intresset var stort för denna lek, så lade vi till ett mjölkpaket. Barnen efterfrågade leverpastej som är ett av de flestas favoritpålägg och vi gav dem även ett sådant paket urdiskat. För att utmana leken vidare och göra dem ännu mer delaktiga  skapade vi en film där ett av barnen gör en algoritm av att smöra en smörgås. Denna film gjorde vi bilder och qrkod av som vi satte på bordet där barnen leker för att göra den tillgänglig.

14/3 Vi märkte under utflykten att barnens intresse för fåglar var mycket större än vi trodde. Alla barnen var delaktiga i reflektionerna efter att vi matat fåglarna och de fortsatte prata om fåglarna långt in på eftermiddagen. Vi tänkte därför fortsätta att utmana och utforska kring fåglar.

26/3 Vid utflykten märkte vi att barnen har olika tempon när de går. Den del barn är snabba och vill ta sig långa sträckor medan andra har fullt upp med att gå. Utifrån detta tänker vi prova att dela upp barngruppen så att allas behov blir tillgodosett.

Valet av att fortsätta att arbeta med fåglar känns helt rätt då barnen verkligen suger åt sig allt vi pratar om när det gäller fåglar. Vid fem fina fåglar sången kunde barnen fyra av fem fågelarter.

Nyläge - Hur går vi vidare?

Vi fortsätter göra barnen delaktiga i allt som går och försöker skapa en så tillåtande lärmiljö som möjligt. Ge barnen ansvar och små uppdrag där de hjälper till.

5/3-18 Skapa en arbetsbeskrivning över rutiner och övergångar som finns under en arbetsdag till vikarier och ny personal.

Fortsätta utmana barnen där de är i sina lekar och skapa eller köpa in material som de behöver för att utmanas i sina lekar och i sitt utforskande

  • sjunga sånger och ramsor om fåglar
  • skapa filmer i Puppet Pals om fåglar tex fem fina fåglar
  • skapa kort kring fem fina fåglar
  • programmera undelaten
  • påskpyssel
  • gå på utflykt och mata fåglarna
  • samtala om olika fåglar, qrkoder

26/3 Testa att dela upp barnen i två grupper vid utflykten på tisdagar.

 

Avstämning vt-18

Vi har en pågående förändring i lärmiljön, det är viktigt för oss att lärmiljön är levande och följer barnens behov och intresse. Vi försöker utgå från barnens perspektiv och utnyttja lokalerna maximalt. Under utvecklingssamtalen samt de samtal vi haft vid överlämningarna med föräldrarna har vi fått uppfattningen att de känt sig delaktiga i vårt arbete kring lärmiljön.

Vi har hela tiden arbetat uppmuntrande med att få barnen att hjälpa till och delta i verksamhetens rutiner, så som framdukning, avdukning, bäddning, städning osv. Detta har dokumenterats i deras lärloggar. Vår känsla är att barnens självkänsla har vuxit med dessa uppgifter och vi upplever att barnen tycker om att vara med och hjälpa till. Vi kommer fortsätta att göra barnen delaktiga i verksamheten även nästa termin.

Vi har märkt nu när vi arbetat i småbarnsgrupp under ett års tid att de yngre barnen inte har samma behov av små vrår där de kan leka ensamma eller två och två utan de vill vara med oss pedagoger. Det är viktigt för dem att se oss hela tiden så uppdelningarna av lärmiljön måste vara ganska låga.

En annan sak vi tar med oss är att rutiner är otroligt viktiga för barnen och att mycket av deras trygghet ligger i att rutinerna följs.

Förskola i förändring och de mindre barngrupperna har gjort det lättare att få en närmare relation med barnen och föräldrarna. Detta har också gjort det lättare att möta barnens individuella behov. Att vi arbetar två i varje arbetslag gör det också lättare att förmedla information och få möjlighet till reflektion.

 

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: