👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Road trip 2

Skapad 2018-01-18 16:46 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Slöjd Kemi Svenska Bild Geografi

Innehåll

Hur arbetar vi?

 

Läs- och skrivverkstad

 

Din uppgift är att skriva ett resereportage. Du väljer en stad som du får besöka via nätet. I denna stad transporterar du dig runt på en cykel.

Vi utgår ifrån läromedlet skrivarboken och en tankekarta. Du får feedback på din text och möjlighet att skriva rent.

 

SO/SV - Din uppgift är att skapa en resmålsbroschyr. Din broschyr ska både innehålla fakta men även en lockande text för att så många som möjligt ska vilja besöka ditt resmål. I denna verkstad arbetar vi både med so då vi letar fram stads/landsfakta och med ämnet svenska då vi formulerar oss i skrift.

 

SO/Tk - Gaming the real world- Din uppgift är att bygga upp en berömd europeisk byggnad i Minecraft.

Vi kommer att se exempel på hur spel och VR (virtual reality) används i t.ex. stadsplanering. Ni kommer att arbeta 2 o 2 och ska hitta bilder och fakta om er byggnad så att ni kan göra en enklare ritning och sedan bygga er byggnad i Minecraft. Avsluta med att skriva 5 fakta på skyltar vid byggnaden och ta en skärmavbild och/eller filma slutresultatet.

 

NO

Människan, växter och djur kan inte leva utan vatten. I Sverige har vi gott om vatten och vi behöver bara vrida på en kran så får vi rent och fint dricksvatten. I andra delar av världen kan det vara svårt att få tag på det och det är ett stort vardagsproblem.

Vi använder också vatten att resa på; både vid stora upptäcktsresor men också att ta sig från ett land till ett annat.

På den här verkstaden kommer du att:

 • lyssna på genomgångar där du får diskutera och ställa frågor
 • läsa fakta, svara på frågor och skriva texter
 • delta i diskussioner
 • delta och utföra enkla undersökningar och dokumentera dem med text och bild
 • se på film som vi diskuterar tillsammans

 

Trä-och metallslöjd

Uppgiften är att tillverka ett pennskrin med ett öppningsbart lock. Uppe på lockets ovansida skall det finnas ett känt motiv från ett Europeiskt land. Du väljer själv både land och motiv. Detta motiv skall sedan skäras ut med hjälp av håljärn eller stämjärn så att det blir som en relief.

 

Bild

Du kommer att få se en Powerpoint och höra lite om 20 olika Erasmuskonstnärer. Din uppgift är att efter genomgång välja en av dem som du tycker verkar intressant. Du skall inspireras av den konstnären och skapa ett eget konstverk. 

 

 

Mål  

Läs- och skrivverkstad

 

 • Arbeta fram ett resereportage utifrån bilder.
 • Följ skrivregler.
 • Skriv med gestaltande beskrivningar.
 • Använd tre källor och utvärdera dessa.

 

SO/Tk - Gaming the real world

·         kunna välja ut en byggnad som är möjlig att bygga i minecraft.

·         hitta tillräcklig fakta om byggnaden

·         göra en enkel ritning

·         bygga byggnaden med relevanta (vettiga) proportioner, skriva ner 5 fakta och placera vid byggnaden.

·         redogöra för arbetsförloppet

 

NO

·         kunna beskriva en vattenmolekyl H2O och hur den rör sig i vattnets olika former

·         kunna beskriva vattnets kretslopp och några av vattnets egenskaper

·         kunna genomföra enkla undersökningar om vatten och dokumentera dem med text och bild

 

Trä-och metallslöjd

 

 • Kunna välja ut ett motiv som är möjligt/rimligt att skära ut
 • Kunna rita motivet
 • Kunna hantera rätt verktyg på rätt sätt
 • Kunna följa både muntliga och skriftliga instruktioner och arbetsbeskrivningar

Bild

 • kunna välja en intressant konstnär
 • kunna lyssna på instruktion
 • kunna förbereda ditt arbete
 • kunna handskas rätt med materialet
 • göra ett konstverk inspirerat av konstnären
 • montera ditt konstverk.
 • redovisa ditt konstverk i @slöjda med alsternamn Konstnärer.

 

SO/Sv - geografi

·         Kunna skapa en resmålsbroschyr.

·         Skapande av texter där ord och bild samspelar.

·         Kunna anpassa språket beroende till vem man skriver.

·         Kunna skriva faktatexter

·         Kunna skriva på ett ”lockande” sätt.

 

Bedömning

Läs- och skrivverkstad

 

2a. Hur skriver eleven ett resereportage utifrån innehåll och struktur samt språklig variation?

2b. Hur använder eleven grundläggande regler i texten för stavning, skiljetecken och språkriktighet?

2c. På vilket sätt innehåller texten gestaltande beskrivningar och handling?

2d Hur resonerar eleven om informationens användbarhet som sökts och valts ut från ett avgränsat urval av källor?                                                                       2f. Hur kombineras text med olika estetiska uttryck så de samspelar på ett sätt som eleven förstärker och levandegöra sina texters budskap?

 

 

So/sv-geografi:

·         Kunna skapa en resmålsbroschyr.

·         Skapande av texter där ord och bild samspelar.

·         Kunna anpassa språket beroende till vem man skriver.

 

SO/Tk - Gaming the real world:

·         Kommunikativ förmåga - Kunna (samarbeta) samtala, resonera, diskutera, uttrycka egna åsikter och redogöra för arbetsförloppet.

·         Metakognitiv förmåga - Kunna pröva och ompröva, reflektera, lösa problem och avgöra rimligheten.

·         Förmåga att hantera information - Kunna söka, samla och strukturera information.

 

NO

·         Vilka kunskaper du har om vattnets uppbyggnad och egenskaper  och hur väl du använder dig av de ord och begrepp som hör till

·         Hur du kan samtala om och diskutera frågor som handlar om vatten t ex ytspänning, lösningar/blandningar, syra/bas och vattenrening

·         Hur du kan genomföra enkla undersökningar

·         Hur du kan planera en egen undervisning

·         Hur du kan dokumentera undersökningar i text och bild

 

 

Trä-och metallslöjd

·         Förmågan att kunna följa de givna instruktionerna, både muntliga och skriftliga

·         Förmågan att kunna arbeta självständigt

·         Förmågan att kunna vara koncentrerad och att lägga upp arbetet så att du hinner bli klar på den givna tiden (4x80min).

·         Förmågan att kunna göra en bra redovisning

Bild

·         Förmågan att kunna lyssna på instruktion.

·         Förmågan att handskas rätt med materialet.

·         Förmågan att vara koncentrerad på ditt arbete och föra det framåt så att du blir klar inom den utsatta tiden.

·         Förmågan att slutföra och redovisa ditt arbete särskilt din självbedömning är viktig.

 

 

 

Uppgifter

 • Vattnets tre former - ord och begrepp

 • Filmer: Fatta fakta-vatten, Historiepolisen-Anders Celsius, Kemi nästa-vatten

 • Uppgifter till PULS Fysik och kemi

 • Alla laborationer

 • Tankekarta läs- och skrivverkstad

 • Elevblad läs- och skrivverkstad

 • Platsbeskrivning

 • dialog

 • Erasmuskonstnärer

 • Pennskrin

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Sl Bl Ke Ge
Kemi - vatten

Ny nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Samtala om och diskutera kring enkla frågor
Eleven kan med stöd av vuxen samtala om och diskutera enkla frågor som rör vatten genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalet och diskussionen framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör vatten genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalet och diskussionen framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som vatten genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalet och diskussionen framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör vatten genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalet och diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
Genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar
Eleven kan med stöd av vuxen genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar på ett ändamålsenligt och fungerande sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentera enkla undersökningar
Eleven gör med stöd av vuxen enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Formulera frågeställningar och planeringar
Eleven kan med stöd av vuxen bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Kunskaper om vattnets uppbyggnad, egenskaper, kretslopp
Eleven har grundläggande kunskaper om kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp. Eleven behöver stöd av vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper om kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om kemins sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.

Sv Sl Bl Ke Ge
Sv/So - resmålsbroschyr

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Skriva texter
Hur skriver eleven olika slags texter utifrån innehåll och struktur samt språklig variation?
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation, men behöver hjälp av kamrat eller vuxen.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Gestaltning
På vilket sätt innehåller de berättande texter eleven skriver gestaltande beskrivningar och handling?
De texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar men behöver hjälp av kamrat eller vuxen.
De texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
De texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar.
De texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar.
Kombinera text med bid
Hur kombineras text med olika estetiska uttryck?
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap, men behöver hjälp av kamrat eller vuxen.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.