Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ärftlighet, Genteknik & Evolution

Skapad 2018-01-22 19:42 i Förslövs skola F-9 Båstad
Ärftlighet, Genteknik & Evolution Vad är det som påverkar dina egenskaper mest? Är det arv eller miljö? Hur påverkar modern forskning kring genteknik vårt samhälle? Varifrån kom människan? Vilka bevis finns för evolutionsteorin?
Grundskola F – 9 Biologi
Vad är det som påverkar dina egenskaper mest? Är det arv eller miljö? Hur påverkar modern forskning kring genteknik vårt samhälle? Varifrån kom människan? Vilka bevis finns för evolutionsteorin?

Innehåll

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

Att få grundläggande kunskaper inom arv och utveckling så att dessa fakta kan användas till att formulera egna argument i frågor som rör genetik.

Kopplingar till läroplan

Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

 

Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Syfte få inblick i naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som grund samt få perspektiv på hur den har utvecklats och vilken kulturell påverkan den har haft.

Centralt innehåll

Kopplingar till centralt innehåll i kursplanen för Biologi 7-9

·         Natur och samhälle Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

·         Kropp och hälsa Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

·         Biologin och världsbilden Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

 

·         Biologin och världsbilden Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

 

·         Biologins metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Arbeta med ord och begrepp individuellt och i grupp och då presentera detta i text och muntligt. Genom efterarbete av visade filmer under arbetsområdet ges tillfälle att visa förmåga att formulera egna argument och då skilja på åsikter och biologiska fakta.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Att du med hjälp av grundläggande kunskaper kan resonera om ärftlighet, genteknik och evolution. Förmågorna visar du genom diskussioner, skriftliga läxförhör, muntliga samt skriftliga presentationer samt ett skriftligt prov. 

Undervisning – Begrepp vi kommer att arbeta med:

En fullständig lektionsplanering lämnas ut till eleverna i pappersform samt läggs i GAFE. Undervisningen kommer att kretsa kring följande begrepp:

BEGREPP

Under arbetsområdets gång ansvarar varje elev själv för att skriva ned förklaring till vad de olika begreppen betyder. Skulle det vara svårt att förstå vad som menas med de olika begreppen finns det naturligtvis möjlighet att fråga under lektionerna. Stjärnmärkta begrepp är svårare och avsedda främst för betygsnivåerna C-A. 

Begrepp: Arv och Utveckling

 

DNA-molekyl
Kromosomer
Gen
Arvsanlag
Arvsmassa
Cellkärna
Celldelning
Könskörtlar
Könlös förökning
Mutation
Miljöfaktor
Proteiner
Aminosyror
Dominerande anlag
Vikande anlag (*Reccesiva anlag)
Könskromosomer
Resistens
*Enzymer
*Mitokondrier
*Ribosom
*Golgiapparat
*Organeller
*Reduktionsdelning
*Homozygot
*Heterozygot
*Mitos
*Meios

Begrepp: Gener i människans tjänst

Växtförädling
Djurförädling
Klona
GM-grödor (GMO)
Mångfald
Genbank
Stamcell
Transplantation
Transgen


Begrepp: Livets utveckling

”Det naturliga urvalet”
Evolution
Art
Fotosyntes
Klorofyll
Urcell
Bakterie
UV-strålning
Neanderthalare
Homo sapiens
Fossil

Matriser

Bi
Ärftlighet, Genteknik & Evolution

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtal / diskussion / skriftliga frågor
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ”Ärftlighet, Genteknik och Evolution” (t ex filmer, teori ifrån boken, vetenskapsnyheter) med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt. I diskussionerna skiljer eleven på fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ”Ärftlighet, Genteknik och Evolution” (filmer, teori ifrån boken, vetenskapsnyheter) med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt. I diskussionerna skiljer eleven på fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ”Ärftlighet, Genteknik och Evolution” (filmer, teori ifrån boken, vetenskapsnyheter) med god koppling till biologiska modeller och teorier. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt. Eleven kan på egen hand se samband och konsekvenser både inom aktuellt arbetsområde och andra områden inom naturvetenskapen. I diskussionerna skiljer eleven på fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med väl utvecklade motiveringar.
Söka information och presentera (text, media eller muntligt)
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Läxförhör
Eleven kan endast svara kortfattat på en mindre del av frågorna (ca 25%).
Eleven kan svara på minst hälften av frågorna och kan på någon av frågorna ge ett omfattande svar som tyder på djupare förståelse för frågan
Eleven kan svara på i stort set samtliga frågor och kan på flera frågor ge svar som tyder på djupare förståelse för frågan.
Arbeta i grupp / Kamratstöd
Eleven löser sin del av gruppens uppgifter. Eleven bidrar i viss mån till att utveckla kamraters arbete.
Eleven löser sin del av gruppens uppgifter och tar även ansvar för att hela gruppens presenterar sitt arbete. Eleven bidrar med stöd för att utveckla kamraters arbete.
Eleven löser sin del av gruppens uppgifter och tar även ansvar för att hela gruppens presenterar ett bra arbete. Eleven bidrar med ett gott stöd för att utveckla kamraters arbete.
Förståelse för naturvetenskapens betydelse i vårt samhälle
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter inom ”Ärftlighet, Genteknik och Evolution” och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter inom ”Ärftlighet, Genteknik och Evolution” och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter inom ”Ärftlighet, Genteknik och Evolution” och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: