Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mal SO samhällskunskap år 8 ht 17 samt vt 18

Skapad 2018-01-22 21:03 i Fullriggaren Malevik 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 SO (år 1-3)
Under ht 17 har år 8 arbetat med samhällsresurser och fördelning. Utgångspunkten har varit det ekonomiska kretsloppet; att ha kunskaper om hur de olika delarna fungerar, var för sig men också tillsammans, och förstå hur pengar flyttas runt i kretsloppet. Vi har också arbetat med olika scenarion som innebär att något i kretsloppet förändras. Vt 18 har inletts med arbete om de fem nationella minoritetsgrupperna.

Innehåll

Syfte

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld.

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll

Individer och gemenskaper
 • Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.

 

Samhällsresurser och fördelning
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

 

Beslutsfattande och politiska idéer
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

 

Rättigheter och rättsskipning  (VT 18)
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.

Så här har vi arbetat:

I undervisningen har vi haft vi haft genomgångar, textläsning, filmer, diskussioner och reflektioner samt olika former av muntliga och skriftliga samarbeten och redovisningar av kunskaper. Undervisningen har till stor del handlat om att förstå hur det ekonomiska kretsloppet fungerar: vilka delar de består av och hur dessa fungerar, hur de olika delarna är sammankopplade och vad som händer i kretsloppet om någonting förändras. Under vt 18 har vi haft grupparbeten om de fem olika nationella minoritetsgrupperna som sedan redovisats i klassen.

Bedömningsaspekter:

 • Innehållets bredd I vilken utsträckning eleven tar upp centrala tankar och principer och kopplar dem till olika processer.
 • Konkretisering I vilken omfattning eleven konkretiserar sitt resonemang med hjälp av exempel, paralleller eller konsekvensbeskrivningar.
 • Problematisering I vilken omfattning eleven problematiserar, till exempel i termer av ”å ena sidan - å andra sidan”, perspektivbyten eller liknande.
 • Begreppsanvändning I vilken omfattning och med vilken precision eleven använder relevanta ämnesspecifika begrepp.
 • Komplexitet och samband I vilken omfattning eleven kan visa komplexiteten i frågor genom att peka på nyansskillnader eller hur olika faktorer påverkar varandra.
 • Generaliseringar I vilken omfattning eleven kan göra övergripande generaliseringar i sitt resonemang.
 • Träffsäkerhet I vilken omfattning eleven tar upp det som är väsentligt för ämnet/frågan.
 • Relevanta slutsatser I vilken omfattning eleven kan dra egna slutsatser som är relevanta för frågan/området.

OBS!

Under höstterminen har eleverna sökt information men inte arbetet systematiskt med att bedöma källornas relevans och trovärdighet. Bedömning av förmåga nr 5 är därför inte aktuell under höstterminen och markeras därför med vitt på alla nivåer i matrisen.

Det kunskapskrav som har varit aktuellt under arbetet med de nationella minoriteterna under vårterminen omfattar endast E-nivå, vilket innebär att förmåga nr 6 den här gången endast kan nås på E-nivå. (I kommande arbeten kan alla nivåer nås, då fler kunskapskrav vägs in i bedömningen.)

Matriser

SO
Samhällskunskap

E
C
A
Förmåga 1
Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
Förmåga 2
Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
Förmåga 3
Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
Förmåga 4
Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
Förmåga 5
Söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
Förmåga 6
Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: