Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma åk 7 "Form och storlek", "Bråk och decimaltal" samt "Procent och decimaltal" vt 17 v 2-19

Skapad 2018-01-24 17:42 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Bråk och decimaltal kap. 4 Formula årsk 7
Grundskola 7 Matematik
Under vårterminens första veckor v.2-v.5 avslutar vi arbetsområdet i geometri. Därefter påbörja ett lite större område som både omfattar bråk och procent, detta bearbetas under v.6-v.19.

Innehåll

Syfte

Innehåll. Vad?

v.2-v.5

Uppskatta och beräkna area och omkrets av månghörningar.

Välja och växla mellan olika areaenheter.

 Samband mellan area och omkrets.

v.6-v.19

Vi ska arbeta med att jämföra storleken av bråk

Växla mellan bråkform, blandad form och decimalform

Förlänga och förkorta bråk

Beräkna hur mycket bråkdelen av något är

Addera och subtrahera bråk

Göra beräkningar med bråk och decimaltal inom vikt och volym

Samband mellan bråk, decimaltal och procent

Procent räkning: "delen av det hela", beräkna delen, nya värden efter procentuella förändringar samt räkna med mer än 100%

 

Innehåll. Hur?

Undervisningen kommer att bestå av gemensamma genomgångar, eget arbete i boken, aktiviteter i grupp ,i par och helklassdiskussioner.

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt under lektionerna vid enskilt arbete och arbete i grupp. Både praktiskt och teoretiskt arbete bedöms.

Ett mindre prov på avsnittet "Form och storlek" samt ett större prov i slutet av kursen omfattande bråk, decimaltal och procent.

Se matris

Mål:

Mål:

När vi arbetat med kapitlet om geometri ska du kunna:

-Metoder för att beräkna omkrets och area av månghörningar.

-Växla mellan olika areaenheter

-Förklara samband mellan omkrets och area.

När vi arbetat med kapitlet om bråk ska du kunna:

-  Jämföra storleken av bråk

-  Växla mellan bråkform, blandad form och decimalform

- Förlänga och förkorta bråk

- Beräkna hur mycket bråkdelen av något är

-  Addera och subtrahera bråk

-  Göra beräkningar med bråk och decimaltal inom vikt och volym

När vi arbetat med kapitlet om procent ska du kunna:

-  se samband mellan bråk, decimaltal och procent

-  beräkna delen av det hela i procent

-  beräkna delen när procenttalet är känt

- beräkna nya värden efter procentuella förändringar

-  räkna med mer än 100%

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kunskapskrav i matematik 7-9

Insats krävs
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan lösa enkla problem i bekanta situationer på ett…. genom att välja och använda strategier och metoder med….
….i huvudsak fungerande sätt …viss anpassning till problemets karaktär.
….relativt väl fungerande sätt …förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
….välfungerande sätt …god anpassning till problemets karaktär.
Samt ... enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget
… bidrar till att formulera...
….formulerar enkla modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
…formulerar modeller.
Eleven för resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen. Resonemangen är…
…enkla och till viss del underbyggda
…utvecklade och relativt väl underbyggda
…välutvecklade och väl underbyggda
Förslag på alternativa tillvägagångssätt. Eleven kan…
…bidra till att ge något förslag.
…ge något förslag.
… ge förslag.
Eleven har kunskaper om matematiska begrepp. Kunskaperna är… Eleven visar detta genom att använda kunskaperna i…
…grundläggande …välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
…goda … bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
…mycket goda. …nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett…
…i huvudsak fungerande sätt.
…relativt väl fungerande sätt.
….väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. Dessa resonemang är …
…enkla
…utvecklade
…välutvecklade
Eleven kan välja och använda matematiska metoder. Metoderna är … Eleven gör det för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med…
…i huvudsak fungerande och med viss anpassning till sammanhanget … tillfredställande resultat.
…ändamålsenliga och med relativt god anpassning till sammanhanget …gott resultat.
…ändamålsenliga och effektiva och med god anpassning till sammanhanget … mycket gott resultat.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett…. Eleven använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner, och andra matematiska uttrycksformer med…
i huvudsak fungerande sätt ….viss anpassning till syfte och sammanhang.
…ändamålsenligt sätt …förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
…ändamålsenligt och effektivt sätt och …god anpassning till syfte och sammanhang.
I redovisningar och samtal för och följer eleven matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt ….
… som till viss del för resonemangen framåt.
….som för resonemangen framåt.
… som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: