Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling & lärande Upptäckarna

Skapad 2018-01-25 06:58 i Kobjers förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
På förskolorna Holken och Kobjer ges barnen möjlighet att utveckla sin identitet och känna tillit till sin egen förmåga. Den pedagogiska miljön är i ständig utveckling för att på bästa sätt möta barnens lärande, kunskaper och färdigheter. Pedagogerna tar tillvara barnens tankar, idéer och lösningar genom att ge dem lagom utmaningar i såväl inne- som utemiljön. Både miljön och materialet är tilltalande, föränderligt, utmanande, experimenterande och tillgängligt för barnet. Miljön presenteras tydligt för barnen både vid start och vid förändringar. Utifrån lokalerna och utemiljöns utformning skapas en mångfald av temarum som ger en mängd olika roliga och meningsfulla lärsituationer för barnen. När rummen skapas utgår vi från att barnen ska stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling, i sin matematiska utveckling och i sitt intresse för naturvetenskap och teknik. De ska även få stöd och stimulans i sin motoriska utveckling och ges möjligheten att använda sig av lek, fantasi, problemlösning samt av olika estetiska uttrycksformer.

Innehåll

Infoga gärna en bild som visar er årsplan/årshjul/årsklocka/lotusdiagram

1. Planerade insatser - planerade aktiviteter utifrån prioriterade läroplansmål (Vad?

Barnkonventionen och Kompisböckerna arbetet md dessa löper som en röd tråd genom hela verksamheten.

Språklig medvenhet : . Veckans ramsa. Dikter, rim och ramsor dagligen i våra samlingar, spontant och under planerade lässtunder. Handalfabetet. Vi räknar, sjunger och pratar på olika språk. 

Uppdrag: Barnen utmanas i mindre och större grupp för att tillsammans lösa uppdrag med fokus på de naturvetenskapliga ämnena. Samarbete och diskussion för att tillsammans lösa uppdraget.

Presentationer: Dela med sig av upplevelser/resor för gruppen. Förbereda hemma/ eller på förskolan och sedan göra en presentation inför gruppen. 

Porträttmålning: Hur ser jag ut? Hur ser kompisen ut? Familjen? 

Rytmik/Drama/Miniröris : 

 

 

 

 

 

 

 

2. Metodval - (t.ex. observationer, intervjuer, dokumentationer) - Hur får vi syn på de förväntande effekterna?

Unikum

pedagogisk dokumentation inne på avdelning av barn och pedagoger.

utvecklingssamtal med vårdnadshavare

reflektioner tillsammans med enskilda barn och i grupp.

observationer i barngruppen.

 

3. Förväntade effekter - (syfte/kännetecken/målkriterier) formulera kännetecken som ni förväntar er att se som bevis på att utvecklingen går i rätt riktning

Att barnen gör val utifrån sina egna intressen. Det här är jag, det här vill jag!

Att barnen vill prova nya utmaningar som vi uppmuntrar till och att känna sig trygg i det.

Att barnen kan samarbeta i olika gruppkonstellationer. 

Att höra barnen använda nya ord, leka och skoja med språket.

Att ha lust och vilja berätta om upplevelser/resor för gruppen

 

 

 

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

 

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

 

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8)

 

4. Läroplansmål - välj mål från "läroplanen" nedan

 

 

När ni gjort klart er pedagogiska planering tilldelar ni den till er avdelning. Därefter kopplar ni till den pedagogiska planeringen varje gång ni dokumenterar utifrån planeringen, dvs när ni se effekter av era planerade insatser. (blogg/lärlogg)

 

Era reflektioner kan med fördel göras i en personalgrupp. I personalgruppen skapas ett blogginlägg som syftar till att fungera som reflektion och analys av ert arbete, detta inlägg kopplas till den pedagogiska planeringen som finns tilldelade hos barnen.
Nedan finner ni några instruktionsfilmer kring hur ni kan använda pedagogisk planering på er förskola.

 

Hur skapar och tilldelar du en pedagogisk planering?

Hur kopplar du ett blogginlägg till en pedagogisk planering?

Hur skapar du en personalgrupp? (Till administratören)

Reflektion i personalgruppen

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: