Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassiker och podcast..

Skapad 2018-01-25 08:56 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Skönlitterära genrer. Läsa klassiker och i grupper reflektera över litteraturen. Vad vill texten berätta?
Grundskola 8 – 9 Svenska
Ett möte med klassisk litteratur.

Innehåll

Litteraturlektioner under veckorna 2-6

Under veckorna 2-6 möter vi litteratur från bland annat Upplysningen.

 

Vi arbetar med Clio och analyserar litteratur.Under vecka 5 ska ni börja arbeta med en podd där ni berättar om textarna och hur de hänger ihop med tidsepoken. Koppla och jämför även texterna med annat ni läst och hur det ser ut idag. Följ mallen nedan och mallen för en podd som ni fått tidigare. (Uppgifterna hittarna ni även i Google classroom.)

Det är viktigt att ni är väl förberedda och aktivt deltar i samtalen i er podd.  Inlämning senast den 9/2!

 

Inlämning: 20/1 -2017 – I Google classroom

Läs och jämför de olika texterna med varandra.

Planera er podcast enligt podcastmallen.

 

Textens inledning Beskriv de olika texterna: Hur börjar utdraget? Vilka känslor väcker texten? Säger textens innehåll något om titeln? Finns det något som är särskilt viktigt i början av texten?

 

Bokens personer och miljöbeskrivning Beskriv och jämför de olika texterna: Beskriv huvudpersonerna. Hur presenteras de? Vad tycker du om dem? Hur beter de sig? Beskriv relationen dem emellan.

Utdragets handling. Hur hänger texterna ihop med upplysningen? Ge konkreta exempel :

Beskriv i korthet utdragets handling.

Vad händer i texten som du kan koppla till den specifika tidsperioden.

Tar de olika texterna upp samma typ av typiska drag? Ge exempel.

Om inte, ge exempel på skillnader.

Varför tror du att författaren skrivit boken? Vilket är textens budskap?

 Jämför med annan litteratur:

 Ge exempel på likheter med annan litteratur eller annan media som du är bekant med.

Ledord att diskutera:

Äventyr

Teknik

Uppfinningar

Religion

Ifrågasättande

Kritik mot makten/ överheten

 

 

 

 

Resonera kring hur ni upplever att synen på  ledorden har förändrats eller inte förändrats. Beskriv likheter och skillnader.

 

Vad tänkte man då och vad tänker man nu om:

Äventyr

Teknik

Uppfinningar

Religion

ifrågasättande

Kritik mot makten/ överheten

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Svenska Lgr 11, Brattebergsskolan åk 7-9

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk
Eleven kan föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: