Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Förskolor i Hudiksvalls kommun

Skapad 2018-01-25 10:14 i Smedjans förskola Hudiksvall
Förskola
Planering planering (Pp) Hudiksvalls kommun

Innehåll

Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Luft

Tidsperiod: Aug 2017 - Maj 2018

Förskolans namn: Smedjans fsk

Grupp: Fjärilen

Barnens ålder: 5 år

År och datum: 2017 21 aug

Planeringen Upprättad av: Katarina, Dennis, Carin och Eva S-H

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-

Luft


Vilka målområden i läroplanen berörs?


Förskolan ska sträva efter att varje barn

*tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
*utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar
*utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
*utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
*utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
*utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
*utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
*utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
*utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?


Luftens betydelse /respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?


Hela arbetslaget är ansvarig för temat.Vi introducera ämnet luft tillsammans med barnen. Då ser vi vilket intresse och behov de har. Vi jobbar tematiskt under hela perioden med projekt som barnen visar engagemang för.

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?


Dokumentation med bild och text väl synliga på väggarna, berätta om vad vi jobbar med i projektet. Verksamhetspärm.

Våra tre dokumentationspapper används på avd. mötena och “trean” sätts upp väl synligt för oss alla.

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: