Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristallen vt-18

Skapad 2018-01-26 09:38 i Annebergs förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Planeringsmall för veckan

Innehåll

 Analys av barnkonferens. Kartläggning.

VAR ÄR VI?

 • Vilka mönster kring barnens intressen blev synliga vid barnkonferensen? 
 • Vilka situationer fångade barnens intressen? 
 • När upplever era barn ett engagemang och delaktighet?
 • Ställ era frågor kring de olika intresseområden som blir synliga  tex. när, var och hur?

Då vi spanade efter barnens intressen blev det synligt att berättandet är något som är gemensamt och betydelsefullt i barngruppen. Vi pedagoger ser också att det finns ett behov av stöd och stimulans för att kunna utvecklas i sitt berättande. Barnen förmedlar/kommunicerar sitt berättande med kroppen, bilder och andra olika estetiska uttrycksätt. De situationer som fångar barnens intressen och när det blir meningsfullt för dem är när de själva får styra  innehåll och uttryck i  sitt berättande.  Vi ser att när barnen blir lyssnade på blir de stimulerade och motiverande att utveckla sitt berättande. Detta ser vi i situationer så som i deras lek som blir berättande, skapande av egna sagor eller när de målar egna teckningar som de skapar egna berättelser kring.  I vardagssituationer uttrycker barnen gärna olika upplevelser för både oss pedagoger och barn emellan.

Vår analys av detta är att berättandet sker under hela dagen i alla förekommande situationer. Skillnaden är att berättande tar olika uttrycksfomer. Vårat uppdrag blir att lyfta och att uppmärksamma de olika uttryckformerna.

 

MÅL: VART SKA VI?

 • Vilka strävansmål ur läroplanen ska vi fördjupa oss utifrån analysen av barnkonferensens kartläggning.

  Våra strävansmål:
 • Förskolan ska sträva efter att  varje barn:
 • Utveckla sin förmåga att förmedla upplevelser och tankar och erfarenheter i olika uttrycksfomer.

 

 • Lpfö98 Rev. 2016


  Frågor utifrån valt/valda mål för arbetslaget: VART SKA VI?
 • Vad innebär att..?
 • Vilka möjligheter skapar vi för våra barn att..?
 • Vilken blir min roll som pedagog?
 • Hur utmanar vi barnen utifrån deras intressen när det gäller språk, matematik, natur och teknik?

För oss innebär det att hitta olika uttrycksätt i sitt berättande. Vi  vill erbjuda olika uttrycksformer, så som lek, bild, sång,  där barnen får möjligheter att  uttrycka sig. Vi vill se över vår miljö och skapa olika miljöer som erbjuder barnen möjligheter att hitta sina uttrycksätt. Detta genom att erbjuda material, bilder, sagotering,  Vi vill skapa en inbjudande miljö som är lockande till lek och kommunikation. Vara en språklig förebild, som uppmuntrar och utmanar barnen i deras berättande. Tex genom att använda ett brett ordförråd, ställa frågor. Som pedagoger vill vi vara profesionella i vårt språkande, vilket innebär en medvetenhet om det egna språkbruket och hur man använder språket i olika samtalssituationer med barnen.

 

Planering av verksamheten: HUR GÖR VI?

 • Vad ska vi skapa för erbjudanden utifrån analysen av kartläggningen, valda mål och de frågor som vi reflekterat kring?
 • Val av projekt/tema?
 • Miljön?
 • Gruppindelningar?
 • Material? 
 • Vi kommer att dokumentera barns lek för att se vad det är dem berättar och om vi kan hitta gemensamma nämnare i deras berättande. Detta för att ta vara vara på deras intressen och hur vi ska utmana dem vidare.  Vi kommer även att titta på om det finns gemensamma uttryckformer i barngruppen som vi kan lyfta mer i barngruppen.
 • Barnen kommer till att delas i mindre grupper, för att skapa tid och utrymme för kommunikation och lek. Miljön och materialet blir på så vis mer tillgängligt. Äldre barnen kommer varje torsdag att få möjlighet att gå på sagostund på biblioteket. Att tillsammans lyssna till en saga vi vill stimulera  barnen till det lustfyllda berättandet. Detta genom att de får en gemensam upplevelse som kan ligga till grund för fortsatt berättande och lek.

 

Dokumentation: HUR GÖR VI?

 • Vad ska dokumenteras?
 • Vad är vi nyfikna på just nu utifrån barnens intressen?
 • Vad behöver vi veta mer om, för att kunna utmana barnens lärande?
 • Hur ska vi dokumentera, dvs val av metod.
 • Vem ska dokumentera?

Vi kommer att fokusera på att dokumentera vad och hur de berättar för varandra. Vi kommmer att dokumentera med hjälp av spaltdokumentation, samt  filma/fota med ipad.

Pedagogisk dokumentation: HUR BLEV DET? VAR ÄR VI? VART SKA VI? HUR GÖR VI?

 • Gemensam reflektion av arbetslagets dokumentation på avd.planering
 • Fokus på reflektion kring arbetslagets förhållningssätt, arbetssätt och planering
 • Sker kontinuerligt och med stöd av veckoplan/veckomall
 • Fokus på att synliggöra och utmana barnens lärande
 • Analysen ligger till grund för uppföljning och vidare planering av verksamheten

 

PROCESS: (används som mall varje vecka på den gemensamma reflektionen på avd.planering)

Hur blev det?

Vad/vilken situation valde vi att dokumentera?

Vad var det som vi var nyfikna på?

Vad sa barnen?

Vad gjorde barnen?

Fick vi syn på något ytterligare?

Var är vi?

Våra reflektioner utifrån vad barnen sa och gjorde:

Vad säger vår reflektion om verksamheten?

Vart ska vi?

Vad ska vi prioritera och varför?

Vilka erbjudanden ska vi skapa nästa vecka utifrån vad vi såg på dokumentationen?

Vad behöver vi pedagoger mer kunskap om? Hur skaffar vi oss den?

Hur gör vi?

Hur utvecklar vi verksamheten för att främja ovan? Nästa steg?

Planering för veckan/Hur gör vi konkret?

Vem ansvarar för vad?

Dokumentation?

Övrigt?

Utvärdering 2018-01-25

På grund av rådande omständighetr under ht 2017, blev vår teamplan aldrig färdigställd. Det gavs inte heller tid och utrymme att färdigställa eller genomföra det tankar samt planer vi hade för verksamheten. Det finns därför ingen teamplan att utvärdera.

Från mitten av september fram till årsskiftet slogs två avdelningar ihop och mycket vikarier var i omlopp då personal förflyttades, var sjukskrivna. Fokus under terminen har legat på att skapa trygghet för såväl barn som vuxna inblandade. Detta har varit en stor utmaning och har tagit mycket tid.

Vi har under denna tid inte fått tid att planera, varken enskild eller gemensam.

//Pedagogogerna på f.d.Rubinen

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: