Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext om djur (åk 1-3) - Modersmål italienska

Skapad 2018-01-27 16:46 i Enhet flerspråkigt lärande Grundskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Det finns många olika djur i naturen. Några djur är stora och några är små, några är aktiva på dagen och andra på kvällen eller natten. Vi ska lära oss hur man beskriver ett djur. Du kommer sedan att få välja ett djur som du kommet att presentera skriftligt och muntligt.

Innehåll

Konkretiserade mål för elever

Du ska utifrån egna kunskaper och vetande, faktatexter och internet ta fram fakta om det djur som du vill skriva om. Med hjälp av det framtagna materialet  ska du skriva en faktatext där du beskriver hur ditt djur ser ut, var det finns och hur det bor, vad det äter och kanske något annat spännande som hör ihop med det djuret som du har valt.

Undervisning och arbetsmetoder

Vi kommer att arbeta enligt cirkelmodellen ( 1. bygga upp kunskaper om ämnesområdet, 2. jämföra olika texter och framta faktatextens uppbyggnad och språkliga drag, 3. skriva en gemensam faktatext, 4. skriva en individuell faktatext)

Vi ska börja med att skriva en gemensam text om ett djur.

Vi kommer att läsa enkla faktatexter och diskutera vad vi har läst och hur kan vi använda informationen i vår text

Vi ska skriva den framtagna informationen i en tankekarta 

Vi ska lära oss att strukturera texten i olika stycken och att skriva skriva rätt fakta under rätt avsnitt  

Du ska sedan skriva din individuell text om djuret som du har valt. (Du ska få av mig ett "Djur ID-kort" att fylla på som guide)

Jag kommer att hjälpa dig att hitta informationer och passande bilder för de olika stycken i texten, samt att stödja dig i din skrivandet.

När du är nästan klar med din text kommer en annan elev att läsa den och ge dig en "respons" (en kommentar) och jag ska göra samma sak. Du kommer att läsa en annan elevs text och ge honom/henne en kommentar. 

Du ska då bearbeta din text enligt de kommentar du har fått och på slutet lämna in din slutversion.

Under lektioner kommer vi att öva med muntlig beskrivning och presentation av olika djur (genom att använda olika spel). 

Du kommer att presentera muntlig din djur för gruppen

Det här ska du tänka på när du skriver!

- att skriva rätt innehåll under rätt avsnitt, t.ex. under avsnittet utseende skriver du enbart sådant som har att göra med hur djuret ser ut 

- att ha mellanrum mellan de olika orden i en mening 

- att ha stor bokstav i början av en ny mening och vid namn och ställen (nomi propri)

- att sätta punkt när en mening är slut

- att kolla stavningen på nyckelord (t.ex. mammifero, nomi degli animali m.m.)

- att kolla att du använt rätt böjningsform på substantiv och verb

Du har uppnått målen när du kan

- skriva en faktatext och att du förstår skillnaden mellan skönlitterära texter och faktatexter 

- använda en tankekarta som underlag för innehållet i din faktatext

- dela texten in i olika stycken (t.ex. Hur ser det ut? Var bor djuret?Vad äter djuret?Vilka fiender har djuret? m.m.)

- koppla text och bild, så bilden tydliggör vad du har skrivit

- läsa din text igenom och rätta stavfel, stor bokstav och punkt samt meningsbyggnad med hjälp från din lärare

- presentera muntligt ditt djur för dina klasskamrater och din lärare

 

Tidsperiod

Vårterminen (VT) 2018

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Matris ÅK 1 - 3 beskrivande text - Modersmål italienska

FÄRDIGHETER

Nivå 1
Ingångsnivå FSK
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
ÅK 3 / Ingångsnivå ÅK 4
UTTRYCKA SIG I TAL
Kommunicera
Kan göra sig förstådd på modersmålet
Kan säga enkla meningar
-
-
Kan muntligt berätta något om sig själv, familjen och hobby
SAMTALA och FÖRSTÅ
Kommunicera
Använder språket hemma i vardagen
Deltar aktivt under lektionstid
Kan ställa enkla frågor
Kan hålla ett samtal vid liv
Deltar i enkla samtal om vardagliga, nivå-anpassade ämnen
TOLKA och FÖRSTÅ TAL
Kommunicera
Förstår i stora drag till åldern anpassat talat språk
Lyssnar när andra berättar, lyssnar klart
Kan förstå enkla beskrivningar
Kan ta emot och följa upp instruktioner och beskrivningar
Kan förstå enkla mediaklip där människor pratar
LÄSA
Visar intresse för läsning
Känner igen enstaka bokstäver/skrivtecken
Känner igen alla bokstäver i språkets alfabet
Kan koppla skrivteckens form till ljudet det representerar Eller: kan koppla ljudstavningsalfabettill skrivtecken
Kan koppla skrivteckens form till ljud och göra jämförelser med svenska Eller: kan läsa ord genom ljudstavningsalfabetet
LÄSA
-
Kan känna igen enkla hela ord (som en bild)
Kan läsa ord genom att ljuda och känna igen
Är medveten om att det finns olika lässtrategier
Kan läsa hela meningar
LÄSA
-
-
Kan läsa till åldern anpassade berättelser om bekanta ämnen
Återberättar muntligt efter egen läsning
Formulerar det viktigaste med egna ord
SKRIVA
Visar intresse för skrivning
Vet rätt skrivriktning för modersmålet
Lär känna skrivteckens form och struktur och kan jämföra dem med svenska
Kan skriva enstaka bokstäver/skrivtecken, t.ex. sitt namn, och kopierar ord
Kan skriva enkla ord med både vokaler och konsonanter Eller: kan skriva några skrivtecken med rätt streckordning
SKRIVA
-
Känner igen ord och markerar mellanrum mellan orden
Använder skiljetecken
Är medveten om att det finns olika stavningsregler på svenska och modersmålet
Kan skriva korta meningar om välbekanta ämnen med rätt stavning på vanligt förekommande, elevnära ord som stavas ljudenligt
SKRIVA
-
-
Är medveten om att det finns olika skrivstrategier
Kan använda några skrivstrategier
Skriver sammanhängande korta meddelanden, berättelser, sagor utan att stavningen och grammatiken behöver vara korrekta

LEKTIONSINNEHÅLL

Nivå 1
Ingångsnivå FSK
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
ÅK 3 / Ingångsnivå ÅK 4
BESKRIVANDE och FÖRKLARANDE TEXTER
-
Kan ta till sig enkel beskrivande och förklarande information om traditioner osv från modersmålets språkområde (t. ex. genom högläsning eller film)
Kan be om förklaringar när man inte förstår innehållet
Kan hitta information i en beskrivande eller förklarande ’text' i form av ett filmklipp, högläsning mm.
Kan använda den hittade informationen för att t.ex. ställa nya frågor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: