Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Regnbågen Vt 2018 - Barns inflytande

Skapad 2018-01-29 13:57 i Tallbackens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för husets prioriterade mål från.

 • Normer och värden LpFö 2:1
 • Utveckling och Lärande LpFö 2:2
 • Barns inflytande LpFö 2:3
 • Förskola och hem LpFö 2:4

Innehåll

Avdelning, ansvarig personal, kapitel och mål

Avdelningens namn

Regnbågen

Ansvarig personal

Linn, Kajsa, Mia, Maria

Kapitel från LpFö

2:3 Barns inflytande

Mål och riktlinjer (i början av perioden)

Prioriterat mål: 

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Utveckling pågår när barnen (i början av perioden)

Hur vill ni att det ska vara på förskolan när ni nått målet för verksamheten? Beskriv konkret vad ni önskar att barnen ska ha möjlighet att utveckla utifrån de utdrag ur läroplanen ni har gjort ovan. Kom ihåg att ha barnfokus! Hur kan vi anpassa verksamheten utifrån barngruppens behov och önskemål! Gå ner på detaljnivå så blir analysen hanterbar. Punkta upp målen med siffror 1,2,3 etc.

Utveckling pågår när:

1. Barnen uttrycker tankar och åsikter och vågar stå fast vid dem, även om kamrater tycker annorlunda.

2. Barnen fattar egna beslut och kan ta ansvar för sitt handlande.

3. Barnen visar respekt och empati mot varandra, mot vuxna och till verksamhetens miljö och material. Vi vuxna är medvetna om att vi är förebilder och arbetar tillsammans med barnen i en demokratisk anda.

4. Barnen har fått en förståelse för olika demokratiska strategier och använder sig av dem.

Så ska vi arbeta för att nå dit (i början av perioden)

Hur tänker ni gå till väga rent praktiskt? Skriv en “ att göra lista”. Hur kommer det här synas och märkas i verksamheten? Kommer ni förändra miljön ute eller inne? Kommer det påverka gruppen eller miljön på förskolan? Varje sak ska följas av vem som är ansvarig på förskolan. Följ siffrorna ovan nr 1 på förväntat resultat blir nummer 1 i “att göra listan “ osv. Det underlättar för kommande analys. Lägg in observationer så har ni möjlighet att konkret se resultaten av ert arbete. En observation före och en efter varje insats.

Att göra, så syns det:

1. Att vara närvarande vuxen och hjälpa till att uttrycka sig och sätta ord på, samt vägleda barnet vid behov. Vi har tydliga rutiner och en struktur som gör att vi är nära barnen. I tex samlingar får barnen träna på att vänta på sin tur och lyssna på varandra samt att respektera andras tankar och åsikter utan att behöva hålla med. Vi pedagoger ska tänka på att "säga ja istället för nej" när barn kommer med initiativ, förslag, idéer mm.

2. Att vi (barn och vuxna) kommunicerar med ord, och att vi pedagoger visar intresse för barnens "värld", åsikter och tankar. Att vi låter de ta beslut och ansvar för det. Vi pedagoger är noga med att benämna deras beslutsfattande och handlande för att barnen ska bli medvetna om sitt inflytande.

3-4. Vi är noga med att introducera material och lekmiljöer för barnen. Vi skapar regler tillsammans med barnen där beslutsfattande sker genom olika demokratiska metoder som tex att rösta, turas om, dra lott mm. Empati? I samtal tillsammans med barnen lyfter vi både enskilt och i grupp "jag såg att du hjälpte Kalle att resa sig när han ramlade i backen, vad bra att ni lät Pelle vara med i bygget, fast han inte var med från början" osv.  Vi samtalar med barnen om vikten att respektera varandra, t ex jag vill inte att du knackar på dörren när jag är på toaletten.

Så här ska vi följa upp (i början av perioden)

För att kunna mäta en kvalitetsutveckling behöver ni observera statusen på förskolan och i barngruppen innan och efter en insats. Det kan vara spaltdokumentation, barnintervjuer, sociogram osv. Välj det verktyg ni anser passar bäst och gör en mätning innan och en efter vald insats. Hur vet vi det?

Observationer, dokumentatationer, intervjuer etc:

Dokumentera genom foto och film med mobil och lärplatta. Observera med "loggböcker". Reflektion i arbetslaget.

Uppföljning (under perioden)

Vilka insatser som görs fyller vi  på kontinuerligt under arbetets gång i Blogg och Lärlogg.

Analys (i slutet av perioden)

Varför det blev som det blev? Vad det var som påverkade att vi fick det resultat som vi fick? Hur barngruppen påverkades ? Vad som hände i barngruppen när vi försökte nå målen ovan? Om barngruppen förändrades på något sätt? Om arbetet  på förskolan påverkades? Positiva och negativa effekter av arbetet med målområdet?  Hur vet ni det? Vilka “bevis” har vi?  (Observationerna som gjordes före och efter vald insats)

Förslag till åtgärder (i slutet av perioden)

Genom att besvara dessa frågorna får vi syn på vad som behöver justeras för att leda barngruppen och verksamheten vidare.

Uppföljning av åtgärder (i slutet av perioden)

Cirka två månader efter att analysen blivit gjord följer vi upp och för att se om det förändrade arbetssättet fortfarande är förankrat i grundverksamheten.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: