Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik Åk 9 VT 18

Skapad 2018-01-29 14:00 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Biologi
Vi arbetar med genetik, ärftlighetslära. Cellerna i kroppen innehåller en DNA-molekyl som delas upp i kromosomer. Här i finns generna, arvsanlagen, som bestämmer hur kroppen ser ut och fungerar. Generna ärvs av föräldrarna, det är därför man kan se så många likheter mellan ett barn och dess föräldrar. Ibland uppstår plötsliga förändringar i generna. Dessa kallas mutationer och kan vara på både gott och ont. Gentekniken är en ny vetenskap, där man går in och gör förändringar i generna. Har människan rätt att göra detta?

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att eleven utvecklar kunskap om människokroppens byggnad och funktion och det genetiska arvet.
Eleven ska utveckla kunskap om hur celler är uppbyggda och fungerar, om hur gener förs vidare mellan generationer, varför det finns ärftliga sjukdomar, samt om mutationer och genteknik.

Undervisning och arbetssätt

Undervisningen kommer att bedrivas med gemensamt arbete i form av genomgångar, diskussioner och filmvisning. Eleverna kommer att jobba självständigt med instuderingsfrågor som finns på Unikum.

Nedan är stora drag av vad du ska ha koll på när vi jobbat klart med arbetsområdet.

 • Veta var människans kromosomer finns och hur många de är
 • Veta hur arvsanlagen fungerar, den genetiska koden och hur arvsanlagen förs vidare
 • Känna till varför generna ärvs i dubbel upplaga
 • Veta skillnaden mellan vanlig celldelning och reduktionsdelning
 • Kunna förklara vad som menas med dominant och recessivt anlag (ge exempel)
 • Kunna rita ett enkelt korsningsschema
 • Veta vad som menas med könsbundna sjukdomar
 • Kunna förklara och ge exempel på vad en mutation är 
 • Känna till vad växt och djurförädling är och kunna ge exempel på för och nackdelar
 • Känna till vad genteknik är och känna till vad begreppet GMO och vad det innebär.

Bedömning

Vad kommer jag att bedöma?

 • Jag kommer att bedöma hur väl du kan förstå och använda de begrepp som ingår.
 • Hur väl du förstår sambanden mellan begreppen. 
 • Hur väl du kan redogöra för några naturvetenskapliga upptäckter och dess betydelse för människors levnadsvillkor.
 • hur väl du kan ställa frågor och bemöta åsikter och argument som leder diskussionerna framåt.

Hur kommer jag att bedöma?

 • Bedömning kommer att ske kontinuerligt under lektionstid genom muntliga förhör och diskussioner samt genom ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Bedömningsmatris Genetik Vt 18

F
E
C
A
Diskutera och ta ställning
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Bidra till att föra diskussioner framåt
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Begrepp, modeller och teori
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Resonemang med koppling till människokroppens byggnad och funktion
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: